(13.40 hodin)

(pokračuje Pejřil)

Ze zákona o elektronickém podpisu se dá dovodit, že úřad má právo vydávat právní předpisy, interní nařízení, nařízení vůči podřízeným orgánům i orgánům v rámci státní správy, ale nemůže vydávat obecně závazné vyhlášky. To se navrhovatelé snaží změnit, ale podle mne je dobře, že tento úřad, o kterém vůbec nevím, jak bude fungovat, nemá právo vydávat obecně závazné vyhlášky a svým způsobem se plést lidem do života. Navíc mnozí z nás tento úřad nechtěli a dávat mu do rukou ještě takové nástroje, jako je pravomoc vydávat podzákonné právní předpisy, mně připadá moc. Nevidím důvod, proč bych je měl prosazovat.

V zásadě si ale myslím, že tím, že tento tisk byl tak rychle dán, že by měl být propuštěn do druhého čtení, abychom si vše mohli ještě dobře rozmyslet.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, jsem v hodně komplikované situaci, protože jsem absolutně netušil, že na tomto plénu bude otevřen v prvním čtení tento tisk, a pokládám to za mírně sporné, i když vím, že si to tato sněmovna odsouhlasila.

Pokládám za nesmírně důležité, abychom zákon na ochranu osobních údajů otevřeli. Myslím si, že to je jedna z nejhorších norem, a to říkám s plnou zodpovědností, kterou jsme kdy během posledních let v této sněmovně schválili. Jsem moc rád, že jsem se na jejím schválení nepodílel, a spíš vyzývám všechny ty, kteří se na jejím schválení podíleli, aby se dnes zamysleli nad tím, jaké následky to přináší. V absurdní snaze být superevropští jsme přijali normu, která v mnoha směrech zamezuje jak zkoumání v minulosti a ve svých výkladech, tak jak je předvádí i Úřad na ochranu osobních údajů.

Jak jistě víte, jednou z prvních osob, která byla předvolána před úřad, byl Petr Cibulka se svými seznamy agentů, což pokládám za hodně velkou provokaci od příslušného úřadu, ale i obecně umožňuje výklady, které se pokouší tvrdit, že členství v takovýchto institucích, jako je státní bezpečnost nebo komunistická strana před rokem 1989 zjevně zločineckými organizacemi, je vyjádřením nějakého politického názoru, a proto nesmí být zveřejňováno a proto nesmí být žádným způsobem posuzováno.

Dále tento zákon způsobuje celou řadu dalších problémů i v normálním fungování, jak v podnikatelské, tak zejména ve veřejné správě. Známe asi všichni z novin problémy, které vznikly kolem legitimací na městskou hromadnou dopravu a toho, jestli v nich smějí nebo nesmějí být uváděna rodná čísla příslušných držitelů legitimací. Ukazuje se řada případů obcí, které nesmějí zveřejňovat své dlužníky, nesmějí zveřejňovat neplatiče s odvoláním na zákon o ochraně osobních údajů. Domnívám se, že zákon byl připraven velmi nešťastně v tom, že se nevztahuje pouze na státní správu, která shromažďuje údaje o občanech jakoby násilím, teď hodně v uvozovkách, ale ze státní moci, kde by ochrana měla být zvýšena, a že se naopak pokouší zavést absolutní kontrolu státu a státních orgánů nad všemi soukromými databázemi, daleko překročil rámec toho, co se kdy chtělo, a já pokládám za nezbytně nutné, abychom zákon rozsáhlým způsobem přepracovali, novelizovali a zdaleka nejenom v tom rozsahu, který je navrhován kolegy navrhovateli. Dokonce tento rozsah pokládám za sporný, přinejmenším ona pravomoc vydávat vyhlášky je na hraně, ne-li za hranou naší ústavy, a myslím si, že bude na dlouhou diskusi ústavně právního výboru, jestli je toto možné.

Já se nebudu stavět proti tomuto zákonu, protože pokládám za nezbytně nutné celou normu ochrany osobních údajů otevřít. Jsem velmi zklamán, že nedokázala vůbec zareagovat vláda, že vláda při všech problémech, které se objevují, dělá mrtvého brouka a tváří se, že se jí to netýká a že novela žádnou úpravu nepotřebuje. Každopádně bych navrhl, aby, pokud tento návrh nepadl od kolegy Výborného, tento zákon byl také přikázán ústavně právnímu výboru, a dovoluji si doporučit, aby lhůta na jeho projednání byla prodloužena alespoň o 20 dnů, které máme, protože si myslím, že problematika je daleko komplikovanější a že s tím budeme mít, jestli to budeme muset psát ve sněmovně, a to při dysfunkčnosti vlády v této oblasti vypadá zjevně, velmi mnoho práce.

Já se omlouvám, že moje vystoupení je poněkud improvizované, ale opravdu jsem netušil, že budu vystupovat dnes k tomuto bodu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Bendovi. Jestliže se do rozpravy dále nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Ještě předtím si přeje navrhovatel přednést závěrečné slovo.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Chtěl bych jenom stručně zareagovat na vystoupení některých kolegů a chci se sněmovně omluvit za trochu zrychlený proces. Podnět skutečně vyšel z legislativního odboru sněmovny, protože tento zákon má všechny splněné lhůty a bylo možné si takto jej předpracovat. Shoduji se s některými předřečníky, že zákon na ochranu osobních údajů vyžaduje otevření, a jsem rád, že v tomto směru je souhlas. Vzhledem k tomu, že sněmovna vyhověla předkladatelům a urychlila jednání tím, že jsme bod dnes zařadili, souhlasím za předkladatele i s prodloužením lhůty. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům na projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání petičnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Nejsem si jistá, jestli padl nějaký návrh? Pan poslanec Benda jej uvedl přímo jako návrh. Takže pan poslanec Benda i pan poslanec Výborný navrhují ústavně právní výbor. Můžeme přistoupit k hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 65 a ptám se, kdo souhlasí s přikázáním tohoto návrhu petičnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 65 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 173 vyslovilo 84 a 30 bylo proti.

 

Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 66 a ptám se, kdo je pro přikázání tohoto návrhu ústavně právnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 66 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 133 vyslovilo 109 a 12 bylo proti.

 

Pane zpravodaji, pokud se nemýlím, byl předložen návrh na prodloužení lhůty pro projednání ve výboru o 20 dnů? Ano. O 20 dnů.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 67, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 67 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 137 vyslovilo 115 a 6 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru a lhůta pro jeho projednání byla prodloužena o 20 dnů. Tím ukončuji projednání tohoto bodu.

V tuto chvíli vyhlašuji přestávku do 14.00 hodin, kdy budeme pokračovat bodem "Informace ministra zahraničních věcí".

 

(Jednání přerušeno ve 13.49 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP