(12.50 hodin)

(pokračuje Lang)

Dovoluji si podat pozměňovací návrh v části 8, změna živnostenského zákona, doplnit text v příloze č. 2 ve skupině 215 - ostatní provozování cestovní agentury, ve sloupci 2 písm. b) za slova "úplné střední vzdělání" doplnit slova "nebo úplné střední odborné vzdělání" a v příloze č. 3 ve skupině 314 - ostatní provozování cestovní kanceláře, ve sloupci 2 písm. c) před slova "úplné střední odborné vzdělání" doplnit slova "úplné střední vzdělání".

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má paní poslankyně Eva Dundáčková, připraví se paní poslankyně Jana Volfová.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolím si jeden krátký pozměňovací návrh, a sice navrhuji, aby v tisku č. 725 byla za část 20. doplněna část 21. - změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Zákon č. 593/1992 Sb. v platném znění se mění takto. § 2 odst. 2 tohoto zákona zní: "Opravnými položkami podle § 1 se rozumí opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnávacím řízení, bankovní opravné položky a opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, které jsou zaúčtovány v účetnictví a jsou splatné po 31. prosinci 1994." To je konec pozměňovacího návrhu.

K podání tohoto pozměňovacího návrhu mě vedla skutečnost, že platné znění, které bylo změněno v prosinci loňského roku, ve skutečnosti znamenalo, že opravné položky k úvěrovým pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnávacím řízení mohou být daňově uznatelné pouze ve výši 20 % z nekryté ztráty z těchto pohledávek, celková výše opravných položek v těchto pohledávkách bude omezena dvouprocentním limitem.

Znění, které jsem navrhla, je pouze návratem k původnímu stavu, kdy opravné položky k úvěrovým pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnávacím řízení dosud byly daňově uznatelné do výše nekryté ztráty z těchto pohledávek. Celková výše opravných položek k těmto pohledávkám u bank není limitována a neměla by být limitována. Je to v souladu s trendy a s platnou úpravou v rámci států EU i dalších vyspělých států střední Evropy.

Stav, který platí v tuto chvíli, který jsme přijali v prosinci loňského roku, znamená, že banky jsou výrazně omezeny ve své chuti podávat samy návrh na konkurs, a já jsem hluboce přesvědčena, že se tak zpomaluje proces ozdravění ekonomiky a že v rámci tohoto zákona, který má poskytnout rozšíření možnosti pro vymáhání pohledávek v České republice, má tento pozměňovací návrh své opodstatnění. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Dundáčkové. Slovo má paní poslankyně Volfová.

 

Poslankyně Jana Volfová: Děkuji. Paní předsedající, dámy a pánové, já už jsem v prvém čtení upozornila na problém společného jmění manželů, kde ustanovení § 42 v podstatě stanoví ručení za závazky druhého manžela bez právního úkonu, takže vlastně druhý manžel se stává spoluzodpovědným za všechny činy, které provede jeho partner, a dokonce jsem tady uváděla, že by potom bylo výhodnější se raději neženit či nevdávat.

Dovolila bych si proto navrhnout dvě varianty řešení tohoto problému a požaduji v tomto případě podmíněné hlasování. Pokud neprojde varianta 1, hlasovat teprve o variantě 2.

Varianta 1, bod 1, § 42 návrhu zákona zní: "Exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze provést též tehdy, jde-li o vymáhání závazku, který vznikl za trvání manželství jen jednomu z manželů."

Bod 2, v části 5. - změna občanského soudního řádu - se vkládá bod 3, který zní.

Bod 3 § 262 A) zní: "Výkon rozhodnutí na majetek patřící do společného jmění manželů lze nařídit také tehdy, jde-li o vydobytí závazku, který vznikl za trvání manželství jen jednomu z manželů."

To je varianta 1. Pokud tato varianta neprojde, navrhuji variantu 2.

1. § 42 návrhu zní: "Exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů lze provést též tehdy, jde-li o vymáhání závazku, který vznikl za trvání manželství jen jednomu z manželů. Za předpokladu, že se jedná o závazek, který patří do společného jmění manželů, se za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela pro účely nařízení exekuce považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl smlouvou zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství."

2. "Patří-li závazek do společného jmění manželů, nepřihlíží se při provádění exekucí také ke smlouvě, kterou byl zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů o majetek, který patřil do společného jmění v době vzniku vyhledávané pohledávky. Totéž platí, byl-li smlouvou rozšířen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů o majetek povinného, který nepatřil do společného jmění v době vzniku vymáhané pohledávky."

3. V části 5. - změny občanského soudního řádu - se vkládá bod 3, který zní.

Bod 3, § 262 A) včetně poznámky pod čarou zní:

1. "Výkon rozhodnutí na majetek patřící do společného jmění manželů lze nařídit také tehdy, jde-li o vydobytí závazku, který vznikl za trvání manželství jen jednomu z manželů. Za předpokladu, že se jedná o závazek, který patří do společného jmění manželů, se za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela pro účely nařízeného výkonu rozhodnutí považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl smlouvou zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství. Poznámka 79 pod čarou."

Bod 2: "Patří-li závazek do společného jmění manželů, nepřihlíží se při výkonu rozhodnutí ke smlouvě, kterou byl zúžen zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů o majetek, který patřil do společného jmění v době vzniku vymáhané pohledávky. Totéž platí, byl-li zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů smlouvou rozšířen o majetek povinného, který nepatřil do společného jmění v době vzniku vymáhané pohledávky." Poznámka pod čarou. § 142 A) občanského zákoníku.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Vzhledem k tomu, že nepadly žádné návrhy, o kterých bychom měli nyní hlasovat, končím druhé čtení tohoto návrhu.

S procedurální poznámkou se hlásí paní poslankyně Volfová.

 

Poslankyně Jana Volfová: Paní předsedající, dámy a pánové, byla jsem upozorněna na to, že při hlasování pořadové číslo 32 zákona o sportu se mi na sjetině objevilo "ano", i když jsem hlasovala "ne" pro zamítnutí zákona. Nezpochybňuji hlasování, ale říkám to pouze pro stenozáznam. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Paní poslankyně, páni poslanci, v tuto chvíli vyhlašuji polední přestávku. Myslím, že za 6 až 10 minut začne jednání organizačního výboru, takže polední přestávku vyhlašuji do 14.15 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.58 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP