(16.50 hodin)

(pokračuje Koudelka)

Ve variantě druhé vidím jako určité nebezpečí to, že na krajské úrovni budou vykonávat správní soudnictví soudy obecné, zatímco na nejvyšší úrovni se obecné soudnictví a správní soudnictví rozdělí. Krajský soud tak bude postupovat podle dvojí judikatury, buď Nejvyššího soudu, nebo Nejvyššího správního soudu, a je pouze otázkou času, kdy se tato judikatura rozejde, přičemž ovšem krajské soudy budou posuzovat v určitých věcech společně otázky - otázky doručování, otázka právního zastoupení, otázka počítání lhůt v procesním právu bude typicky stejná jak pro řízení u krajského soudu před trestním nebo občanskoprávním senátem, tak před senátem správním, ale jedna instituce na úrovni kraje se bude řídit podle dvou různých judikatur a to považuji za nesprávné.

Domnívám se, že varianta první neboli A zabraňuje nevýhodám varianty druhé. Obejde se bez zřízení zvláštní nové instituce. Předpokládá se pouze rozšíření oprávnění stávající instituce a je i podle propočtů vlády nejlevnější. Proto navrhuji, aby za základ reformy správního soudnictví byla vzata varianta A neboli varianta I se zřízením správního kolegia Nejvyššího soudu. V podrobné rozpravě potom navrhnu doporučení Poslanecké sněmovny vládě.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Koudelkovi. Hlásí se někdo dále do obecné rozpravy? Není tomu tak, obecnou rozpravu končím.

Paní zpravodajko, bohužel si už nevzpomínám na prosincové jednání. Padly prosím nějaké návrhy, o kterých by bylo třeba hlasovat po obecné rozpravě?

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Paní předsedající, v obecné rozpravě nepadly žádné návrhy. Vystoupilo osm poslanců a poslankyň se svým příspěvkem, ale žádný návrh kromě návrhu ústavně právního výboru, který zopakuji nebo připomenu v podrobné rozpravě, nepadl.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám podrobnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Koudelka se hlásí do podrobné rozpravy. Nezaznamenala jsem přihlášku paní zpravodajky, omlouvám se. Nejprve paní poslankyně Kupčová, potom pan poslanec Koudelka.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, pouze podle zvyklostí, které tu byly zavedeny, formálně připomenu usnesení ústavně právního výboru z jeho 66. schůze, které jsem tu podrobně četla ve své zpravodajské zprávě, a tedy připomenu to, že ústavně právní výbor svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně, aby přijala usnesení, kterým doporučí vládě pro další legislativní zpracování koncepci správního soudnictví, variantu druhou, uvedenou v části D materiálu, který projednáváme.

Jen si dovolím ještě k tomu podotknout - a tím trochu reaguji na svého předřečníka - že tento návrh byl přijat většinou přítomných členů ústavně právního výboru, kdy osm členů hlasovalo pro tento návrh, jeden se zdržel a nikdo nebyl proti. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Já navrhuji, aby Poslanecká sněmovna přijala doporučení, ve kterém doporučuje vládě pro další zpracování postupu v reformě správního soudnictví variantu I, tedy variantu, kde na ústřední úrovni bude vykonávat správní soudnictví správní kolegium Nejvyššího soudu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Paní poslankyně Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážená paní předsedající, pane ministře, dámy a pánové, pro úplnost navrhuji, aby sněmovna doporučila vládě vycházet ze třetí varianty. Předesílám, že vystupuji sama za sebe, nikoli jako oficiální představitel klubu ODS, ale jsem hluboce přesvědčena, že jakákoli jiná varianta by stejně byla variantou přechodovou, že zatížení té první, resp. budeme-li vycházet z té první varianty, zatížíme zcela neúměrně obecné soudy, které nebudou schopny tuto funkci plnit, a navíc budeme vycházet z mnohastupňového přezkumu, což podle mého hlubokého přesvědčení nepovede k naplnění pocitu spravedlnosti u občanů, kteří od toho právě naplnění spravedlnosti očekávají.

Jsem přesvědčena, že druhá varianta je pouze přechodovou fází, neboť vytvoříme ve skutečnosti Nejvyšší správní soud, ale pak půjdeme v linii obecných soudů. Jsem přesvědčena o tom, že v souladu s postupující specializací ostatních států EU, resp. těch, které jsou jejími členy, jednoho dne stejně dospějeme ke specializovanému soudnictví, neboť skutečně správní soudnictví je trochu odlišné, je odchylné svým charakterem, a vytvoříme-li rovnou novou soustavu, vytvoříme jednodušší, pružnější a rychlejší naplnění toho, co potřebujeme, resp. čl. 6 úmluvy o plné jurisdikci na poli správního soudnictví. Proto doporučuji, aby sněmovna navrhla vládě tuto variantu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Pan poslanec Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Paní předsedající, členové vlády, dámy a pánové, velmi bych se přimlouval - velmi se omlouvám, že zdržuji, vypadá to tak, že strašně zdržuji, ale mám pocit, že dnešním usnesením, ať už podpořením návrhu usnesení ústavně právního výboru, nebo paní poslankyně Dundáčkové, učiníme velmi závažný krok, který z hlediska nejasnosti dalších kroků reformy veřejné správy, nerozhodnutí zatím o druhé etapě reformy veřejné správy, by mohl znamenat dání takových mantinelů vládě, které v podstatě nebudou navazovat na toto. Dovolím si dát návrh na přerušení tohoto bodu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přerušení před nebo po ukončení podrobné rozpravy? Po ukončení rozpravy. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Pan poslanec Matulka - promiňte, pane poslanče, přehlédla jsem vás.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Já jsem také, paní předsedající, tu ruku zvedl na poslední chvíli, není co promíjet. Nechci nic navrhovat, poněvadž se samozřejmě zcela ztotožňuji s návrhem, který navrhuje Poslanecké sněmovně ústavně právní výbor na variantu č. II a varování před variantou č. I.

Zastáncům varianty č. I - proto jsem se přihlásil - dávám v úvahu dvě věci. Zda v takovém případě by se neotevřela debata o sídle Nejvyššího soudu, zda by nadále v takovém případě mohl být v Brně, a za druhé, protože varianta I by znamenala zásah do ústavy, tak dávám v úvahu, zda je dostatečné ústavní kvorum příznivců varianty I, kteří by ji pak také byli schopni ústavní změnou prohlasovat. To je všechno.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážená paní předsedající, omlouvám se, že ještě zdržuji, ale musím reagovat na to, co říkal kolega Beneš. Jsem přesvědčen o tom, že právě rozhodnutí sněmovny v této důležité věci je předpokladem pro to, aby mohla probíhat další práce na druhé etapě reformy veřejné správy, protože ty věci spolu velmi souvisejí,a z toho důvodu myslím, že je zcela zřejmé, že varianta druhá je varianta, která je velmi příznivá jak vývoji správního soudnictví, tak možnosti rozvoje prací na druhé etapě reformy veřejné správy. Proto velmi důrazně nedoporučuji, aby se přerušilo jednání o této záležitosti.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: an poslanec Výborný má slovo.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, usuzuji, že velmi dobře chápu důvody, které vedly pana poslance Beneše k tomu procedurálnímu návrhu, abychom přerušili projednávání této věci. Chci jen připomenout, že přerušení už se jednou událo, že ústavně právní výbor věnoval docela značnou pozornost projednání této problematiky a že jakkoli na jedné straně chápu důvody pana poslance Beneše, tak na druhou stranu chápu, že ten, kdo bude připravovat návrhy zákonů spojené s reformou správního soudnictví, má mít alespoň nějakou základní povědomost o tom, jaká je politická vůle Poslanecké sněmovny, kterou cestou se má vydat, zda variantou I, II nebo III.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP