(9.20 hodin)

(pokračuje Benda)

Stejně tak se zákon vztahuje na vdovy a vdovce, pokud jsou občany České republiky, kteří uzavřeli nové manželství.

Odst. 3. Podmínka občanství ČR se považuje za splněnou, pokud občanství trvá ke dni podání žádosti o poskytnutí jednorázové peněžní částky.

Toto by byl nový § 2.

Nyní přednesu doplnění těch dalších paragrafů. Samozřejmě by došlo k přečíslování. Já to vznáším zatím k těm stávajícím číslům paragrafů. Berte to jako jeden komplexní návrh.

Do § 2 odst. 1 by se za slova "podle § 1 odst. 2" doplnila slova "anebo politický vězeň a vdovy a vdovci podle § 2 odst. 2". Dále by to pokračovalo slovy "oprávněnými osobami, dále jen oprávněná osoba".

Do § 3 odst. 1 by se doplnila slova na závěr: "anebo rozhodnutí o úplném či částečném zrušení rozhodnutí jejich věznění. "

Do § 3 odst. 2 by se za slova "národního boje za osvobození" doplnila slova "nebo politickému vězni".

Dále doplnit nový odst. 4, který by zněl: "Celková doba věznění se u politických vězňů sčítá. Při částečné změně odsuzujícího soudního rozhodnutí se počítá rozdíl mezi tresty vykonanými na základě původního rozsudku a stanovenými přiměřenými tresty nebo tresty nově uloženými."

V § 4 by se doplnil nový odstavec 2: "Výše jednorázové peněžní částky pro politického vězně při věznění delším než 1 rok činí 120 tis. Kč. Za každý další měsíc věznění se výše jednorázové peněžní částky zvyšuje o 1 tis. Kč."

Doplnit nový odstavec 4: "(4) Výše jednorázové peněžní částky pro politického vězně při věznění kratším než 1 rok, trvajícím však alespoň 3 měsíce, činí 60 tis. Kč."

V odst. 4 by se odkaz změnil na odstavec 5.

Do odstavce 6 by se doplnila v obou případech za slova "národního boje za osvobození" slova "nebo politického vězně" a doplnila by se slova "nebo na němž byl vykonán trest smrti nebo který zemřel při věznění".

Protože si uvědomuji, že návrh má samozřejmě daleko větší rozpočtové dopady než návrh, který byl předkládán - ale skoro se obávám, že při hledání spravedlnosti ve vztahu k minulosti nemůžeme hledět jenom na rozpočtové dopady - pro případ, že by návrh v této podobě byl nepřijatelný, a protože si uvědomuji, že již k částečnému odškodnění politických vězňů došlo podle zákona 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, kde ta částka, která byla vyplácena za 1 měsíc věznění, byla 2500 Kč, což vychází na 30 tis. Kč ročně, tak pro případ, že by toto bylo nepřijatelné, navrhuji, aby v tom návrhu, který jsem tu předložil, byla v odstavci 2 § 4 částka 120 tis. nahrazena částkou 60 tis.Kč a v odst. 4 částka 60 tis. Kč nahrazena částkou 30 tis. Kč. Toto je jako pozměňovací návrh, protože by to pak znamenalo polovinu oné částky, která by měla být vyplacena. Bylo by to částečné zmírnění, vychází to právě z oné filozofie, že už k částečnému zmírnění škod způsobených komunistickým režimem došlo.

Toto je pozměňovací návrh, který si dovoluji přednést. Samozřejmě, nebudu se zásadně bránit, pokud vznikne nějaký zásadní problém a bude potřeba to propočítat, pokud by ten bod byl přerušen a ještě se k němu sešel rozpočtový výbor. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Štrait. Pana zpravodaje necháme až na závěr. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Já přednesu pozměňovací návrh. Odškodnění se nevztahuje na osoby:

a) kdo konal službu v nepřátelské armádě nebo se jinak zúčastnil nepřátelského válečného podnikání proti spojencům, vyjímaje službu v tzv. armádě Slovenského státu do 29. 8. 1944. V případech zvláštního zřetele hodných může ministr obrany povolit výjimku z tohoto ustanovení;

b) kdo byl na vedoucím místě Národní odborové ústředny zaměstnanecké, Ústředí veřejných zaměstnanců, Svazu zemědělství a lesnictví nebo Hlinkovy slovenské ludové strany, nevyužíval-li tohoto místa k činnosti zvláště významné v národním boji za osvobození, nebo kdo byl dobrovolně členem Svazu pro spolupráci s Němci, Českého svazu válečníků, Rodobrany, Vlajky, České ligy proti bolševismu, Německo-české společnosti, Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě, Hlinkovy gardy, Německo-slovenské společnosti, Hlinkovy mládeže nebo jiných fašistických organizací, jejichž účelem bylo šířit nacistickou ideologii a udržovat mocenské postavení Němců;

c) kdo byl okupanty nebo jejich pomahači pověřen vedoucím místem ve veřejných službách, leč že využíval tohoto místa k činnosti zvláště významné v národním boji za osvobození, nebo šlo o funkce zastávané v armádě tzv. Slovenského státu do 29. 8. 1944;

d) kdo zaujímal vedoucí místo ve válečném průmyslu pracujícím pro německou nebo maďarskou armádu nebo prováděl opevňovací práce pro Němce nebo Maďary, aniž byl k uvedeným činnostem donucen a nemohl se jim vyhnout, nebo kdo se obohatil v souvislosti s poměry v době nesvobody;

e) kdo přímo nebo nepřímo, i když nebyl členem některé organizace uvedené pod písm. b), vyvinul jakoukoliv činnost proti Slovenskému národnímu povstání nebo o své újmě činy nebo slovy podporoval nebo obhajoval režim nacistů, fašistů, zrádců, kolaborantů nebo se projevil jako osoba protidemokratická nebo protilidová nebo státně nebo národně nespolehlivá.

Chtěl bych ještě dodat tyto pozměňovací návrhy. Předám je tady písemně.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Dále se o slovo přihlásil pan zpravodaj Radim Turek.

Mám technickou poznámku - pan poslanec Tom Zajíček má náhradní kartu č. 2.

 

Poslanec Radim Turek: V podrobné rozpravě bych si dovolil přednést již avizovaný návrh, a to změnu v § 5, který by se upravil pouze, kdy celý paragraf zní: O nároku - čtu ho ve znění, které jsme přijali usnesením rozpočtového a petičního výboru - ve výši jednorázové peněžní částky a o její výplatě oprávněné osobě rozhoduje - a nyní změna - Česká správa sociálního zabezpečení. Ministerstvo práce a sociálních věcí vypustit.

Když dovolíte, pane předsedající, využil bych v tuto chvíli i možnost jakéhosi závěrečného slova předkladatele návrhu zákona a krátce bych okomentoval to, co zde kolegové poslanci přednesli jako pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, pokud nebudou jiné návrhy do podrobné rozpravy, tak bych si dovolil potom rozpravu ukončit a pak vám dám samozřejmě slovo jako předkladateli.

Nyní se ještě táži, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Ještě jednou pan poslanec Štrait.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Omlouvám se, zapomněl jsem na to, že chci doplnit… Předpokládám, že stále se diskutuje k tisku 683/4. V takovém případě - zařadit nový § 9: a teď by bylo to, co jsem říkal.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Nevidím nikoho. Končím podrobnou rozpravu a samozřejmě dávám možnost k závěrečným slovům jak navrhovatelům, tak zpravodajům uvedeného zákona.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Turek: Děkuji, pane předsedající. Nepochybuji o tom, že pan poslanec Benda myslí tento návrh upřímně a chce, aby bylo odčiněno ještě další zlo, které následovalo po druhé světové válce.

Dovoluji si upozornit, že tímto návrhem se vracíme zpět do rozpravy v prvním čtení. Jde proti duchu tohoto zákona. Já jsem tenkrát řekl, že se nám jedná o to, abychom napsali tečku za druhou světovou válku. Tento návrh začíná prostě únorem 1948. Odmítl jsem původně zařadit již při projednávání zákona č. 39 o zahraničních vojácích návrh, který předkládal pan poslanec Štrait, a to především z technických důvodů. Také se ukázalo, že to bylo oprávněné. Archivy na Ministerstvu obrany nejsou v žádném případě zatím v digitalizované podobě. Dá to spoustu práce, když se vyhledávají patřičné doklady, které souvisejí třeba i se znovupodáváním žádostí o vydání osvědčení podle zákona 255/1946.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP