(9.50 hodin)

(pokračuje Kořistka)

Po dobu šesti let pan Grolig zaměstnává na účet státu desítky a možná i stovky úředníků státní správy. Zpracovávají se posudky, rešerše, které opakovaně musely opakovat, že daný investiční záměr není pro přírodní lokalitu Nová Horka vhodný. Myslím si tedy, že požadovat v dnešní době záruky státu ve výši 420 milionů dolarů pro takto nejasný projekt je skandální.

Celé mlžení kolem dluhů podnikatele Groliga, mlžení kolem zastavěných pozemků tohoto podnikatele, mlžení kolem personálního propojení tohoto podnikatele na firmu Distribuční centrum Ostravsko, dodnes neznámý investor z východu, změněná filozofie financování, situování výstavby Distribučního centra Mošnov do lokality Nová Horka, která přímo sousedí s Chráněnou krajinnou oblastí Poodří, horečný spěch při prosazování změn do vyššího územního plánu Beskyd přes odpor Ministerstva životního prostředí mě opravňuje k velkým pochybnostem a spíše napovídá o neskutečném lobbistickém prosazování tohoto projektu. Spíše mě napadají myšlenky, že nejde o prosazování výstavby centra, a tedy pomoci našemu regionu, ale o prosazování jednoho nedůvěryhodného podnikatele. Napadá mě mnoho myšlenek, proč tomu tak asi je.

Vážený pane ministře, věřím, že mi tyto nejasnosti dostatečně vysvětlíte a zároveň se vyjádříte k nezodpovězeným otázkám z mé interpelace, tedy jak mám chápat výrok vaší tiskové mluvčí, že jde o záruky politické, za druhé - myslíte si, že odměnit dlužníka státními zárukami na úvěr 420 milionů dolarů je morální, za třetí - myslíte si, že je únosné, abyste jako ministr prosazoval projekt, kolem něhož jsou tak velké nejasnosti. Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pan ministr pro místní rozvoj Petr Lachnit.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych se vyjádřil k tomu, co zde přednesl pan poslanec Kořistka, i když se to skutečně poněkud odchýlilo od toho, na co se ptal ve své interpelaci. Chtěl bych poznamenat, že se na mne pan poslanec obrátil dne 8. 12. ve věci výstavby distribučního centra v rozvojovém území letiště Ostrava-Mošnov. Na podporu tohoto centra byl na Ministerstvu pro místní rozvoj zpracován materiál pro jednání vlády, ve kterém se navrhuje poskytnutí státní záruky za úvěr na jeho realizaci. Tady je třeba samozřejmě upřesnit, jakým způsobem je vlastně proveden celý systém záruk.

Způsob financování výstavby investičního celku s použitím navrhované státní záruky je následující. Investorovi se proti státní záruce poskytuje střednědobý úvěr, finanční prostředky načerpané z tohoto úvěru budou uloženy na depozitním účtu, který bude pod kontrolou státu. Tento depozitní účet bude prokazovat generálnímu dodavateli a pojišťovně, že investor je schopen zaplatit řádně dokončenou stavbu. V případě, že na stavbu předmětného investičního celku bude ve sjednaném termínu vydáno kolaudační rozhodnutí, bude střednědobý úvěr uhrazen z hypotečního úvěru. Tento hypoteční úvěr může být čerpán až po kolaudaci celého investičního celku, přičemž načerpání finančních prostředků z hypotečního úvěru a splacení střednědobého úvěru je provedeno o dva měsíce dříve, než bude datován konec splatnosti státní záruky. Takže samozřejmě v případě, že kolaudační rozhodnutí na stavbu předmětného investičního celku vydáno nebude, nebude moci investor čerpat finanční prostředky z hypotečního úvěru a tím nedojde k zaplacení střednědobého úvěru z těchto prostředků.

K této situaci může dojít ze dvou příčin:

a) Generální dodavatel nesplnil řádně smlouvu o dílo na dodání investičního celku v daném čase, případně v dané kvalitě. V tomto případě generálnímu dodavateli není zaplacena cena díla a není realizována platba pojištění ze střednědobého úvěru. Střednědobý úvěr je uhrazen z finančních prostředků uložených na depozitním účtu a státní záruka je vrácena.

b) Stavba investičního celku je dokončena včas, po její kolaudaci jsou však státním orgánem vzneseny požadavky odlišné od požadavků daných stavebním povolením. V tomto případě generální dodavatel musí dostat zaplacenu cenu díla a úhrada střednědobého úvěru bude provedena realizací státní záruky.

Myslím, že z toho jasně vyplývá, že se nejedná o záruku, že by stát finančně ručil, ale jedná se skutečně o záruku na provedení díla tak, aby bylo umožněno. Čili je to záruka politická, záruka stability projektu.

Jak je tedy uvedeno, riziko plnění státní záruky je plně v kompetenci státních orgánů a investor ani generální dodavatel ho nemůže ovlivnit. Jedná se tedy - jak jsem řekl - v konečném důsledku o ryze politické riziko.

Celkové náklady na vybudování distribučního centra činí 420 milionů dolarů, vlastní stavba po rozpočtových nákladech 200 milionů dolarů bude generálním dodavatelem zhotovena na jeho náklady a riziko. Úhrada ceny díla generálnímu dodavateli ze strany investora se uskuteční po dokončení a kolaudaci stavby. Zbývajících 220 milionů dolarů bude použito na pojištění úvěru, případně na depozitní jištění ve prospěch hypotečního financování.

Zásadní rozpor, který souvisel s původní lokalizací distribučního centra na území Studénka-Nová Horka, byl odstraněn tím, že navržené usnesení vlády neřeší konkrétní umístění distribučního centra, ale pouze konstatuje jeho realizaci v rozvojovém území letiště Ostrava-Mošnov. Výběr konkrétní lokality pro investiční záměr byl investorem proveden následně tak, aby byl v souladu se schvalovaným územním plánem vyššího územního celku Beskydy.

Investorem a současně budoucím provozovatelem distribučního centra je akciová společnost Distribuční centrum Ostravsko. Tato firma dokládá provedení auditu ke dni 30. 9. 2000, ve kterém auditor konstatuje výrok bez výhrad.

Investiční celek distribuční centrum se navrhuje vybudovat na křižovatce letecké, železniční, automobilové a v dlouhodobém výhledu i vodní dopravy a má se stát obchodním a logistickým centrem, ve kterém bude obchodováno se zbožím spotřebního charakteru. Vybudováním skladovacích, výstavních a obchodních ploch a poskytováním bankovních, pojišťovacích, spedičních a dalších služeb se pro malé a střední výrobce jak z České republiky, tak ze zahraničí vytvoří lepší a konkurenceschopnější podmínky pro jejich vstup na zahraniční, a to zejména východní trhy.

Systém obchodu v distribučním centru je na straně vstupu přizpůsoben zvyklostem výrobce, prodávajícího, a na straně výstupu zvyklostem kupujícího, jímž z větší míry bude obchodník z východní Evropy.

Výstavbou distribučního centra bude vytvořeno 2600 nových pracovních míst přímých pro ostravský region. Rozšířením obchodu a s ním spojenými službami může najít dle kvalifikovaného odhadu v rámci České republiky práci dalších několik tisíc osob. Nárůstem pracovních míst a zvýšením exportu prostřednictvím distribučního centra dojde i k dalším přínosům, zejména nárůstu inkasa z daní jak do státního rozpočtu, tak také do rozpočtu obcí v daném regionu.

Co se týče, pane poslanče, vašich dalších invektiv, které jste ve svém interpelaci uvedl, např. o tom, zda sociální demokracie má nebo nemá boj proti tunelářům, dovolte mi, abych v této chvíli tyto otázky pominul, protože bych na ně dovedl odpovědět stejně briskně vůči vaší osobě, neboť sám jste se na přijetí zákonů, které tyto věci v České republice umožnily, zajisté jako člen napřed jiné politické strany, nyní té, ve které jste, docela dobře aktivně podílel. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Pan poslanec Kořistka se ještě jednou hlásí do rozpravy.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, musím znovu konstatovat, že jste mi neodpověděl ani na jednu opětovně položenou otázku. To považuji za docela zvláštní. Vaše odpověď, která zde zazněla, je uvedena ve vaší písemné odpovědi, kterou mají všichni poslanci jistě k dispozici.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP