(13.30 hodin)

(pokračuje Buzková)

S procedurální poznámkou se hlásí pan poslanec Mlynář.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Paní předsedající, vážení kolegové. Vzhledem k tomu, že teď je půlhodinová pauza před dalším zařazeným bodem, dovolil bych si po dohodě se všemi poslaneckými kluby a na podnět legislativy navrhnout zařazení dalšího bodu, a to ihned - bodu novela zákona o ochraně osobních údajů a změně některých dalších zákonů, sněmovní tisk č. 774. Jde o čistě technickou novelu zákona, která má odstranit problém, že Úřad na ochranu osobních údajů nemůže vydávat vyhlášky pro provozování elektronického podpisu, novelu zcela nekontroverzní, která se těší podpoře celé Poslanecké sněmovny, a věřím, že bychom ji mohli pustit do druhého čtení a spustit tak proces velmi dlouhých lhůt.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji.

 

Pakliže neobdržím veto dvou klubů, dám o tomto návrhu bezprostředně hlasovat, a to v hlasování pořadové číslo 64, které zahajuji. Ptám se, kdo souhlasí se zařazením tohoto nového bodu. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 64 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 175 vyslovilo 104 a 30 bylo proti.

 

Tento bod tedy budeme nyní projednávat, ale, pane poslanče, vydržte, já nemohu zahájit projednávání bodu, dokud neobdržím prezidiálku, protože neznám ani číslo sněmovního tisku, takže musím počkat. Prosím, aby mi byla doručena prezidiálka na nově zařazený bod. V případě, že není připravena, nevadí, stačí, bude-li mi doručen sněmovní tisk předloženého návrhu zákona. Prosím o malé strpení.

 

Zahajuji tedy projednávání bodu

 

50
Návrh poslanců Vladimíra Mlynáře, Ivana Langera, Bohuslava Sobotky a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., a některé další zákony
/sněmovní tisk 774/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 774 a stanovisko vlády k němu jako tisk 774/1. Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Vladimír Mlynář.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, jenom k mírnému nedorozumění. Není to ten návrh, který je podán v režimu "devadesátkovém". Jde o normální novelu v řádném prvním čtení.

Jedná se o jednoduchou technickou novelu zákona o ochraně osobních údajů, která v jedné větě konstatuje, že na zaměstnance Úřadu na ochranu osobních údajů se vztahuje zákoník práce, čímž je třeba odstranit drobné legislativní nesrovnalosti a nedorozumění v této oblasti, a ve druhé části konstatuje, že Úřad na ochranu osobních údajů je oprávněn vydávat vyhlášky. Je to opět jednoduchá legislativní věc, která má upravit možnost pro úřad vydávat prováděcí předpisy pro tzv. akreditované poskytovatele certifikačních služeb, kteří existují podle zákona o elektronickém podpisu, a tak umožnit fungování elektronického podpisu ve státní správě.

Jak jsem řekl, jde o technickou novelu. Předkladatelé jsou připraveni spolupracovat s vládou, která měla mírné technické připomínky k tomu, jak má příslušná novela vypadat, a upravit tak ve druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Mlynářovi. A nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec Výborný, který zastoupí zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Cyrila Svobodu.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, pánové poslanci. Zařazení této osnovy do programu schůze a projednávání této osnovy je vskutku urychleno. Děje se tak poměrně nestandardním způsobem, stejně jako je poněkud nestandardní, že přistupuji k tomuto řečništi jako zpravodaj, aniž by o tom rozhodl kterýkoliv orgán sněmovny nebo sněmovna podle jednacího řádu, ale doufám, že to nebude na závadu.

Jakkoliv je proces projednávání tohoto návrhu zákona v prvém čtení velmi nestandardní, dovoluji si vám doporučit, abychom tento tisk propustili do druhého čtení a podrobili ho bedlivému rozboru, zejména pravděpodobně v ústavně právním výboru, kde se budeme muset také spolu s navrhovateli a také spolu, já bych to velmi doporučoval, se zástupci vlády bavit o tom, do jaké míry je to opravdu pouze technická novela dvou zákonů, nebo do jaké míry je to věc, která vyžaduje vážného uvážení právního.

Děkuji vám, dámy a pánové, za pozornost. To je vše, co v tuto chvíli považuji za nezbytné k tomuto tisku sdělit.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které je jako první přihlášen pan poslanec František Pešán. Omlouvám se, pan poslanec František Pejřil.

 

Poslanec František Pejřil: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o klid.

 

Poslanec František Pejřil: Mluvím ke sněmovnímu tisku 774. Návrh poslanců - pana Mlynáře, Langera, Sobotky. Tento sněmovní tisk řeší tři drobné problémy. Tři drobné změny. Celý navrhovaný komplex řeší některé otázky spojené s postavením zaměstnanců úřadu, zdali jde o státní úředníky, či nikoliv, a postavení úřadu jako takového, zdali jde o orgán státní správy, či nikoliv.

Je asi nepochybné, že jde o orgán státní správy a že jeho zaměstnanci jsou státními úřadníky, ale stávající zákon to doslova neuváděl. Tedy za prvé. Definuje složení úřadu. Úřad se skládá z ředitele, inspektorů a dalších zaměstnanců. Zejména jde o řešení postavení inspektorů, protože postavení ředitele už je dost jasně definováno.

Za druhé. Druhá změna mění § 73. To je poměrně důležité. Zákoník práce. Paragraf 73 zákoníku práce stanovuje některé povinnosti zaměstnanců státní správy, jako vykonávat své povolání ve veřejném zájmu, nesmějí podnikat bez povolení svého nadřízeného atd. Tyto zvláštní povinnosti zaměstnanců státní správy nejsou jasné, jestli se vztahují i na zaměstnance Úřadu pro ochranu osobních údajů. Navrhovaná změna by přímo uváděla, že se § 73 zákoníku práce vztahuje i na zaměstnance Úřadu pro ochranu osobních údajů, to je pozitivní změna a bylo by to lepší, bylo by v tom jasno.

Třetí navrhovaná změna spočívá v nepřímé novele zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Tato změna spočívá v tom, že zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv uvádí, které orgány jsou oprávněny vydávat ve své pravomoci podzákonné právní předpisy, to znamená vyhlášky. Jsou to např. ministerstva, státní úřady atd. A tak by asi toto oprávnění mít neměly. Návrh doplňuje zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv také o Úřad pro ochranu osobních údajů. Nemyslím si, že je dobré, aby Úřad pro ochranu osobních údajů měl možnost vydávat podzákonné právní předpisy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP