(12.20 hodin)

(pokračuje Payne)

A já se tedy ptám: Z jakého důvodu výbor navrhuje, abychom buďto nepřímo novelizovali kompetenční zákon, nebo abychom vlastně vytvořili spor mezi dvěma zákony, který samozřejmě povede k dalším nejasnostem a k dalším právním problémům?

Další bod: § 3, § 5 a § 6 hovoří o povinnostech obcí. Ptám se: Pokud by byla podpora nějaké sportovní činnosti - a doufám, že bychom se dokázali shodnout případně na přesnější definici, než jakou výbor navrhuje - pokud ale opravdu chceme po samosprávě, aby podporovala sportovní činnost, pak se domnívám, že je potřeba zvážit, zda to budeme chápat v přenesené, anebo v samostatné působnosti. Pokud by to mělo být v samostatné působnosti krajské a obecní samosprávy, pak je potřeba takovouto kompetenci doplnit do příslušného obecního zákona nebo zákona o krajích… (Velký hluk v jednací síni.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane poslanče. Byla jsem upozorněna stenografy, že je velmi obtížné v takovémto hluku zaznamenávat jednání sněmovny. Prosím tedy o ztišení se. Současně upozorňuji, že probíhá podrobná rozprava.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji. Kdybychom tedy skutečně chtěli rozlišit samostatnou a přenesenou působnost, vzniká otázka, jak vlastně rozumět usnesení výboru, protože v tomto kompetenčním výčtu úkolů krajů a obcí není zřetelné, zda to je přenesená, nebo samostatná působnost. Pokud to má být v přenesené působnosti, čemuž by nasvědčovalo to, že to přímo navazuje na povinné kompetence ministerstev, pak to ale znamená, že stát to také musí platit. Pak není pravda, že tento zákon nemá důsledky pro státní rozpočet.

Pokud to má být v samostatné působnosti, pak, upřímně řečeno, státu do toho nic není, není potřeba to v žádném zákoně uvádět, protože obce to dělají a mohou to dělat už podle stávajícího zákona a není potřeba se o tom vůbec zmiňovat.

Podrobným rozborem všech ustanovení návrhu tohoto zákonu tedy docházím k tomu, že tam není ani jediný paragraf správně, a proto - pravda, měl jsem to navrhnout v obecné rozpravě, navrhuji to teď - navrhuji zamítnutí tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Dále je přihlášen do rozpravy pan poslanec Jalůvka.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Děkuji. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, vážená vládo. I já jsem chtěl navrhnout zamítnutí, v tomto okamžiku se tedy připojuji k návrhu na zamítnutí tisku 707 v podrobné rozpravě vzhledem k tomu, že považuji tento návrh za zcela zbytečný nebo nadbytečný.

Opravdu nevím, proč zrovna speciálně v oblasti sportu by měly být zvláštním zákonem vymezeny úkoly správních orgánů. Nechápu, proč u orgánů územních samospráv bychom měli zákonem stanovovat jakési povinnosti v této oblasti.

Obecně je samostatná působnost obcí a krajů vymezena v zákonech o obcích a krajích. Rovněž jsou v těchto zákonech stanovena pravidla pro hospodaření s jejich majetkem, a to tak, že tento majetek musí být využíván účelně a hospodárně v souladu se zájmy obce nebo kraje a úkoly vyplývajícími ze samostatné působnosti. To, jak bude obec či kraj pečovat konkrétně o rozvoj a finanční podporu sportu ve svých správních územích, bude vždy záležet na prioritách stanovených příslušnými zastupitelstvy a finančními možnostmi územních rozpočtů. Na tom ani tento zákon nic nezmění.

A ještě bych dodal, že v případě schválení tohoto zákona, a to zvlášť v letošním roce, kdy financování neprobíhá z vlastních zdrojů, by nemohl být ani dodržen v této části.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má paní poslankyně Alena Svobodová.

 

Poslankyně Alena Svobodová: Děkuji, paní místopředsedkyně.

Dovolila bych si přednést jenom velmi drobný pozměňovací návrh. Týká se § 2 odst. 1 usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Za slova "Kladou si za cíl harmonický rozvoj tělesné a psychické kondice" bych doplnila "upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů", takže znění by bylo: "Kladou si za cíl harmonický rozvoj tělesné a psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů."

Odůvodnění je velice krátké: Vzhledem k tomu, že sport je velice významný prostředek zdravotní prevence, domnívám se, že by tam tedy mělo být ještě doplněno slovo "zdraví", protože tělesná a psychická kondice to přesně neobsahuje.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Aleně Svobodové. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu.

Ptám se pana ministra, zda si přeje vystoupit. Není tomu tak.

Prosím tedy všechny poslance, kteří se chtějí zúčastnit hlasování o zamítnutí tohoto návrhu, aby se dostavili do Poslanecké sněmovny.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 32. Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování pořadové číslo 32 a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí tohoto návrhu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 32 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 142 vyslovilo 46 a 89 bylo proti.

 

Tím končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Dalším bodem je

 

19.
Návrh poslanců Pavla Němce, Pavla Svobody, Cyrila Svobody, Zdeňka Koudelky,
Evy Dundáčkové a dalších na vydání zákona o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně a doplnění dalších zákonů
/sněmovní tisk 725/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím zástupce navrhovatelů pana poslance Zdeňka Koudelku.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená paní předsedající, vážená sněmovno, vážená vládo. Předložený návrh zákona zřizuje novou profesi, která je zaměřena na zvýšení vymáhatelnosti práva, na zvýšení vymáhatelnosti především soudních rozhodnutí.

Je špatný stav, kdy po velmi dlouhé době se občan domůže svého práva u soudu, nicméně dlužník stále neplatí a soudní exekuce je buď velmi zdlouhavá u našich přeplněných soudů, anebo často neúčinná. Základní rozdíl mezi soudní exekucí a exekucí exekutorem bude spočívat v tom, že exekutor bude ekonomicky závislý na výsledku své činnosti, zatímco zaměstnanci soudů provádějí soudní výkon rozhodnutí často formálně. Nejsou totiž nijak zainteresováni na tom, zda budou úspěšní při svém vymáhání dluhu, či nikoliv. Ze zahraniční zkušenosti vyplývá, že úspěšnost výkonu rozhodnutí formou soukromého exekutora je až dvoutřetinová, zatímco u našich soudních výkonů rozhodnutí je úspěšnost v celém objemu navrhovaných exekucí pouze ve výši jedné třetiny.

Navrhovatelé věří, že tento návrh přispěje ke zvýšení vymáhatelnosti práva a ke zvýšení principů právního státu u nás.

Navrhovatelé děkují ústavně právnímu výboru za to, že doporučil tento návrh, a podotýkají, že pozměňovací návrhy, které přijal ústavně právní výbor, jsou pro ně akceptovatelné a podle našeho názoru směřují ke zvýšení kvality zákona.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně právnímu výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 725/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Stanislav Křeček.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP