(11.50 hodin)

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, já s tímto návrhem nesouhlasím z jednoho prostého důvodu. Pokud vím, pan kolega Krása jako poslanec měl možnost býti při projednávání tohoto návrhu ve výboru - a nebyl. Takže pokud někdo z poslanců nevyužije této možnosti, nevidím jediného důvodu, proč by potom sněmovna tuto jeho absenci měla nahrazovat tím, že bude vracet zpátky zákon k novému projednávání. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O návrhu pana poslance Krásy rozhodneme v hlasování pořadové číslo 31, které zahajuji a ptám se, kdo souhlasí s návrhem na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 31 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 170 vyslovilo 26 a 87 bylo proti.

 

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které jsou přihlášeni páni poslanci Ekert, Urban a Výborný. Slovo má pan poslanec Ekert, připraví se pan poslanec Urban.

 

Poslanec Milan Ekert: Děkuji za udělení slova. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych v podrobné rozpravě přednesl pozměňovací návrh k návrhu zákona o veřejných sbírkách a změně některých zákonů, sněmovní tisk č. 708. Navrhuji v části 4. vložit nové body 5 a 6, které znějí:

5. V § 7 a) větě první se slovo "pouze" zrušuje a za slova "až c)" se vkládají slova: "včetně úroků na běžném účtu, které podle podmínek banky jsou určeny k podnikání poplatníka (§ 8 odst. 1 písm. g)".

6. V § 8 odst. 1 písm. g) větě první se za slovo "účtech" vkládají slova: "s výjimkou podle § 7 a)".

Stručné odůvodnění: jedná se o úpravu ustanovení tak, aby i poplatník, který vedle stanovených příjmů z podnikatelské činnosti má i příjmy z úroku z účtu, který slouží jeho podnikatelské činnosti, měl nárok, splní-li i další podmínky, na stanovení daně paušální částkou. Obdobně je nutné upravit i dílčí základ daně z příjmů z kapitálového majetku.

Děkuji za vaši pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Ekertovi, jako další je přihlášen pan poslanec Milan Urban.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové. Předložím několik pozměňovacích návrhů k tomuto zákonu. Takže první pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o veřejných sbírkách a změně některých zákonů, sněmovní tisk č. 708, část 4. zákon o daních z příjmů.

Navrhuji v části 4. v § 33 doplnit nový bod 4, který zní: v § 38 n) odst. 2 se na konci věty první doplňují tato slova: "avšak daňová ztráta vzniklá a vyměřená poplatníkovi zaniklému bez provedení likvidace nepřechází na jeho právního nástupce".

Odůvodnění: Problematika přenosu daňové ztráty na právního nástupce je permanentně předmětem diskusí. Přestože platná judikatura vesměs potvrzuje názor, že daňová ztráta není převoditelná, naprosto jednoznačný názor neexistuje. V zájmu právní jistoty proto navrhuji, aby tato problematika byla jednoznačně upravena. Pokud by možnost přenosu daňové ztráty existovala, nelze vyloučit, že inkaso daně z příjmů právnických osob, vykazujících trvale hodnotu kolem 60 mld. korun, by bylo ve velmi krátké době výrazně nižší, neboť kumulovaná daňová ztráta dosahuje podle údajů z daňových přiznání částky vyšší než 500 mld. korun. Každých 10 mld. korun uplatněné daňové ztráty tak představuje snížení inkasa o 3,1 mld. korun. Obecné povolení přenosu daňové ztráty na právního nástupce není obvyklé ani v zemích - v členských státech Evropské unie.

Další pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 708. Navrhuji v části 4. za § 33 doplnit nový § 34, který zní:

"§ 34 Přechodná ustanovení. U poplatníků uvedených v § 17 odst. 3, u kterých byl konkurs prohlášen do 31. prosince r. 2000 a nebyl do tohoto data zrušen, jsou příjmy plynoucí ze zpeněžování konkursní podstaty uskutečněné do 31. 12. 2000 osvobozeny od daně. Při stanovení základu daně za období od prohlášení konkursu do 31. 12. 2001 nebo do dne zrušení konkursu, byl-li konkurs zrušen v průběhu roku 2001, se vychází z hospodářského výsledku vykázaného za období od prohlášení konkursu do 31. prosince 2001 nebo do dne zrušení konkursu, byl-li konkurs zrušen v průběhu roku 2001. Daňová povinnost se stanoví a daňové přiznání podává za období od prohlášení konkursu do 31. 12. 2001 nebo do dne zrušení konkursu, byl-li konkurs zrušen v průběhu roku 2001."

Krátké odůvodnění: Při poslední velké novele zákona o daních z příjmů byla schválena naprosto správná změna ve zdanění úplatce i v období konkursu, která znamená uplatnění standardního režimu zdanění. Do konce roku platilo, že od daně z příjmů je osvobozen hospodářský výsledek ze zpeněžení konkursní podstaty. Bohužel, nová úprava byla přijata bez předchozích ustanovení, která by upravila postup v případech, kdy konkurs byl prohlášen do 31. 12. 2000 a trvá i po tomto datu. V zájmu vyloučení negativní retroaktivity by znemožnila uplatnit osvobození na zpeněžení konkursní podstaty vykázané do r. 2000, a proto navrhuji, aby příjmy plynoucí ze zpeněžování konkursní podstaty do 31. 12. 2000 nebyly zdaňovány. Tato úprava zajistí, aby věřitelé u konkursů prohlášených do konce r. 2000 byli uspokojeni u zpeněžení konkursní podstaty provedené do 31. 12. 2000 v rozsahu, se kterým uvažovali podle úpravy platné do konce r. 2000. Současně navrhuji § 34 označit jako § 35.

Další pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 708 k vládnímu návrhu zákona o veřejných sbírkách a změně některých zákonů zní takto: v části 3. § 32, která obsahuje změnu zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zařadit nový bod v tomto znění: V § 20 odst. 6 písm. e) se slova "do obchodních společností nebo družstev (dále jen společnost)" nahrazují slovy: "do základního kapitálu obchodních společností nebo družstev - dále jen vklad".

Krátké odůvodnění: V ustanovení dosavadního § 20 odst. 6 písm. e) zákona č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo úmyslem zákonodárce osvobodit od daně z převodu nemovitostí vklady vložené společníky do obchodních společností nebo členy družstev do základního kapitálu. Podle § 59 obchodního zákoníku je vkladem společníka souhrn peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných hodnot, které se určitá osoba zavazuje vložit do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení účasti ve společnosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP