(Jednání znovu zahájeno ve 14.23 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové, dovolte mi, abych zahájil s mírným zpožděním naše odpolední jednání. Půjde o

 

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 698/ - druhé čtení

 

Prosím pana ministra Grosse, aby uvedl návrh zákona.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, dámy a pánové, budu poměrně stručný, protože hlavní odůvodnění tohoto návrhu zákona proběhlo z mé strany při projednávání na schůzi Poslanecké sněmovny v prvním čtení, další pozornost a podrobné zdůvodnění probíhalo při projednávání ve výborech Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Snad bych jenom v úvodu řekl to, že tento návrh zákona je novelizací, která vyplývá z praktických zkušeností o poměrně krátké účinnosti zákona o pobytu cizinců, který přijímala Poslanecká sněmovna na sklonku roku 1999, s tím, že jelikož jsme upravovali tehdy nově celou tuto oblast novým zákonem, nikoliv novelizací, tak se ukázalo při praktické realizaci, že záměr, který sledoval předkladatel, tedy vláda, stejně tak jako záměr, který sledovala Poslanecká sněmovna, byl z větší části naplněn, to znamená, že jsme náš pobytový režim přizpůsobili standardům v rámci Evropské unie. Došlo k určitému zpřísnění, které těmto standardům odpovídá, ale při jeho aplikaci se ukázaly některé technické problémy, které je lepší podle názoru předkladatele a věřím, že i podle názoru Poslanecké sněmovny, odstranit po určité době aplikace, nežli dělat, že ty problémy nevidíme. A přesně tyto problémy jsou obsaženy v této vládní předloze.

Chtěl bych velice poděkovat výborům Poslanecké sněmovny, které se věnovaly projednávání tohoto návrhu. Jsem rád, že všechny výbory, které se tomuto věnovaly, doporučují vládní návrh schválit.

Co se týče dílčích pozměňovacích návrhů, s velkou většinou z nich můžeme souhlasit a vedou k zlepšení tohoto návrhu. Zůstává jenom jeden otevřený problém, kde smysl návrhu chápu a mám k němu velké sympatie, tak jej příliš doporučit nemohu, a týká se právě záležitostí se zdravotním pojištění cizinců v ČR, protože návrh tak, jak zatím byl formulován, podle našeho názoru by byl velice lehce zneužitelný a sloužil by opět další, bohužel oprávněné kritice ČR za takovéto ustanovení v zákoně. Nicméně bude probíhat rozprava, kde padnou další pozměňovací návrhy, a ještě bude čas se k nim vyjádřit před konečným hlasováním.

Takže tolik ode mne na úvod, pane předsedo, a děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Tento návrh zákona jsme k projednání přikázali výboru pro obranu a bezpečnost, projednal ho též výbor pro evropskou integraci a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Prosím nejdříve zpravodaje výboru pro obranu a bezpečnost pana poslance Kladívka.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji vám pane předsedo. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, výbor pro obranu a bezpečnost projednal návrh novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, tisk 698, na svém jednání dne 18. ledna 2001 a toto usnesení jste obdrželi jako tisk 698/3. Chtěl bych k tomu říci, že tato novela vyvolala poměrně značný zájem jak odborné veřejnosti, tak i některých resortů vlády . Ta problematika se zaměřila na několik okruhů. Zvláště to byla oblast zdravotního pojištění, dále to byla oblast studia a vzdělávání a různé další podněty, které měly vésti k upřesnění ustanovení současného zákona.

Víceméně i nejednotný postup při projednávání v meziresortním řízení zapříčinil to, že na výboru pro obranu a bezpečnost došlo mezi zástupci jednotlivých ministerstev, speciálně zdravotnictví a předkládajícího Ministerstva vnitra, ke sporu, jakým způsobem se bude řešit oblast zdravotního pojištění dále, protože novela tohoto zákona vypouští povinnost předkládat doklad o zdravotním pojištění při žádosti o vízum. Takže i v tomto duchu byla přijata ta část usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, které, kdybychom ho v rámci třetího čtení přijali, by tomuto zákonu dalo úplně jiný smysl.

Na konci zpravodajské zprávy si dovolím konstatovat, že je dobré tento zákon přijmout, a já doporučuji sněmovně, aby zákon přijala a aby se vypořádala i s pozměňovacími návrhy ve třetím čtení, kde jak zástupce předkladatele ministr vnitra pan Gross, tak já jako zpravodaj budeme doporučovat, které pozměňovací návrhy by bylo dobré, kdyby ještě do zákona byly uplatněny.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Nyní má slovo zpravodaj výboru pro evropskou integraci poslanec Miroslav Máče.

 

Poslanec Miroslav Máče: Vážený pane předsedo, vážení přítomní, výbor pro evropskou integraci na své 30. schůzi konané dne 19. ledna 2001 projednal návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila. Též doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala k tomuto návrhu zákona změny a doplňky, které jsou obsaženy v tisku 698/2. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Nyní prosím pana předsedu výboru Petra Mareše, aby za svůj výbor nám sdělil stanovisko tohoto výboru.

 

Poslanec Petr Mareš: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednal tento návrh zákona na své schůzi 10. ledna a projednávání tohoto zákona neukončil. Vytvořili jsme pracovní skupinu, která přišla s některými pozměňovacími návrhy, které směřují především k jisté diferenciaci mezi těmi, kterým jsou udělována víza pro vstup a pobyt na území ČR. Snaha o diferencovaný přístup vychází především ze snahy realizovat smlouvy zavazující nás v oblasti spolupráce především s Evropskou unií v oblasti školství, vzdělávání a kultury.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP