(15.00 hodin)

(pokračuje Severa)

Návrh desátý. V § 29 odstavec 3 se za slova "podle § 27 odstavec 1" doplňuje čárka a vkládají se číslovky "dvě, tři" a za slovo "nebo" se číslovka "2" nahrazuje číslovkou "4".

Návrh jedenáctý. V § 31 odstavec 1 se za slova "nad 90 dnů" doplňuje čárka a vkládají slova "není-li dále stanoveno jinak".

Návrh dvanáctý. V § 31 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3, 4 a 5, které znějí:

Odstavec 3: K žádosti o udělení viza k pobytu nad 90 dnů za účelem studia (§ 17B písm. d) je cizinec povinen předložit:

a) cestovní doklad,

b) fotografie,

c) potvrzení hostitelské školy či jiné instituce o přijetí ke studiu či odborné praxi (§ 64)

d) doklad o peněžních prostředcích k pobytu (§ 13 odstavec 3).

Odstavec 4: K žádosti o udělení viza k pobytu nad 90 dnů za účelem pedagogické činnosti (§ 17 B, písm. e) či za účelem účasti na výzkumu a vývoji (§ 17B písm. f) je cizinec povinen předložit:

a) cestovní doklad,

b) fotografie,

c) pozvání hostitelské školy, výzkumné či vývojové instituce,

d) doklad o peněžních prostředcích k pobytu (§ 13).

Odstavec 5: Je-li cizinec občanem státu, se kterým má Česká republika uzavřenu mezinárodní smlouvu umožňující bezvízový styk oboustranný či jednostranný pro cizince přijíždějící do České republiky, může cizinec požádat o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem studia, za účelem pedagogické činnosti či za účelem účasti na výzkumu a vývoji také po příjezdu do České republiky na policii. V tomto případě bude o udělení víza rozhodnuto do tří týdnů od podání žádosti. Vízum udělené podle tohoto odstavce vyznačuje se do cestovního dokladu na policii.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 6.

Konečně návrh třináctý. V § 64 písm. f) zní:

f) Výměna zkušeností a studijní pobyty osob odpovědných za vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, pokud tyto činnosti jsou vykonávány v rámci mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána.

Předposlední návrh. V § 104 odstavec 4 se na konci textu doplňuje znění: "anebo žádosti o vízum podle § 26 odstavec 5 a 7 nebylo na hraničním přechodu vyhověno.

Poslední návrh. V § 170 odstavec 6 se druhá věta nahrazuje touto větou: "Žádost o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem studia (§ 17B písm. d) nebo za účelem pedagogické činnosti (§ 17B písm. e) anebo za účelem účasti na výzkumu a vývoji (§ 17B písm. f) vyřídí policie ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Děkuji vám za pozornost. Chtěl bych jenom dodat, že na výboru jsem komplexní návrh, jak ho výbor projednal, nepodpořil. Domnívám se, že by bylo škoda, kdybychom, jak tvrdí Ministerstvo vnitra, čekali na komplexní novelu, která má být zpracována v příštím roce - obávám se, že to tak rychle nepůjde - a znemožňovali do té doby účast pedagogickým pracovníkům, pracovníkům ve výzkumu a vývoji. Domnívám se, že toto by sněmovna mohla nějakým způsobem dořešit už nyní a nepřidělávat zbytečné potíže cizincům, protože chceme dle mého soudu podpořit vzdělání.

Omlouvám se, že jsem to dostatečně včas nerozdal a musel jsem to zde odpracovat. Je to zkušenost pro příště. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Pleva má technickou poznámku.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, nyní jsem trochu vyděšen z toho, co předvedl pan kolega Severa. Jedná se o pozměňovací návrhy, které byly diskutovány v našem výboru. Jak zde řekl předseda našeho výboru, domluvili jsme se s pracovníky ministerstva, že zpracujeme zvláštní návrh zákona, který bude řešit celou problematiku školství a také kultury, že tudíž tyto pozměňovací návrhy teď nepodáme. Netuším, co pana kolegu Severu vedlo k tomu, aby je podal, když se celý výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu dohodl na jiném postupu. On není členem tohoto výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Myslím, že to je srozumitelná věc. Pan poslanec Severa chce reagovat. Pak dám slovo poslanci Kladívkovi.

 

Poslanec Pavel Severa: Domnívám se, že mohu jenom argumentovat tím, že můj názor je silnější. Osobně se domnívám, že řešení, které navrhuje výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, je možné, ale nikoliv ideální a nejrychlejší. Já mám názor jiný. Ve výboru pro obranu jsem ho řekl. Pro návrh, který zazněl ve výboru, jsem nehlasoval. Domnívám se, že mám právo tento návrh zde znovu zopakovat. Pokud neuspěji, budu samozřejmě podporovat návrhy, které budou tuto situaci řešit později. Domnívám se ale, že je to zbytečné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Slovo má pan poslanec Kladívko.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, také bych přispěl s jedním pozměňovacím návrhem - bude krátký. Výbor pro evropskou integraci přijal ve svém usnesení řešení § 63 písm. f) a ve vládním návrhu je stejná problematika rovněž řešena, pouze se liší v rámci několika slov. Svým pozměňovacím návrhem bych tyto dva pozměňovací návrhy spojil, abychom neměli při rozhodování více variant, protože to nejde proti věci usnesení výboru pro evropskou integraci ani proti vládnímu návrhu.

Můj pozměňovací návrh k vládnímu zákona k bodu 43 § 64 - doplňují se písmena e) a f), která znějí:

K bodu f) - za slova "Evropské unie" se připojuje "nebo v rámci mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána".

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Ne-li, podrobnou rozpravu končím. Přeje si pan ministr závěrečné slovo?

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, budu pokud možno stručný. K jednotlivým návrhům se samozřejmě ještě vyjádřím před hlasováním v průběhu třetího čtení, ale jen stručně k některým z těch, které padly.

Co se týče návrhu pana kolegy Franka, z toho, jak jsem se mohl zatím stručně na materiál podívat, obávám se, že zde bude poměrně velký problém, protože budou-li o věcech rozhodovat policisté - jak navrhuje on - na hraničním přechodu při příjezdu do České republiky, bude pro ně velice obtížné zjistit, jestli je důvod, že třeba občan státu, se kterým máme vízovou povinnost, jede na kulturní představení jako jeho producent např. do Hradce Králové, pravdivý. Jsem zvědav, jak budou zjišťovat policisté třeba v jednu hodinu v noci na Rozvadově nebo někde na východní hranici, že se nějaká kulturní akce v Hradci Králové skutečně koná. Vidím v tom praktické problémy a obtížnou praktickou realizovatelnost. Obávám se toho, že tím samozřejmě zvýšíme korupční prostředí, pokud na hranicích tyto možnosti budou.

Co se týče návrhu pana poslance Cabrnocha, věcně si myslím, že problém, který on uvedl, by bylo dobré vyřešit. Čili věcně předběžně s tímto návrhem souhlasím, ale budeme to muset konzultovat s panem ministrem zdravotnictví, protože samozřejmě nechci zde dávat nějaké stanovisko, které bude zasahovat do jiné rozpočtové kapitoly, protože nemám v tuto chvíli přesné údaje. Věcně si myslím, že by bylo dobré, kdybychom dokázali tento problém vyřešit.

Návrh pana poslance Havlíčka. Mám pocit, že stávající úprava je dostatečná, protože je zapotřebí si uvědomit, že stávající úprava - jak ji vláda navrhuje - umožňuje, aby při pobytové kontrole vyžadovala Cizinecká policie po cizinci doklad o tom, že je schopen hradit zdravotní péči v České republice, to je tedy zdravotní pojištění. Toto zůstává. To, co se mění, je, že to nebude podmínkou k tomu, aby mu mohlo být vystaveno vízum. To znamená, že dnes je stav takový, že musí být doklad o zdravotním pojištění součástí žádosti o vízum.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP