(14.32 hodin)

(pokračuje Mareš)

Po projednání s Ministerstvem vnitra jsme dospěli k názoru, že nejsme v tuto chvíli schopni předložit je v takové podobě, aby se mohly stát pozměňovacími návrhy nebo součástí tohoto zákona, a rozhodli jsme se proto, že bude výbor v této pracovní skupině pracovat na novele tohoto zákona, která se bude dotýkat této úzké roviny zákona, který projednáváme.

Takže celkový závěr jednání našeho výboru je, že výbor doporučuje Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, což je tisk 698. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil jako první pan poslanec Brousek.

 

Poslanec Václav Brousek: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové. Chtěl bych se obrátit vaším prostřednictvím, pane předsedo, na pana ministra s jednou otázkou určitého modelového příkladu. Budou tady dvoudenní závody v moderním pětiboji, které budou mít určité obsazení, dlouhodobě dané. Nějaký sportovec odřekne a na poslední chvíli pozvou sportovce, řekněme 17letého, z Ukrajiny. Tento sportovec tedy přijede na hranice a na hranicích podle tohoto zákona, pokud jsem dobře informován a potvrdili mi to na výboru i pracovníci Ministerstva vnitra, nemůže dostat vízum. Čili na ty závody nebude moci přijet. Bylo mi řečeno, že bude nějaký výklad pro pracovníky celní správy na letišti, aby bylo umožněno, aby ten závod mohl absolvovat. Já si ale myslím, že by skutečně toto mělo být řešeno zákonem, a chci se zeptat, jestli následně v té novelizaci bude počítáno i s těmito případy sportovců.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Ne-li, tak obecnou rozpravu končím. Táži se pana ministra, jestli chce na tuto otázku odpovědět.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Já si myslím, že ten příklad - pane předsedo, tady je otázka, o jakou sportovní soutěž půjde. Jednalo-li by se o sportovce profesionála, tak jsou věci, které také upravuje zákon o zaměstnanosti ve vztahu k tomu sedmidennímu pracovnímu vízu, resp. pracovnímu povolení. Ale obecně platí - prostě každý stát má svůj režim, který je, ať se nám to líbí nebo nelíbí, někdy prostě jeho režim může způsobovat komplikace. Ale není možné zase nějakým dramatickým způsobem zavádět výjimky, dávat možnosti toho, aby policie zahraniční a cizinecká v některých případech podle správního uvážení, které nebude příliš úzce pojato v zákoně, měla možnost určité libovůle. Já například vím, že když pan Ivan Hlinka, sportovec, trenér odjížděl do Spojených států nebo do Kanady - nevím přesně, kam odjel trénovat - tak prostě také čekal dlouhou dobu, než dostane vízum, a neabsolvoval první zápas jako trenér příslušného mužstva NHL. Prostě každý stát má režimy, které v některých konkrétních případech mohou způsobovat praktické komplikace, ale myslet si, že v zákoně ošetříme všechny teoretické případy způsobem, který v praxi nepřivodí určité komplikace, prostě podle mého názoru nelze.

Takže přecházíme na standardy Evropské unie, resp. přešli jsme na ně již přijetím toho zákona, který jsme přijali na konci předloňského roku, a toto jsou případy, které budeme muset v praxi operativně řešit. Samozřejmě v praxi můžeme řešit spoustu věcí. Když přijížděl pan Sergej Bubka na udílení cen sportovců, myslím, že to bylo na sklonku loňského roku, také se zjistilo že v Curychu nebo v Ženevě nastoupil do letadla a letěl do České republiky bez víza. Také se to dalo operativně řešit a pan předseda sněmovny i pan místopředseda Langer by mně potvrdili, že tento případ se také podařilo zvládnout. Takže v mezích zákona, tak jak to má být, tyto konkrétní případy se řešit dají, ale může se stát, že v některých případech nám tento zákon zkomplikuje život jiným účelem, nežli byl sledován. Nicméně předjímat v tuto chvíli všechny možné případy podle mého názoru nelze.Čili logicky z toho vyplývá, že samozřejmě v takovýchto případech komplikaci tento zákon může přinést, nicméně ty pozitivní dopady mnohanásobně, jak by řekl pan předseda sněmovny nekonečně, převyšují stinné stránky, které tady pan kolega nastínil.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Nevím, jestli bych to řekl tak, v tomto konkrétním případě, ale budiž.

Já jsem ukončil rozpravu obecnou, a protože nezazněly žádné návrhy, přecházíme k podrobné rozpravě. Mám zde tři písemné přihlášky. Jako první je pan poslanec Frank.

 

Poslanec Václav Frank: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já se přikláním k těm názorům, že návrhu zákona byla věnována patřičná pozornost na příslušných výborech Poslanecké sněmovny a že vesměs došlo až někdy k vzácné shodě. Chtěl bych se při této příležitosti omluvit i kolegům z výboru pro obranu a bezpečnost a svým způsobem i kolegům z výboru pro školství, vzdělání a kulturu, protože při hlubším prostudování těch schválených a neschválených pozměňovacích návrhů přece jen si dovolím na základě konečného výstupu předložit několik vlastních pozměňujících návrhů a netajím se tím, že dva, o kterých zde hovořil i pan kolega Brousek, si dovolím osvojit.

Čili dovolte mi předložit pozměňující návrh k § 5 písm. c): za nově kladená slova "a opatřit ji fotografií" dát další nový text: "vztahuje-li se na cizince vízová povinnost". Myslím si, že v návrhu zákona je tato povinnost velice obecná pro všechny cizince a není nijak vyspecifikována.

Druhý pozměňující návrh směřuje do § 14, kde navrhuji vypustit celý text včetně nového návrhu a nahradit ho textem novým tohoto znění:

***
Přihlásit/registrovat se do ISP