(17.40 hodin)

(pokračuje Buzková)

Ministr životního prostřední Miloš Kužvart odpověděl na interpelaci poslance Vojtěcha Filipa ve věci projektu "Slunce do škol". Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 797. Udílím slovo panu poslanci Filipovi.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, paní a pánové. Dovolím si krátce zrekapitulovat interpelaci, kterou jako ústní interpelaci podával myslím pan kolega Beneš. Týkala se programu Ministerstva životního prostředí, resp. Státního fondu životního prostředí "Slunce do škol".

Písemnou interpelaci jsem směřoval do toho, abych svým způsobem se dozvěděl od pana ministra, jestli onen spor mezi žadateli a Státním fondem životního prostředí lze řešit nějakým způsobem, který bude naplňovat původní záměr.

Dostalo se mi odpovědi na téměř všechny otázky a za to bych chtěl panu ministrovi poděkovat, protože se držel toho, na co jsem se ptal, a já jsem se neptal na vše, na co upozorňovali pánové z jednotlivých škol. Ale co jsem se nedozvěděl a proč jsem tedy odmítl odpověď a chci se o to podělit s Poslaneckou sněmovnou, je ta záležitost, kterou pan ministr v podstatě nazval záležitostí finanční, resp. že posudek, který je v té věci, pominul nezbytnou otázku efektivnosti vynakládání veřejných finančních prostředků.

No, mohl bych tím skončit. Ovšem když jsem si to prostudoval, a říkám, oceňoval jsem odpověď pana ministra, tak jsem ale zjistil, že kdybych to bral z tohoto pohledu a soustředil bych se na to, že se nejedná o program, který má řekl bych směřovat k tomu, aby projekt se zaměřil na fotovoltaickou výrobu elektřiny a její dodávku do rozvodné sítě, což byl určitý metodický pokyn pana Ing. Mihaličky, který se týkal těchto projektů, tak jsem si říkal, jestli jde o prezentaci pouze fotovoltaického jevu, tak nemusíme vynakládat vůbec žádné prostředky, žádné tisíce korun na to, aby se studenti ve školách seznámili s tím, že se prostě dá převést sluneční energie na energii elektrickou, a ukáži jim kalkulačku za stovku se solární baterií, možná i lacinější. A proto jsem s odpovědí nespokojen.

Za prvé, jsem přesvědčen, že v tom spočívá celý spor mezi těmi sto nebo více než sto školami, a jedna z těch škol, já se k tomu přiznávám podle jednacího řádu, je škola, do které jsem chodil v Trhových Svinech, takže si nemohu dovolit pominout učitele, kteří se zasluhovali o mé vzdělání, vysvětlit jim, že je potřeba studenty seznámit s tím, že kromě získání této energie, přeměny sluneční energie na energii elektrickou, je její možná dodávka do elektrické sítě nebo do spotřeby do nějaké omezené sítě.

A v tomto ohledu totiž metodické pokyny, které tam byly, nebyly jednotné, resp. byly jednotné, ale byly různě vykládány. Až došlo k výkladu, který v podstatě je v odpovědi pana ministra. To znamená, že měl demonstrovat fotovoltaický jev - promiňte mi těžko ohebný jazyk na tomto slově - ale jestliže bychom se s tím spokojili, tak ani do budoucna nebudeme umět odpovědět na to, jestli budeme dál podporovat dodávku jednotlivých zařízení o výkonu okolo 100 voltů anebo o 1200 voltů, s tím, že pan ministr odpověděl, že pro vysoké školy pro to zařízení je i výkon vyšší, okolo 3000 voltů.

Chci tedy slyšet odpověď na otázku, jestli řešení rozporu mezi metodickými listy, stanovisky Ministerstva životního prostředí a těmi, kteří žádají o tento projekt, aby dostali finanční prostředky na zakoupení nebo na pořízení těch zařízení, která mají demonstrovat výrobu elektřiny ze sluneční energie a její zavedení do sítě, protože to bylo v metodickém listě, bude takto zajištěno, nebo jestli pro nedostatek finančních prostředků se budeme skrývat za to, že budeme předvádět dětem nebo studentům, omlouvám se, fotovoltaický jev.

Pokud pan ministr bude ochoten a odpoví na mé nesouvislé otázky, které směřují k jednomu jedinému: máme prostředky na to, abychom tento program realizovali, nebo nemáme prostředky, abychom tento program realizovali, a pak ho zastavíme a otevřeně se k tomu přiznáme a zastavíme tento projekt jako takový a potom také budeme upřímně jednat s partnery, anebo se dohodneme na tom, že program jako takový podržíme a také do toho vložíme případné finanční prostředky, např. jednáním mezi Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem financí?

Chtěl bych tedy upřímnou odpověď, jestli to bude tak, že se omluvíme školám, nebo jestli jim řekneme: peníze na to máme a my vám je dáme a budeme zařízení, která vy požadujete, pro vás zajišťovat. Podle odpovědi pana ministra pak svým způsobem se rozhodnu, zda dál budu odmítat tuto odpověď, nebo ne, protože bych byl rád, abychom dospěli k nějakému finančnímu závěru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Filipovi. Slovo má pan ministr Kužvart.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Na úvod mé odpovědi chci konstatovat, že mě zájem Poslanecké sněmovny o program "Slunce do škol" upřímně těší, protože jak pro mne, tak pro ministra školství, mládeže a tělovýchovy je to potvrzení toho, že problém obnovitelných zdrojů energie a jejich propagace mezi školní mládeží je záležitostí, která se těší zájmu zákonodárného sboru. A musím konstatovat, že jsem tomu upřímně, upřímně rád.

Interpelující poslanec na závěr se zeptal naprosto jednoznačně, zdali na to máme peníze, či nikoliv, pokud ne, že bychom případně jednali s Ministerstvem financí, aby posílilo tento program.

Mám pocit, že právě podstata této debaty je v penězích. A určitě potěším nejen interpelujícího poslance, že finanční prostředky na to máme. V minulém roce je zhruba vydáno na program obnovitelných zdrojů energií přes 400 mil. Kč a vzhledem k tomu, že i zvyšování cen plynu způsobuje snižování počtu žádostí např. o plynofikace, tak disponibilní prostředky Státního fondu životního prostředí, které jsou zhruba ročně 3 mld. Kč, se mohou uvnitř přelévat. Evidentní tedy je, že na tento program peníze byly, jsou, a zodpovědně zde říkám, že budou.

Jenom na okraj. Úplně nových žádostí k tomuto datu na Státní fond životního prostředí podle již upravených nových pravidel, tzn. přílohy směrnice státního fondu, přišlo celkem šest.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP