(Jednání opět zahájeno v 10.33 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, technická závada na našem hlasovacím hlasování byla úspěšně odstraněna, budeme pokračovat v našem dopoledním jednání.

Dalším bodem je bod číslo 26, kterým je

 

26.
Vládní návrh zákona o navrácení nezákonně vyvezených kulturních statků
/sněmovní tisk 701/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr kultury pan Pavel Dostál a zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Josef Ježek. Pana ministra zde vidím, pana poslance Ježka nikoliv. Ještě jednou vás gongem poprosím o návrat do sněmovny. Pan zpravodaj již také vešel.

Opakuji všem nepřítomným, že probíhá třetí čtení návrhů zákona, což znamená účast poslanců ve sněmovně u svých hlasovacích zařízení. Pan ministr zaujme místo u stolku zpravodajů společně s panem poslancem Ježkem.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 701/3. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Táži se, zda hodlají vystoupit se závěrečným slovem pan ministr nebo pan zpravodaj. Nehodlají. Požádám pana zpravodaje, aby se ujal funkce průvodce hlasováním o tomto návrhu zákona.

 

Poslanec Josef Ježek: Vážený pane předsedající, děkuji vám za slovo. Navrhoval bych, aby vzhledem k tomu, že pozměňovací návrhy, které máme před sebou v tisku 701/3, jsou de facto pouze technického charakteru, abychom o celém pozměňovacím návrhu hlasovali en bloc, tzn. jedním hlasováním.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Je to návrh, který projednal výbor dne 15. 11.

 

Poslanec Josef Ježek: Přesně tak, jsou to pozměňovací návrhy, které byly obsaženy v usnesení našeho výboru ze dne 15. 11. 2000.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan zpravodaj navrhuje, abychom pozměňovací návrhy pod čísly I. - IV. hlasovali en bloc. Pan ministr souhlasí, pan zpravodaj také souhlasí. Ještě doporučení - pana ministra kladné, pana zpravodaje také kladné.

Ještě jednou zazvoním. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, které přijal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, podle usnesení č. 206 ze 40. schůze tohoto výboru z 15. 11., které máme obsaženy ve sněmovním tisku 701/1 a jsou totožné s tiskem 701/3.

Na žádost pléna vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

 

Kdo souhlasí s přijetím těchto pozměňovacích návrhů, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 50 z přítomných 153 poslanců pro 150, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a přikročíme k celkovému hlasování o návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o navrácení nezákonně vyvezených kulturních statků, podle sněmovního tisku 701, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 51 z přítomných 157 poslanců pro 157, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je bod číslo

 

29.
Vládní návrh zákona, kterým se stanoví
pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
/sněmovní tisk 678/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr spravedlnosti pan Pavel Rychetský, kterého jsem zde ještě dnes neviděl. Poprosil bych tedy, zda by se jeho funkce mohl ujmout druhý místopředseda vlády, lépe řečeno první místopředseda vlády pan Vladimír Špidla, pokud je někde poblíž. (Právě přichází místopředseda vlády Pavel Rychetský.)

Místopředseda vlády Rychetský je již zde, takže ho poprosím, aby si vzal potřebné materiály k sněmovnímu tisku 678 a zaujal místo u stolku zpravodajů. Spolu s ním prosím pana poslance Václava Exnera, aby učinil taktéž jako zpravodaj k tomuto tisku.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 678/2. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan místopředseda se hlásí do rozpravy.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážený pane přesedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, jsem rád, že se nám podařilo tak naléhavou osnovu, jakou je návrh zákona, kterým se mění pravidla pro případ souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, dostat do třetího čtení, neboť jejím přijetím se vyplní mezera, kterou náš právní řád ani ti, kteří jej aplikují, prostě nemohou, neumějí a nejsou schopni vyplnit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP