(9.40 hodin)

(pokračuje Nečas)

Znamená to tedy, že Ministerstvo pro místní rozvoj v posledních týdnech zmodifikovalo svůj postoj a zaujalo stejný postoj jako ministerstvo dopravy. Jsem přesvědčen, že původní odpověď na interpelaci, se kterou jsem navrhoval vyslovit nesouhlas, je tímto modifikována. To znamená, že nadále ani Ministerstvo pro místní rozvoj netrvá na tom, aby byl tento obchvat budován a aby byl zařazen do územního plánu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pan poslanec Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, rovněž já jsem byl osloven zastupiteli města Rožnova ve věci, která je předmětem interpelace pana poslance Nečase, a to severního obchvatu města Rožnova. Mohu říci, že po odpovědi, kterou poskytl pan ministr Lachnit včera v podvečer a o které dnes hovořil pan poslanec Nečas, mohu vyjádřit poděkování panu ministrovi za změnu postoje jeho ministerstva k této problematice a věřím, že i zastupitelé města Rožnova budou spokojeni.

Já bych ale přesto chtěl akcentovat ještě jednu věc, která je v první odpovědi pana ministra Lachnita a která hovoří, že VÚC Beskydy preferuje rozvoj města Rožnova pod Radhoštěm jako rekreačního centra. Já si myslím, že zejména dvě myšlenky je třeba akcentovat z tohoto místa, a to je otázka rozvoje města Rožnova jako takového a samozřejmě i druhá část, která se týká zachování jeho rekreační funkce.

Ještě jednou bych chtěl poděkovat panu ministrovi Lachnitovi za změnu jeho postoje a věřím, že tuto změnu přivítají i zastupitelé a občané města Rožnova. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Pan ministr nehodlá vystoupit, nemá k čemu. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se tedy ještě jednou pana poslance Petra Nečase, jaké navrhuje usnesení. Žádné. Takže nemáme ani o čem hlasovat. Končím projednávání této první písemné interpelace.

Druhá interpelace. Ministr pro místní rozvoj Petr Lachnit odpověděl na interpelaci pana poslance Zdeňka Kořistky ve věci Distribučního centra Mošnov. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 816. Otevírám rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Kořistka.

Ještě technické sdělení: pan předseda KDU-ČSL poslanec Jan Kasal má náhradní kartu č. 5.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, projednáváme zde písemnou interpelaci a odpověď na ni. Musím konstatovat, že s vaší odpovědí, pane ministře, nejsem spokojen. Nejenže neodpovídáte na všechny mé otázky, ale dokonce se ve vaší odpovědi objevují nové skutečnosti, které celou záležitost ještě více komplikují. V čem je tedy problém?

Mnoho měsíců prosazujete vy a někteří další politici projekt, který je od samého počátku velice nedůvěryhodný. Situace došla tak daleko, že jste dokonce navrhl vládě, aby poskytla záruky ve výši 420 milionů dolarů na výstavbu Distribučního centra Mošnov firmě Distribuční centrum Ostravsko, tedy firmě, která má základní jmění 1 000 000 korun a je složena z fyzických osob z České republiky. Nic proti podpoře investorů. I já jsem pro podporu seriózních investorů. Bohužel v tomto případě s podporou státu nesouhlasím. Nedovedu si představit, že stát dává záruky ve výši 420 milionů dolarů takovému investorovi.

Vážení kolegové, přečtu vám výpis z rejstříku této firmy, která požádala o záruky stát ve výši 420 milionů dolarů. Tato firma se zabývá: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, pronájem nemovitostí bytových a nebytových prostor včetně poskytovaných jiných než základních služeb, pronájem movitých věcí a zprostředkovatelská činnost. Jsem přesvědčen, že pokud by šlo o seriózního zahraničního investora, jak uvádějí navrhovatelé projektu, může se tento obrátit přímo na vládu a využít např. investiční pobídky, tedy jednat s vládou přímo a seriózně, a ne přes nastrčenou českou firmu. Od samého počátku prosazuje výstavbu podnikatel, který je významným dlužníkem státu, a to ve výši více než 100 milionů korun. Tento podnikatel prosazuje a prosazoval i s podporou vašeho ministerstva výstavbu na pozemcích, které tento dlužník vlastnil a na které bylo ještě 24. 10. 2000, tedy ještě velice nedávno, uplatněno zástavní právo. Také personální propojení podnikatele Groliga s firmou Distribuční centrum Ostravsko bylo od roku 1996 jasné. Teprve pod tlakem médií a veřejnosti vycouval jak z firmy Distribuční centrum Ostravsko, tak byly zastavěné pozemky vypořádány. Ještě 4. 12. 2000 byl pan Grolig členem představenstva této firmy. Argumenty vašeho ministerstva i vaší tiskové mluvčí, že žádné propojení mezi firmami dlužníka, tedy Leo Minor a firmou Distribuční centrum Ostravsko, neexistuje, a tedy vše je v pořádku, svědčí buď o absolutním amatérismu, anebo o záměru celou záležitost zamlžit. Přitom je jasné, že pokud by byl projekt zpochybněn právě personálním propojením na dlužníka, nemohl by získat podporu ve vládě. Považuji tedy, vážený pane ministře, vaše chování za velice podivuhodné. Prosazoval jste tento záměr i přes tyto jasné a alarmující skutečnosti.

Ve své interpelaci hovořím o jevu tunelování. Cituji: "Dluhy nechám v původní firmě, založím novou firmu, která vesele podniká dál, a získávám další úvěry. Právě takto se projevoval váš známý podnikatel." Konec citátu.

V čem je tedy problém. Od samého počátku podnikatel Grolig informoval státní orgány i politiky o tom, že za ním stojí seriózní zahraniční investor z Ruska a Ukrajiny, který má dostatek finančních zdrojů, zdůrazňuji dostatek finančních zdrojů. Takto vystupoval ještě v listopadu 1999 na jednání ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Dnes se již hovoří o úvěrech z České republiky. Ještě před několika měsíci se hovořilo o tom, že centrum musí stát v konkrétní lokalitě, tedy na pozemcích dlužníka. V opačném případě bude celá investice realizována mimo území České republiky. Dnes se již hovoří i v odpovědi vašeho ministerstva, že lze projekt realizovat i v jiné lokalitě Mošnova.

Zde bych chtěl upozornit na žádost města Studénky o podporu vašeho ministerstva na investiční přípravu průmyslové zóny v lokalitě Přední čtvrtě, tedy v jiné lokalitě, která je majetkově vypořádánána smlouvami o budoucí smlouvě a kde lze investice podobného druhu realizovat bez problému. Věřím, že tuto žádost při rozdělování financí na podporu průmyslových zón podpoříte.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, malé shrnutí.

Za prvé. V prvopočátcích v roce 1996 pan Grolig vystupoval a prohlašoval, že má velice solventního strategického partnera, který bude celou akci plně financovat. Jeho jméno nechtěl sdělit.

Za druhé. Tento partner má k dispozici finanční jistotu řádově v miliardách dolarů a pochází z východu.

Za třetí. Lokalita "východ" byla následně upřesněna na Rusko a Ukrajinu.

Za čtvrté. Pan Grolig vždy vystupoval pouze v roli toho, kdo připravuje území pro investiční záměr, tedy záměr na své pozemky. Řekl, že jeho role končí ve chvíli, kdy bude vydáno územní rozhodnutí. Pak si již záležitost přebírá onen utajovaný investor.

Za páté. Na jednání výboru Poslanecké sněmovny v listopadu 1999 ještě vystupoval jako mluvčí tohoto solventního zahraničního investora.

Za šesté. V červnu 2000 prohlásil, že finanční závazky, které má, jsou bezvýznamné a nemají vliv na investiční záměr.

Za sedmé. Ve stejnou chvíli také prohlásil, že záměr Distribuční centrum Mošnov prosazuje firma Distribuční centrum Ostravsko, kterou zastupuje, a ta nemá žádné dluhy vůči státu. Ty má ve výši 105 milionů korun firma Leo Minor a Rogro. Pouze shodou okolností ve všech figuruje Roman Grolig a jeho rodina, tedy žena, otec a syn. Pod tlakem veřejnosti z firmy Distribuční centrum Ostravsko vystoupil v prosinci 2000.

Za osmé. V listopadu 2000 mizí tajemný investor a objevuje se žádost o miliardový úvěr.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP