(14.50 hodin)

(pokračuje Havlíček)

Za bod 75 se vkládá bod 75a, který zní: V § 103 za písmeno n) se vkládá nové písmeno o), které zní: "pobývat na území pouze s uzavřeným zdravotním pojištěním podle § 5 písm. a) bod 4, pokud není pojištěn podle zvláštních předpisů, odvolávka na č. 5, nebo pokud není úhrada zdravotní péče zajištěna jiným způsobem, cizinec nesmí předčasně ukončit toto zdravotní pojištění v době pobytu na území".

Dosavadní písmena o) až r) se označí jako písmena p) až s).

Dovolte mi krátké zdůvodnění. Z vystoupení pana ministra Grosse v obecné rozpravě vyplývá, že bude doporučovat nepřijetí pozměňovacích návrhů týkajících se zdravotního pojištění, jak byly přijaty ve výboru pro obranu a bezpečnost.

Mnou navrhovaný pozměňovací návrh je upřesněním záruky, že cizinec je během svého pobytu schopen uhradit zdravotní pojištění. Rovněž v § 103 je nutné přesnější vymezení povinnosti tím, že na území je možno pobývat pouze s uzavřeným zdravotním pojištěním, podle § 5 písm. a) bod 4, pokud není cizinec pojištěn na základě zákona o veřejném zdravotním pojištění, pokud neplatí mezinárodní smlouva nebo dohoda, která garantuje úhradu zdravotní péče, nebo pokud neposkytla zvací strana garanci, že tyto náklady uhradí. Takto formulovaná povinnost by měla lépe zajistit, aby smlouvy o zdravotním pojištění nemohly být cizinci vypovídány předčasně, jakmile se cizinec dostane přes kontroly přestupem na území, při obdržení víza a při zahraniční kontrole.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Havlíčkovi a nyní jako poslední z přihlášených je pan poslanec Severa.

 

Poslanec Pavel Severa: Vážený předsedající, dámy a pánové, ve výboru pro obranu a bezpečnost jsme diskutovali mnoho návrhů, které doplňovaly současné znění novely vládního návrhu č. 698. Vznášel jsem mnoho připomínek, některé připomínky jsem akceptoval a u mnoha připomínek se neztotožňuji s argumentací ministra vnitra a ministerstva jako takového a domnívám se, že speciálně u programů, které neřeší uspokojivě otázky pobytu cizinců, a to v oblasti záležitosti pobytu osob ze zemí ať už Evropské unie, nebo zemí dalších v režimu, který je jim odpovídající, a to za účelem vzdělávacích aktivit či výzkumu a vývoje, tak jsem se neztotožnil s argumentací Ministerstva vnitra a dovolím si podat pozměňovací návrhy, které doplňují původní novelu, původní vládní návrh, a tvrdím, že žádným způsobem tuto strukturu zákona ani systém nenarušují.

Také doplňuji, že se nepředpokládá těmito úpravami žádný další ekonomický dopad. Jde o zjednodušení procedur, aniž by skutečně systém byl narušen.

Protože pozměňovacích návrhů je dohromady 16, rád bych se zeptal pana předsedajícího, jestli je možné použít úzus, který tady byl několikrát použit, abych tento návrh předal písemně zpravodaji, abych ho zde nemusel číst jako takový.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Myslím, že ano. - Pane poslanče, vy jste to ale nerozdal všem poslancům do ruky. Pak to musíte v každém případě přečíst. Měl jste to odpracovat trošku dříve, rozdat všem poslancům, takhle to budete odpracovávat tímto čtením. To je velmi spravedlivé. Možná, že to je nespravedlivé pro poslance, kteří vás budou muset poslouchat, ale pro vás je to velmi spravedlivé.

 

Poslanec Pavel Severa: Ano. Pane předsedající, máte naprostou pravdu. V tomto případě s vámi úplně souhlasím.

Přiznám se, že některé návrhy se budou zřejmě překrývat i s návrhem pana kolegy Franka, ale můj návrh je komplexní, takže budu číst tento návrh. Má 16 bodů. Domnívám se, že to bude otázka odhadem 8 - 10 minut.

První návrh je v § 6 odst. 6, kde se za slovo "studia" vkládá "(§ 64) nebo pedagogické činnosti".

Druhý návrh: V § 13 odst. 3 se na konci odstavce doplňuje tato věta: "Doklad o zajištění prostředků lze nahradit rozhodnutím či smlouvou o přidělení grantu získaného na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána."

Třetí návrh: V § 17a) se na konci písmena d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e), f) a g), která znějí:

Písm. e): vízum za účelem studia (§ 64).

Písm. f): vízum za účelem pedagogické činnosti.

Písm. g): vízum za účelem účasti na výzkumu a vývoji.

Čtvrtý návrh: V § 17b) se na konci písm. c) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d), e) a f), která znějí:

Písm. d): vízum za účelem studia (§ 64).

Písm. e) vízum za účelem pedagogické činnosti.

Písm. f) vízum za účelem účasti na výzkumu a vývoji.

Pátý návrh: V pátém návrhu jsem si jist, že je celý návrh komplexně stejný jako u kolegy Franka, a proto ho číst nebudu a ztotožňuji se s jeho návrhem. Přejdu k návrhu šestému.

Šestý návrh: V § 27 se za odst. 2 vkládají odstavce nové, a sice 3, 4 a 5, které znějí:

Odst. 3: K žádosti o udělení víza k pobytu do 90 dnů za účelem studia (§ 17a, písm. e)) je cizinec povinen předložit

a) cestovní doklad,

b) fotografie,

c) potvrzení hostitelské školy či jiné instituce o přijetí ke studiu či odborné praxi (§ 64),

d) doklad o peněžních prostředcích k pobytu (§ 13 odst. 3).

Odst. 4: K žádosti o udělení víza k pobytu do 90 dnů za účelem pedagogické činnosti (§ 17a) písm. f)) či za účelem účasti na výzkumu a vývoji (§ 17a) písm. g)) je cizinec povinen předložit

a) cestovní doklad,

b) fotografie,

c) pozvání hostitelské školy, výzkumné či vývojové instituce,

d) doklad o peněžních prostředcích k pobytu (§ 13).

Odst. 5: Je-li cizinec občanem státu, se kterým má Česká republika uzavřenou mezinárodní smlouvu, umožňující bezvízový styk oboustranný či jednostranný pro cizince přijíždějící do České republiky, může cizinec požádat o udělení víza k pobytu do 90 dnů za účelem studia, za účelem pedagogické činnosti či za účelem účasti na výzkumu a vývoji také po příjezdu do České republiky na policii. V tomto případě bude o udělení víza rozhodnuto do 3 týdnů od podání žádosti. Vízum udělené podle tohoto odstavce vyznačuje do cestovního dokladu policie.

Dosavadní odstavce 3, 4 a 5 se přečíslují jako odstavce 6, 7 a 8.

Sedmý návrh: V § 27 odst. 8 se slova "podle odstavce 3" nahrazují slovy "podle odstavce 6".

Osmý návrh: V § 27 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

Odst. 9: Povinnost složit jistotu podle odst. 6 se nevztahuje na cizince, který žádá o udělení víza za účelem studia, za účelem pedagogické činnosti či za účelem účasti na výzkumu a vývoji.

Devátý návrh: V § 28 se za slova "podle § 26 odst. 5" vkládají slova "a sedmička" a na konci textu se doplňuje tato věta: "K žádosti podle § 26 odst. 7 je cizinec povinen dále předložit pozvání a doklad o peněžních prostředcích k pobytu (§ 13)."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP