(9.30 hodin)

(pokračuje Turek)

Já bych proto v tuto chvíli nedoporučoval tento návrh podporovat, a to z několika důvodů. Jeden z těchto důvodů je, že tito občané byli po roce 1989 již jinými zákony odškodněni, dodneška spousta těchto poškozených občanů i jejich oprávněných dědiců pobírá ke svým důchodům sociálně zvýhodňující dávky. Navíc dostali tito lidé jednorázová odškodnění za to, že "seděli" buď oni, nebo jejich příbuzní, v komunistických lágrech, takže si myslím, že tato část občanů, která trpěla po roce 1948, určitě nebyla opomenuta, a toto by bylo jaksi navíc, a nesouvisí to ani - jak už jsem řekl - s duchem tohoto návrhu zákona.

Co se týče pozměňovacího návrhu pana poslance Štraita, bezesporu rovněž chápu jeho upřímnou snahu odlišit lidi, kteří kolaborovali s fašistickým režimem. My ale nemáme v podstatě jinou páku než morální apel na tyto lidi, a Sdružení domácího odboje spolu s archivy Ministerstva obrany jsou připraveny v případě potřeby dát k dispozici tento morální apel.

Je tam navíc ale jedno nebezpečí. Vzhledem k tomu, že je tady několik poslanců ze Slezska, chci připomenout, že jistě dobře vědí, že v této oblasti, která byla součástí Říše, že tam museli mladí lidé povinně narukovat do Wehrmachtu, a teprve následně mohli uprchnout, přeběhnout na druhou stranu fronty. Tímto předloženým návrhem by pak opravdu velká část oprávněných osob - nejsou to desítky, jsou to stovky občanů - mohla být vyškrtnuta z oprávněného nároku.

Oba dva tyto návrhy tedy nebudu ve třetím čtení doporučovat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Prosím paní zpravodajku Miroslavu Němcovou.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji ještě jednou za slovo.

Vážené kolegyně a kolegové, tento návrh zákona byl projednáván v rozpočtovém a petičním výboru, a je fakt, že jsme se nad ním zamýšleli ze všech možných hledisek - ať to byla hlediska týkající se naší snahy vyrovnat se s historií, kterou procházela naše země v minulém století, nebo podobně. A nebyly to snahy omezené pouze datem druhé světové války, poněvadž všem nám je zcela zřejmé, že události, které následovaly po druhé světové válce, po roce 1948, s tím, co se odehrálo, bezprostředně souvisí, a tudíž je velmi těžké přijmout konec druhé světové války jako toto rozmezí, o kterém zde mluvil pan navrhovatel Turek. Události, které následovaly po roce 1948, byly událostmi, které vázaly na osoby, které se zúčastnily jak vnitřního, tak zahraničního odboje, a proto si myslím, že jeho námitka v tuto chvíli váhu nemá. Nakonec o všech návrzích, které byly předneseny, stejně bude rozhodovat Poslanecká sněmovna.

Já bych vás naopak chtěla vyzvat k tomu, abychom se v tomto širším návrhu, jak jej přednesl pan poslanec Marek Benda, zamysleli nad tím, zda skutečně chceme udělat razantní krok k tomu, abychom se postavili k občanům, kteří pro naši vlast nasazovali životy a byli vězněni, zda chceme k nim přistupovat s pohledy stejnými, nebo zda mezi nimi chceme dělat rozdíly.

Vyzívám vás k tomu proto, vážené kolegyně a kolegové, protože si myslím, to je zcela zásadní věc, o které bychom měli ve sněmovně mluvit.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní kolegyně.

Pokud jsem sledoval rozpravu, nepadly žádné návrhy na zamítnutí ani vrácení návrhu zákona k novému projednání. Končím proto druhé čtení tohoto návrhu, končím projednávání bodu číslo 14, děkuji navrhovatelům, děkuji paní zpravodajce.

Než přistoupíme k bodu č. 47, což je bod přerušených písemných informací, o slovo se přihlásil předseda volební komise pan poslanec Vidím. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dnes v částce č. 14 Sbírky zákonů pod číslem 39/2001 Sb. byl uveřejněn zákon, kterým se mění zákon číslo 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů. Tím tento zákon nabyl účinnosti.

Proto z pověření volební komise vyhlašuji lhůtu na podávání návrhů na prozatímního ředitele České televize do 29. ledna letošního roku do 18.00 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane předsedo, za sdělení pro všechny zainteresované poslanecké kluby k volbě prozatímního ředitele České televize.

Nyní přejdeme k bodu 47.

 

47.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

 

Na pořad jednání naší 32. schůze Poslanecké sněmovny byly předloženy čtyři odpovědi na vznesené interpelace, s nimiž paní poslankyně a páni poslanci nejsou spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Vzhledem k tomu, že dne 24. ledna 2001 došlo k projednání dvou odpovědí na písemné interpelace, zbývají nám projednat ještě další dvě odpovědi, a to obě dvě odpovědi od ministra pro místní rozvoj Petra Lachnita.

Ministr pro místní rozvoj Petr Lachnit odpověděl na interpelaci poslance Petra Nečase ve věci severního obchvatu města Rožnov pod Radhoštěm. Interpelace spolu s odpovědí se předkládají jako tisk 798.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené dámy a pánové. Na konci minulého roku jsem se obrátil na ministra dopravy a ministra pro místní rozvoj ve věci budování severního obchvatu města Rožnova pod Radhoštěm, které veřejnost tohoto města a jeho okolí pozoruje s velkým znepokojením. Město i jeho občané zásadně nesouhlasí s tímto projektem a požadují jeho úplné a definitivní vyloučení z návrhu územního plánu vyššího územního celku Beskydy, včetně vytvářené územní rezervy.

Je evidentní, že zde dochází a došlo k výraznému poklesu dopravy. Podle sčítání vozidel v rozmezí let 1995 - 1999 činil pokles tranzitní dopravy 20 %. Také v návrhu tohoto územního plánu není počítáno s příslušným hraničním přechodem Bumbálka jako s přechodem pro nákladní dopravu, ale pouze jako s přechodem pro dopravu osobní.

Tento nesouhlasný postoj byl podpořen jako orgány ochrany přírody, tak především peticí občanů, na kterou se podepsalo několik tisíc občanů Rožnova pod Radhoštěm a jeho okolí.

Jsem velmi silně přesvědčen o tom, že tato stavba by blokovala rozvoj města a měla by krajně nepříznivý dopad na jeho životní prostředí.

Musím konstatovat, že jsem obdržel dvě odpovědi. Od pana ministra dopravy Schlinga odpověď, která je velmi pozitivní, kde poměrně jasně odpovídá, že po prověření všech záležitostí ministerstvo dopravy předpokládá, že realizace obchvatu nebude nutná za určitých předpokladů, které umožní zkapacitnění stávajícího průtahu silnice I/35.

Bohužel poněkud odlišná byla odpověď z Ministerstva pro místní rozvoj, kde pan ministr zaujal stanovisko, ve kterém trvá nadále na tom, aby tento obchvat a především územní rezerva, to znamená v podstatě stavební uzávěra na toto území, byla realizována. Na druhé straně ale musím konstatovat také, že jsem včera obdržel od pana ministra novou informaci, na základě které Ministerstvo pro místní rozvoj souhlasí s vypuštěním uvedené územní rezervy obchvatu silnice I/35 kolem Rožnova pod Radhoštěm.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP