(10.10 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Hlásí se ještě někdo? Není tomu tak. Končím tuto rozpravu. Pan kolega Kořistka navrhl usnesení, aby Poslanecká sněmovna vyslovila nesouhlas s odpovědí pana ministra na jeho písemnou interpelaci.

Já vás pro jistotu všechny odhlásím a žádám vás o novou registraci. Opakuji, že budeme hlasovat o nesouhlasu s odpovědí.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 49 ze 136 přítomných hlasovalo 58 pro, 55 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Vzhledem k tomu, že nezazněl návrh na žádné jiné usnesení, souhlas ani nesouhlas jsme nepřijali, nezbývá mi nic jiného než ukončit projednávání této interpelace, a tím i celý bod č. 47.

S procedurální poznámkou se hlásí pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně a kolegové, já se omlouvám, že vstupuji také do jednání, ale na mne se v současné době obrací řada rodičů a sledovatelů televizních pořadů, kteří jsou velmi znepokojeni postupem Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci dětí Mesárošových. Jde o reportáž, která ukazovala, jak vlastně děti byly pracovníky okresního úřadu odvlečeny z pěstounské rodiny do diagnostického ústavu. Rád bych požádal pana ministra, až bude mít informace k této věci, aby využil své pravomoci a informoval Poslaneckou sněmovnu o tom, jak naše orgány pracují, nebo sdělil, zda takové informace jsou či nejsou pravdivé.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vzhledem k tomu, že tady vznikl druhý technický problém s limonádou vylitou do hlasovacího zařízení, byla by nutná patnáctiminutová přestávka před třetím čtením. Myslím, že v této době dám prostor panu ministrovi, který se sám přihlásil, aby objasnil záležitost, na kterou se ho tázal pan poslanec Janeček. Využíváme možnosti přednostního vystoupení místopředsedy vlády Špidly a budeme mít v současné době vypnuté hlasovací zařízení. Obsluha se pokusí během co nejkratší doby dát tyto věci do pořádku, abychom mohli pokračovat řádnými body 26 a 29, to je třetími čteními zákonů.

Pane ministře, máte slovo. Ostatní prosím, aby se ztišili.

(V sále je velký hluk.)

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych reagoval na dotaz pana poslance Janečka, na dotaz ve věci, kterou považuji za vážnou, protože se dotýká něčeho tak citlivého, jako je ochrana dětí.

Jedná se o případ dětí Mesárošových, který byl podle mého názoru nevhodně a zcela v rozporu s fakty medializován v televizi.

(V sále je velký hluk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane ministře. Já bych prosil o klid zejména levou část sněmovny, klub KSČM i klub sociální demokracie.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Tato nevhodná medializace vyvolává jednak zcela mylnou představu o věci samé, jednak vrhá velký stín na pracovníky právní ochrany dětí a na pracovníky v sociálních systémech. Dovolte mi, abych sněmovně velmi stručně sdělil základní fakta.

Matka, do jejíž péče byly svěřeny nezletilé děti po dobu po rozvodu, je v současné době nezvěstná. Otec pobývá v psychiatrické léčebně. Matka žila i se svými dětmi déle než rok v domě paní Kunčarové. Matka děti koncem roku 2000 opustila a ponechala je svým známým, manželům Kunčarovým, kteří byli ochotni se o děti postarat a vyčkat, zda se matka do konce prosince nevrátí. Poté chtěli požádat o svěření nezletilých dětí do své výchovy, což také učinili, protože matka se nevrátila, a to 4. ledna 2001. S rodinou paní Kunčarové spolupracovala sociální pracovnice Okresního úřadu v Kroměříži.

Dne 12. ledna byly děti Mesárošovy odvezeny pracovníky Fondu ohrožených dětí od paní Kunčarové bez jakéhokoliv oprávnění stvrzeného rozhodnutím soudu. Konstatuji, že byly odvezeny z rodiny, kde předtím žily pod kontrolou rodiny, která požádala o svěření do své péče. Byly odvezeny bez jakéhokoliv oprávnění, stvrzeného rozhodnutím soudu. Jediným titulem pro toto počínání byl údajný souhlas otce s umístěním dětí do zařízení Klokánek. Zdůrazňuji, že otec je hospitalizovaný v psychiatrické léčebně. Fond ohrožených dětí zneužil nepřítomnosti pečující ženy, když odvážela syna do nemocnice na pohotovost, a děti odebral.

Poté děti od pátku 12. 1. do neděle 14. 1. strávily tři dny u pracovnice Fondu ohrožených dětí v domácnosti.

Soudem - to zdůrazňuji - bylo vydáno předběžné opatření na svěření dětí do diagnostického ústavu. Toto však nemohlo být vykonáno, neboť děti byly umístěny v zařízení Fondu ohrožených dětí Klokánek u manželů Jiránkových, kteří jsou správci tohoto zařízení.

Ačkoliv Fond ohrožených dětí používá pojem "pěstoun", je nutno zde podotknout, že pěstounem se stává osoba teprve rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče. V tomto případě pojem "pěstoun" je používán v rozporu s právem a podle mého názoru s cílem vytvořit falešný dojem o situaci. O těchto osobách Okresní úřad v Kroměříži ani Okresní soud v Kroměříži nemá žádné informace a ve vztahu k dítěti jsou to úplně cizí osoby bez znalosti jejich bezúhonnosti, odborných a mravních kvalit.

Za účelem zjištění bližších informací o manželích Jiránkových Okresní úřad v Kroměříži učinil dotaz na Okresním úřadě v Liberci, zda vede manžele Jiránkovy v evidenci žadatelů o náhradní rodinnou péči. V případě dětí Mesárošových byl tedy postup orgánu sociálně právní ochrany spočívající v podání návrhu na nařízení předběžného opatření uvážený. Nastalá situace vyžadovala bezodkladný postup, proto oddělení péče o děti a rodinu podalo návrh na vydání předběžného opatření, kterému soud vyhověl, čímž potvrdil správnost postupu okresního úřadu.

Dále lze za velmi závažnou považovat skutečnost, že pracovníci Fondu ohrožených dětí odebrali děti z péče paní Kunčarové dne 12. ledna 2001, avšak pracovnice Fondu ohrožených dětí paní Marie Slachová uvedla ve faxové zprávě ze dne 17. ledna 2001, že se děti v zařízení Klokánek nacházejí až od 15. ledna 2001. Tři dny byly děti v podstatě nezvěstné.

Fond ohrožených dětí jako nestátní nezisková organizace by měl mít pověření k výkonu sociálně právní ochrany. Postup pracovníků Fondu ohrožených dětí v případě dětí Mesárošových přesahuje rozsah činnosti, který umožňuje zákon č. 359/1999 Sb. Musím konstatovat, že Fond ohrožených dětí si podal žádost o vydání pověření k výkonu sociálně právní ochrany dne 21. června 2000, avšak řízení bylo přerušeno z důvodu doplnění žádosti potřebnými náležitostmi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP