(12.40 hodin)

(pokračuje Matulka)

Jednou z mých námitek vůči tomuto tisku je totiž mé přesvědčení, že je zde navrhováno nepřiměřeně silné postavení Komory exekutorů a nepřiměřeně slabé postavení ministerstva, resp. ministra spravedlnosti. Samozřejmě princip toho, aby komora regulovala jako základní článek přístup k profesi exekutora, to je model, který se tím zákonem od začátku do konce prolíná a nechci ho měnit, musel bych dát komplexní pozměňovací návrh a de facto napsat nový zákon. To nemám v úmyslu, nicméně alespoň jednu nesprávnost bych rád odstranil, a to otázku toho, že vlastně tento zákon nemá žádné ustanovení, podle kterého by někdo vůbec nad dodržováním tohoto zákona vykonával jakýkoli dohled. Uvedu to na jednom příkladu.

Když jsem mluvil o nevyváženém postavení komory a ministra, tak komora má právo navrhnout ministrovi spravedlnosti odvolání exekutora z jeho funkce exekutora a zákon tam stanoví, za jakých podmínek návrh může komora podat. V takovém případě, pokud se tak stane, tak ministr je povinen exekutora odvolat. Nemá žádnou rozhodovací pravomoc, nemá žádné uvážení v této věci. Pokud komora návrh dá, ministr to prostě učiní. Stává se výkonným orgánem komory.

Já jsem se na výboru snažil to odstranit poněkud radikálněji, chtěl jsem, aby ministr mohl i bez návrhů odvolávat a jmenovat exekutory, to neprošlo, nebudu to opakovat. Ale chci alespoň opatřit (ošetřit?) tu situaci, kdy komora nedodrží např. zákon, vymyslí si třeba důvod, který je v zákoně uveden pro odvolání exekutora, není to správné a není tam žádný opravný prostředek, exekutor nic nenadělá a dohled nikdo nevykonává. Proto navrhuji, aby do textu § 7 odst. 1 za slovo "dohled" byl doplněn text "nad dodržováním tohoto zákona,". Celé písmeno by potom znělo jednoduše: Státní dohled nad dodržováním tohoto zákona, nad exekuční činností vykonává Ministerstvo spravedlnosti, dále jen ministerstvo. Obdobně by to bylo, pokud by byl přijatý pozměňovací návrh ústavně právního výboru, který se váže k témuž odstavci téhož paragrafu, ale mým pozměňovacím návrhem není dotčeno ani vládní znění nebo není v rozporu s pozměňovacím návrhem ústavně právního výboru, protože můj pozměňovací návrh se vztahuje jak k vládnímu znění, tak k pozměňováku, který předkládá ústavně právní výbor. Není tam technický problém. Prosím o podporu tohoto jediného pozměňovacího návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Plachý, připraví se pan poslanec Lang.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych podal čtyři krátké pozměňovací návrhy.

Pozměňovací návrh č. 1: Vypouští se ustanovení § 76 odst. 2 zákona o exekutorech.

Pozměňovací návrh č. 2: V části 4. se vypouští odst. 3. Odst. 4 se přečísluje na odst. 3.

Pozměňovací návrh č. 3: V části 10. se doplňuje v poznámce pod čarou č. 3 a). Text: § 37 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Pozměňovací návrh č. 4: V části 13. se doplňují nové body 3 a 4, které znějí:

Bod 3: § 71 b) se mění a doplňuje takto: V odst. 1 se text pod písm. d) a e) vypouští a nahrazuje textem: d) předmět a dobu plnění nebo skutečnosti rozhodné pro to, aby se pohledávka stala splatnou či aby se stal jiný nárok vymahatelným,

Bod 4: v § 71 b) se text v odst. 3 vypouští a nahrazuje textem: odst. 3 ustanovení § 71 a) a odst. 1 a 2 se přiměřeně použijí také pro uznání dluhu.

Dámy a pánové, dovolte mi krátké odůvodnění těchto čtyř pozměňovacích návrhů.

Především k pozměňovacímu návrhu č. 1. Exekutor na základě tohoto ustanovení bude i dražebníkem, zároveň ale i soudcem, notářem, doručovatelem a advokátem. Z tohoto důvodu navrhuji vypuštění odst. 2 v § 76.

K pozměňovacímu návrhu č. 2. Odst. 3 v části 4. je nutno vypustit. Jde o skryté napadení veřejných dražeb, a to dražeb dobrovolných, neboť se nejedná o umožnění zpeněžování konkursních podstat soudním výkonem rozhodnutí, ale v důsledku vazby na navržené ustanovení § 130 se má exekutorům otevřít cesta k dalším obchodům, tj. ke zpeněžování konkursních podstat.

Dále mi dovolte, abych odůvodnil pozměňovací návrh č. 3. Praxe ukazuje, že je nutno stanovit finančním úřadům podmínku podávat informace o stavu pohledávek za dlužníkem také v případě nedobrovolných dražeb, jinak v řadě případů pouze z tohoto důvodu nelze dražbu provést. Je tedy nutné stanovit podmínku, aby nejen exekutoři, ale i dražebníci byli přiměřeně informováni.

Nakonec bych odůvodnil ještě poslední, čtvrtý pozměňovací návrh. Přímo vykonatelné notářské zápisy, které jsou také jedním z titulů pro provedení exekuce, mají po novele právní úpravy, kdy byly přeneseny z občanského soudního řádu do notářského řádu, zásadní nedostatky. Nelze je použít pro uznání dluhu jako jednostranný právní úkon a dále pak je nelze použít pro závazky, které mohou za určitých podmínek vzniknout v budoucnu, což je typické pro dlouhodobé úvěrování. Navrhovaná změna, dle mého názoru, toto řeší.

Dámy a pánové, děkuji za podporu mých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Plachému. Slovo má pan poslanec Lang, připraví se paní poslankyně Eva Dundáčková.

 

Poslanec Pavel Lang: Vážená paní předsedající, páni ministři, dámy a pánové, dovolte mi nejdříve, abych se omluvil předkladatelům za to, co nyní provedu. Dělám to nerad, ale je to jediný zákon, kde se otevírá živnostenský zákon, a dochází k situaci, kdy nás tlačí čas.

V roce 1999 jsme přijali zákon 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, který vešel v účinnost 1. 10. loňského roku, kde dochází k povinné přeregistraci současných cestovních kanceláří na cestovní agentury a cestovní kanceláře.

Došlo ovšem k situaci, kdy výklad některých pracovníků Ministerstva průmyslu a obchodu a pokyn živnostenským úřadům spočívá v tom, že nesmějí vydávat živnostenská oprávnění cestovním agenturám, resp. těm zástupcům, majitelům, kteří nemají uzavřené středoškolské vzdělání maturitou na gymnáziu, protože v současném znění tohoto živnostenského zákona je úplné střední vzdělání a podle zákona 29/1984 a dalších znění, školský zákon, se úplné střední vzdělání ukončuje úspěšným vykonáním maturitní zkoušky na gymnáziu a úplné střední odborné vzdělání se ukončuje úspěšným vykonáním maturitních zkoušky na odborných školách, středních odborných školách, konzervatoři nebo středním odborném učilišti. A v tom je ten problém.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP