(12.30 hodin)

Poslanec Stanislav Křeček: Vážená paní předsedající, členové vlády, dámy a pánové, jak už řekl pan zpravodaj, ústavně právní výbor projednal na své schůzi tento zákon a přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně, aby tento návrh zákona byl přijat ve znění pozměňovacích návrhů na tomto výboru schválených.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Křečkovi. Nyní otevírám obecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které udílím jako prvnímu slovo zpravodaji panu poslanci Křečkovi. Dále jsou přihlášeni páni poslanci Macháček, Vávra, Václavek a Matulka.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych předložil tři pozměňovací návrhy, které vyplývají z legislativně technického charakteru nebo z některých problémů, které je třeba napravit.

Především navrhuji, aby označení první část se doplnilo názvem exekuční řád. Návrh tam vypadl.

Druhý pozměňovací návrh spočívá v tom, že jsme vypustili náhradníka exekutora. Proto je třeba vypustit tento termín ve všech ostatních částech zákona. Můj pozměňovací návrh zní: V § 111 písm. b) a d) se slova "náhradníků exekutorů", v § 111 písm. n) se slova "a náhradních exekutorů" zrušují.

Třetí pozměňovací návrh zní, že v části 7 v bodu 2, se slova "a f)" nahrazují slovy "a h)". Nevím, zda došlo k písařské chybě, ale místo písmena f) tam musí být písmeno h).

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Macháček, připraví se pan poslanec Vávra.

 

Poslanec Antonín Macháček: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl tři drobné pozměňovací návrhy k sněmovnímu tisku 725. Je to vše k části 17 tohoto sněmovního tisku.

První návrh změny by se týkal spíše legislativně technické úpravy. Poznámka pod čarou v bodu č. 1 by zněla: 2b) návrh zákona č. atd. lomeno 2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, "exekuční řád", a o změně a doplnění dalších zákonů.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 2b), 2c), 2d) a 2e) se označují jako poznámky pod čarou 2c), 2d), 2e), a 2f), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

Za druhé navrhuji zařadit za stávající bod 2 nový bod 3 a 4, přičemž bod 3 by zněl: V § 20 odst. 6 písm. e) se slova "do obchodních společností nebo družstev (dále jen společnost)" nahrazují slovy "do základního kapitálu obchodních společností nebo družstev (dále jen vklad)".

Bod 4 by zněl: V § 20 odst. 6 písm. f) doplnit za slovo "družstev" text "(dále jen společnost)".

O navržených bodech 3 a 4 navrhuji hlasovat společně, protože spolu úzce souvisejí.

Stručné zdůvodnění. V ustanovení § 20 odst. 6 písm. e) zákona 357/1992 Sb. bylo úmyslem zákonodárce osvobodit od daně z převodu nemovitostí vklady vložené společníky do obchodních společností nebo členy družstev do základního kapitálu. Podle § 59 obchodního zákoníku je vkladem společníka souhrn peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných hodnot, které se určitá osoba zavazuje vložit do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení účasti ve společnosti. § 58 pak stanoví, že základní kapitál společnosti je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do základního kapitálu společnosti.

Návrh nepředstavuje nové osvobození, pouze odstraňuje výkladové problémy, které se v praxi vyskytují a vznikají.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Macháčkovi. Slovo má pan poslanec Vávra, připraví se pan poslanec Václavík.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, předkládám dva pozměňovací návrhy.

První: § 9 odst. 1 písm. b) zní: získat úplné vysokoškolské vzdělání na vysoké škole se sídlem v České republice.

Druhý: § 9 odst. 1, písm. c) zní: je bezúhonný; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně, pokud jeho odsouzení pro tento trestný čin nebylo zahlazeno nebo se na něj z jiného důvodu nehledí, jako by nebyl odsouzen, a ten, kdo nesplňuje požadavky podle zvláštního zákona - pod čarou zákon 451/1991 Sb.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Václavek. Připraví se pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, zákon č. 370/2000 Sb., který s účinností zejména od 1. 1. 2001 podstatně novelizoval obchodní zákoník a který je veden také záměrem zejména harmonizovat právo obchodních společností s právem Evropské unie, zasáhl i do části tzv. povinných odkupů, když přepracoval právní institut veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií na právní institut nabídky převzetí.

V rámci privatizačního procesu Fond národního majetku zaznamenal negativní reakce všech investorů na případný povinný odkup akcií ostatních akcionářů a chce akcentovat nutnost většího objemu financování transakce, jakož i nejistotu ohledně konkrétního režimu povinného odkupu.

Povinnost učinit povinný odkup pak zdvojnásobuje výdaje na transakci pro všechny potenciální investory, což může vést ve svých důsledcích k odstoupení investorů z prodejního procesu nebo ke snížení nabídnuté ceny za akcie tak, aby investoři kompenzovali své dodatečné finanční zatížení. Je proto žádoucí zjednat právní jistotu rozšířením výjimky z povinného odkupu i o další osoby, na které budou akcie převedeny nebo je získaly v souvislosti s privatizací majetku státu.

Využívám proto příležitosti, kdy navrhovatelé ve svém návrhu mění i část obchodního zákoníku, a podávám tento pozměňovací návrh.

V části druhé týkající se obchodního zákoníku článek týkající se § 28 odst. 6 označit jako článek 1 a přidat článek 2 ve znění: V § 183b) odst. 3 písm. a) se slova "a Českou národní banku" nahrazují slovy "Českou národní banku a další osoby".

Dámy a pánové, děkuji za pozornost. Věřím, že tento návrh nebude komplikovat přijetí tolik potřebného zákona navrhovatelů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Václavkovi. Slovo má pan poslanec Matulka, připraví se pan poslanec Plachý.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, každá mince má vždy dvě strany, a nejinak je tomu i s tímto zákonem. Jako u většiny parlamentních tisků je tomu tak, že spousta věcí je v tomto návrhu zákona dobře, spousta je špatně. Nebudu mluvit o všech svých výhradách a také ke všem svým námitkám vůči tomuto tisku nebudu vznášet pozměňovací návrhy. Vznesu jen jeden krátký pozměňovací návrh, nebudu opakovat všechny pozměňovací návrhy, které jsem předkládal při projednávání ve výboru, neboť si dovedu spočítat hlasovací skóre. Nebudu proto usilovat o marnost.

S jedním návrhem bych rád přišel jako s vážně míněným a poprosil bych sněmovnu o podporu v tomto návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP