(15.10 hodin)

(pokračuje Gross)

Kritika, a obávám se, že vcelku oprávněná, byla na to, že při podávání žádosti o vízum se doklad o zaplacení zdravotního pojištění předkládal, ale znamenalo to v řadě případů, že nakonec vízum nebylo uděleno a zdravotní pojištění bylo dotyčným žadatelem zaplaceno zbytečně, anebo že bylo zbytečně zaplaceno na příliš dlouhou dobu, protože vyřízení víza trvalo 30 dní nebo poměrně dlouhou dobu.

Je zapotřebí si uvědomit, že stávající návrh neznemožňuje to, aby při pobytové kontrole se toto vyžadovalo, a za druhé umožňuje - ten návrh, tak jak je předkládán - policii na hranicích kontrolovat doklad o schopnosti platit zdravotní péči při vstupu na území České republiky. Takže to není tak, že by se zcela opomíjelo řešení tohoto problému. Myslíme si, že tak jak je to navrženo, je to dostačující, byť samozřejmě to změkčuje tvrdost, která je v tuto chvíli v zákoně obsažena.

Co se týče návrhů pana kolegy Severy, mohu konstatovat jen to, že to žádný výbor nepřijal a platí to, co zde zaznělo z úst pana předsedy, resp. zpravodaje výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, školství, mládež a tělovýchovu. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Chce ještě pan zpravodaj? Jestli ne, končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodajovi.

Dostáváme se z možných bodů programu k bodu 20, to je

 

20.
Návrh poslanců Marka Bendy, Pavla Svobody, Cyrila Svobody, Karla Šplíchala,
Vladimíra Doležala a Tomáše Kladívka na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 763/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Upozorňuji tedy, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 763/1. Prosím poslance Marka Bendu, aby se ujal slova jako zástupce navrhovatelů.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovoluji si jménem skupiny poslanců předložit vám návrh zákona, kterým se má změnit zákon o politických stranách a politických hnutích fakticky v jednom drobném bodě. Jak jistě víte, loni v létě projednala tato sněmovna a posléze po vrácení Senátem i prezidentem republiky schválila novelu zákona o politických stranách. V této novele kromě dalších změn byla zakotvena i změna, která znamenala, že politické strany, které získají zastoupení v krajských zastupitelstvech, mají nárok na jistý finanční příspěvek, konkrétně 250 000 Kč na jednoho zastupitele, odpovídající jejich zisku, kterého dosáhly v krajských volbách. Myslím, že jsme tehdy byli všichni přesvědčeni o tom, že to samozřejmě myslíme na všechna krajská zastupitelstva a že tady nebyla žádná diskuse o tom, že to má být jen selektivní pro některá krajská zastupitelstva. Bohužel došlo k situaci, kterou dokládá korespondence přiložená k návrhu zákona, že Ministerstvo vnitra i díky tomu, že platí jiný volební zákon pro volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy, resp. dnes Krajského zastupitelstva kraje Hl. m. Praha, tedy že volby probíhají podle jiného systému a Ministerstvo vnitra tím pádem vykládá, že zákon o politických stranách se v této pasáži příspěvků na činnost politických stran nevztahuje, na hl. m. Praha, resp. na zastupitele zvolené do dnes Krajského zastupitelstva Hl. m. Prahy.

My si myslíme, že to je chyba, že jsme rozhodně neměli zájem jeden z krajů diskriminovat, a jestli tento problém je výkladový, že je potřeba takový problém vyřešit. Proto je předkládána ona novela, kterou podepsali poslanci čtyř politických stran a která fakticky jen znamená, že tam, kde dosud v zákoně o politických stranách ve vztahu k příspěvku politickým stranám na mandáty členů krajských zastupitelstev bylo "zastupitelstva kraje", jsou doplňována ještě slova "člena Zastupitelstva hl. m. Prahy". To je faktická změna, kterou zákon přináší. Rozpočtový dopad, pokud bychom předpokládali, že původní vůle zákonodárce byla taková, že nechtěl zahrnout Prahu, což tvrdím, že rozhodně nebyla, tak rozpočtový dopad takového návrhu činí 13 mil. 750 tisíc Kč ročně.

Domnívám se, že návrh je možné schválit v jednom čtení, protože opravdu jen opravuje to, co problémem ve výkladu vzniká. Vláda dala k tomuto návrhu zákona stanovisko, ve kterém vyslovila souhlas - to stanovisko máte předloženo jako sněmovní tisk 763/1 - s tím, že upozornila na dvě drobné změny, které by měly být provedeny. První změna je podle mého názoru spíš formálního charakteru, zda musí být v § 20 odst. 8 bodu 2 novely uvedeno slovo "zvolen" nebo slovo "uveden". Asi je šikovnější slovo "uveden", ale myslím, že výkladově by žádný problém nedělalo ani slovo "zvolen". Myslím, že záleží na rozhodnutí této sněmovny, zda uzná, že toto je legislativně technická změna.

Druhou věc, na kterou vláda upozorňuje, tam bych sněmovnu velmi žádal, aby uznala, že se jedná o legislativně technickou změnu, protože vláda fakticky upozorňuje na překlep, který se stal, kdy ve druhé větě § 20 odst. 11 v návrhu stojí "straně a hnutí náleží ročně jedna dvanáctina propočteného ročního příspěvku na činnost". Je zcela evidentní, že tam mělo být slovo "měsíčně" a že prostě došlo jen k přepsání. Myslím, že toto lze opravdu považovat za legislativně technickou změnu, a až bude otevřena rozprava, tak tyto vládou poukazované změny navrhnu, aby tam došlo ke změně.

Děkuji za pozornost a žádám sněmovnu, aby to schválila již v prvém čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Martin Starec.

 

Poslanec Martin Starec: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, musím přiznat, že mám nesmírně ulehčený úkol, protože pan předkladatel, respektive zástupce předkladatelů kolega Benda prakticky vyčerpal všechny mé poznámky. Jen pro forma připomenu, že sněmovní tisk 763 je návrh na novelu zákona č. 424/91 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů. Stanovisko vlády pod č. 763/1 tady bylo doslovně citováno. Připomenu i to, že zde zazněla informace o tom, že navrhovatelé navrhovali postupovat v duchu § 90 odst. 2. Domnívám se, že ta možnost tady zcela určitě existuje. V důvodové zprávě tato informace zahrnuta je.

Jako zpravodaj bych pouze připomněl, že vláda, jak už tady zaznělo, nejen že souhlasila s návrhem, ale navrhla dvě legislativně technická zpřesnění. Myslím, že výklad o tom je takto možný, mám úplně stejný názor a i já budu žádat sněmovnu, aby svým hlasováním toto potvrdila. V podrobné rozpravě bych si dovolil tyto dva návrhy přednést jako zpravodaj a požádat vás o to, abychom je mohli jako legislativně technické zapracovat.

Z textu návrhu zákona a z textu vládního vyjádření je zcela zřejmé a jasné, že se skutečně jednalo v jednom případě spíše o překlep a ve druhém případě o zpřesnění, která možná jsou i lépe češtinářsky. Připomínám, že bude-li sněmovna souhlasit s tím, že bychom postupovali podle § 90 odst. 2, tak dále musíme postupovat podle odst. 5 a 6, ať už se to bude týkat hlasování, nebo podávání návrhů.

Oceňuji také to, že důvodová zpráva obsahuje jak informace k tomu, jaký má vliv tento zákon na ústavní pořádek České republiky, a oceňuji i to, že tady je pokus o vylíčení dopadů na státní rozpočet, byť je to částka v milionech, ale upřímně řečeno, je to částka malá.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP