(12.00 hodin)

(pokračuje Urban)

Paragraf 58 stanoví, že základní kapitál společnosti je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do základního kapitálu společnosti. Společník se účastní na základním kapitálu vkladem. Z těchto a dalších návazných ustanovení obchodního zákoníku jednoznačně nevyplývá, zda vkladem do obchodní společnosti či družstva je pouze hodnota nemovitosti, která se započítává do vkladu základního kapitálu, nebo i hodnota nemovitosti, která pokrývá emisní ážio nebo jeho rezervní fond, popřípadě jiný kapitálový fond. K odstranění nejasností, které souvisejí s úpravou vkladů v obchodním zákoníku, se navrhuje do zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí příslušné ustanovení zpřesnit. Návrh nepředstavuje nové osvobození, pokud odstraňuje výkladové problémy, které v praxi vznikají.

Poslední pozměňovací návrh k tomuto sněmovnímu tisku číslo 708, k vládnímu návrhu zákona o veřejných sbírkách, zní takto: V části 3 § 32, která obsahuje změnu zákona č. 357/92 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zařadit nový bod v tomto znění: V § 20 odst. 6 písm. d) se slova "v souvislosti s výměnou nemovitostí" nahrazují slovy "na základě rozhodnutí pozemkových úřadů o pozemkových úpravách".

Krátké odůvodnění: V ustanovení dosavadního paragrafu 20 odst. 6 písm. d) zákona 357/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo úmyslem zákonodárce osvobodit od daně darovací a daně z převodu nemovitostí převody a přechody vlastnictví k pozemkům a zřízení věcných břemen při pozemkových úpravách. K odstranění nejasností, které by mohly vzniknout při interpretaci tohoto ustanovení zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, se navrhuje do nyní projednávaného zákona ustanovení zpřesnit. Návrh nepředstavuje nové osvobození, pouze odstraňuje některé možné výkladové problémy.

Děkuji za slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Urbanovi. Slovo má pan poslanec Výborný, připraví se pan poslanec Krása.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, můj pozměňovací návrh se bude vskutku týkat pouze první části tohoto návrhu zákona, to je veřejných sbírek, nikoliv souvisejících zákonů, a bude velmi stručný.

Paragraf 2 písm. b) tohoto návrhu zákona nepovažuje z definice za sbírku shromažďování finančních prostředků církvemi a náboženskými společnostmi, přirozeně registrovanými podle zvláštních právních předpisů, pokud se koná v kostelech, modlitebnách a jiných místech určených k provádění náboženských úkonů, bohoslužeb a obřadů. Usuzuji, že je to tak správně, že má vláda v tomto směru pravdu. Jen bych navrhoval, aby z tohoto ustanovení byla vypuštěna slova "k církevním a náboženským účelům", neboť je mi známo, že všechny církve a náboženské společnosti ve svých modlitebnách shromažďují sbírky nejen pro své náboženské a církevní účely, ale velmi často také pro humanitární, charitativní účely, také pro účely vzdělávací, pro opravu kulturních památek a bylo by zcela proti logice, aby v tomtéž kostele jedna sbírka konaná na záchranu architektonického dědictví podléhala zákonu a jiná, která se týká nákupu nějakých bohoslužebných předmětů, tomuto zákonu nepodléhala. Navrhuji proto tato slova vypustit.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Václav Krása.

 

Poslanec Václav Krása: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolím si předložit několik drobných pozměňovacích návrhů, i když základní problém tohoto zákona nelze jimi odstranit, protože by se musel částečně předělat celý zákon, aby byl odstraněn problém, o kterém jsem mluvil v obecné rozpravě. Moje pozměňovací návrhy se vztahují k části 1.

Bod 1: v § 3 se za slovy (§ 5 odst. 4 písm. b) dělá tečka. Ostatní text se vypouští. Jedná se právě o vypuštění té pasáže, kde se určuje lhůta 5 let pro právnické osoby a zavádí se nerovnost mezi právnickými osobami.

Bod 2: § 18 se vypouští, ostatní paragrafy se přečíslují. Jedná se o paragraf, který zabraňuje konání souběžných sbírek.

Bod 3: v § 23 odst. 2 se číslovka 5 mění na číslovku 10. Jedná se o výši prostředků, které lze použít pro pořadatele sbírky při konání sbírky.

To jsou všechny moje pozměňovací návrhy. Ještě bych chtěl něco říci k průběhu obecné rozpravy. Připadá mi absurdní říci, že je to dobrý zákon, protože poslanec se neúčastnil projednávání zákona ve výboru, ačkoliv ten poslanec není členem toho výboru a je samozřejmé, že pokud pracuje v jiném výboru, nemůže se zúčastnit práce výboru, který zrovna ten zákon projednává.

Pan ministr nebyl schopen vyvrátit mi ani jediný argument, ani jednou zdůvodnit správnost svého návrhu. Obávám se, že pokud zákon přijmeme v takové podobě, jaká je předložena, výrazně znemožníme konání celostátních sbírek. Ještě jednou na to upozorňuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Krásovi. Do podrobné rozpravy se dále nikdo nehlásí. Podrobnou rozpravu končím. Táži se pana zpravodaje, zda v podrobné rozpravě padl nějaký návrh, o kterém bychom měli hlasovat. Není tomu tak.

Pokud si pan ministr nepřeje vystoupit se závěrečným slovem, končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Dalším bodem je

 

18.
Vládní návrh zákona o sportu /sněmovní tisk 707/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr školství, mládeže a tělovýchovy Edluard Zeman, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Paní předsedající, kolegyně a kolegové, zákon je velmi stručný. Nemá cenu, abych opakoval to, co bylo řečeno v prvním čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Vládní návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 707/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Augustin Bubník.

 

Poslanec Augustin Bubník: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, jako zpravodaj k vládnímu návrhu zákona o sportu, sněmovní tisk 707, přednáším usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ze 41. schůze ze dne 10. ledna 2001, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh zákona o podpoře sportu ve druhém čtení a propustit ho do třetího čtení.

Jistě mi dovolíte, abych jako zpravodaj vás informoval o mé důvodové zprávě, protože věřím, že jste měli alespoň chviličku času se podívat na tento zákon. Komplexní pozměňovací návrh výboru mnohá ustanovení zákona upřesnil. Vystoupit proti takovému zákonu, který jedná o věci, jako je sport, je velmi těžké, aniž bychom byli obviněni z toho, že ohrožujeme zdraví národa, nedbáme o zdravý vývoj mládeže a nechceme, aby sportovci propagovali naši vlast. S vědomím toho, že budu osočen ze všeho možného, pokusím se ukázat na podstatné věci tohoto zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP