(17.10 hodin)

(pokračuje Rychetský)

Člověk, který bude 20 let na ministerstvu nebo na okresním úřadě provádět právní řízení, bude ideálním člověkem pro soudce ve správních věcech. Ale v univerzálním soudnictví by nemohl jít soudit trestní právo nebo rodinné, protože s ním nikdy nepřišel do styku. To je důvod, proč se přikláníme k variantě B, kterou preferujeme před variantou C z jednoho jediného důvodu. Varianta C je šok, je to náraz, znamená okamžité zřízení nepochybně 14 krajských správních soudů. Varianta B nám umožňuje zachovat 8 krajských soudů a zřídit zbývajících 6 poboček krajských soudů v městech. To je prostě pro nás finančně méně náročné, umožňuje nám to postupný přechod.

Chtěl bych odpovědět i paní poslankyni Dundáčkové. Chtěl bych vás ubezpečit o tom, že potřebujeme rozhodnutí co nejdříve, a svým způsobem je už dnes pozdě, protože bychom chtěli v Poslanecké sněmovně do 30. září předložit s novým správním řádem ne věcný záměr, ale paragrafované znění reformy správního soudnictví. To znamená zákona o Nejvyšším správním soudu, pokud tak rozhodnete, a procesního předpisu, ať už to bude novela OSŘ, nebo ať to bude samostatná procesní norma. Záleží na tom, jak se Poslanecká sněmovna rozhodne.

Pravda je, že bychom přivítali rozhodnutí výrazně většinové, abych tak řekl. Rozhodnutí, ve kterém by se ukázalo, že zhruba stejný počet poslanců je pro připravovanou variantu, je rozhodnutí, které nemá tak velký imperativní náboj vůči vládě a které nás trochu znejistí. Nejhorší by však bylo, a to říkám naprosto otevřeně, kdyby Poslanecká sněmovna nepřijala vůbec žádné rozhodnutí, kdyby žádná z variant neprošla. Jsou zde hlasy na třetiny, abych tak řekl. Nejhorší by bylo, kdyby nebylo přijato usnesení žádné, protože pak bychom museli sami na sebe vzít jasnou a plnou odpovědnost o tom, jakou vám předložíme podobu reformy správního soudnictví, a myslím si, že by se neměla v tomto směru Poslanecká sněmovna zbavovat své výsostné kompetence, aby to základní určení dala sama.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu místopředsedovi Rychetskému. Nyní prosím paní zpravodajku, aby přednesla případné závěrečné slovo a poté nás seznámila s tím, jak budeme o této záležitosti hlasovat.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já se ve svém závěrečném slově zmíním jenom o vznesených pozměňovacích návrzích, nebo ne pozměňovacích návrzích, ale návrzích jednotlivých poslanců. Poté se můžeme dobrat k hlasování.

Chtěla bych tedy zmínit, že padly čtyři návrhy, jednak návrh ústavně právního výboru, který doporučuje, aby Poslanecká sněmovna přijala usnesení, kterým doporučuje vládě, aby při dalším legislativním zpracování koncepce správního soudnictví vycházela z varianty druhé, uvedené pod písm. D materiálu, který projednáváme -

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, paní zpravodajko, bohužel vás vůbec není slyšet. Ráda bych požádala všechny kolegy, aby se pokusili poněkud ztišit.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Druhý návrh přednesl pan poslanec Koudelka, který navrhuje, aby Poslanecká sněmovna doporučila vládě svým usnesením, aby při dalším zpracování koncepce správního soudnictví vycházela z varianty první, uvedené pod písm. D projednávaného materiálu.

Třetím návrhem byl návrh paní poslankyně Dundáčkové, která navrhuje Poslanecké sněmovně, aby přijala usnesení, kterým doporučí vládě, aby při dalším legislativním zpracování koncepce správního soudnictví vycházela z varianty třetí, uvedené pod písm. D projednávaného materiálu.

Čtvrtým návrhem byl návrh pana poslance Beneše, který navrhuje, aby bylo projednávání tohoto bodu přerušeno.

Domnívám se, že jako o prvním návrhu bychom měli hlasovat o návrhu pana poslance Beneše na přerušení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, v každém případě nejprve musíme hlasovat o návrhu na přerušení. Paní zpravodajko, zvažte mezitím možnost, že u dalších návrhů by bylo možné orientační hlasování. Zvažte tuto možnost, samozřejmě rozhodnutí nechám ve vaší kompetenci.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Beneše na přerušení projednávání tohoto bodu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 43 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 43 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 148 vyslovilo 37 a 101 bylo proti.

 

Prosím, pokračujte, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Vážená paní předsedající, domnívám se - možná, že ne správně - že tento případ není tím případem, na který je myšleno v jednacím řádu Poslanecké sněmovny, kdy by bylo možno hlasovat orientačně. My jsme sice v ústavně právním výboru tento postup zvolili, ale jen proto, že vlastně jednací řád Poslanecké sněmovny se na jednání výboru používá pouze přiměřeně. Chtěla bych s vámi o tomto se dohodnout.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, já na tomto návrhu nijak netrvám, pakliže navrhnete jiný postup.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Dovolím si tedy navrhnout postup takový, že bychom o návrhu pana poslance Koudelky a paní poslankyně Dundáčkové - to už je jedno, v jakém pořadí, tady bych navrhovala v pořadí, jak byly předneseny, tzn. nejdříve o návrhu pana poslance Koudelky, potom o návrhu paní poslankyně Dundáčkové - hlasovali jako o pozměňovacích návrzích k návrhu ústavně právního výboru a poté, pokud nebude přijat žádný takový návrh, o návrhu ústavně právního výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Myslím, že i tento postup je možný. Bylo by pravděpodobně možné zvolit několik způsobů, ale myslím, že můžeme postupovat tímto způsobem, pakliže nezaregistruji žádné námitky. Žádné námitky jsem nezaregistrovala.

Nejprve tedy budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Koudelky. Pan ministr nedoporučuje, zpravodajka také ne.

 

Hlasování pořadové číslo 44. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 44 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 148 vyslovilo 26 a 89 bylo proti.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Dundáčkové. Pan ministr nedoporučuje, paní zpravodajka nedoporučuje.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 45 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 45 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 148 vyslovilo 36 a 78 bylo proti.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu tak, jak byl navržen paní zpravodajkou Kupčovou a schválen ústavně právním výborem. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna doporučuje vládě, aby při dalším legislativním řešení organizační struktury a působnosti správního soudnictví vycházela z varianty II uvedené v části D materiálu Výchozí teze pro přípravu koncepce správního soudnictví a možné varianty jeho organizační struktury, tisk 669, tedy z varianty, kdy správní soudnictví by bylo vykonáváno v působnosti obecných soudů a Nejvyššího správního soudu, který by tvořil vrchol soudní soustavy pro správní soudnictví."

Paní zpravodajko, je toto usnesení správně předneseno? (Zpravodajka souhlasí.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 46 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 46 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 149 vyslovilo 105 a 9 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Paní předsedající, domnívám se, že byl ještě podán návrh na doprovodné usnesení, a to paní poslankyní Dundáčkovou. Nevím, jestli ho stahuje. Netrvá na tom.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Procedurální poznámka paní poslankyně Dundáčkové.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Paní předsedající, já si nejsem jista, jestli mi jednací řád v tuto chvíli umožňuje, vzhledem k tomu, že byla rozprava ukončena, vzít svůj návrh zpět. Ale pokud se jedná o mne, tak mně stačí ujištění pana ministra, že to bude předloženo zároveň k 30. 9., čili teď prosím, aby mi někdo procedurálně pomohl, jak se z toho dostat ven.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP