(14.20 hodin)

(pokračuje Buzková)

Ptám se pana ministra, zda si přeje přednést něco na závěr. Není tomu tak.

V podrobné rozpravě padl návrh usnesení, který je třeba podrobit hlasování. Prosím všechny, kteří se chtějí zúčastnit hlasování, aby se dostavili do Poslanecké sněmovny. Všechny vás odhlašuji a prosím o novou registraci.

Prosím pana poslance Kühnla, který navrhoval návrh usnesení, aby se dostavil k řečništi a ujal se pro tento případ role zpravodaje ke svému návrhu usnesení. Prosím, pane poslanče, přečtěte nejprve první část, o které budeme hlasovat.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, když jsem přednášel návrh usnesení, tak jsem řekl, že má dva odstavce. Navrhuji, abychom hlasovali po částech a potom případně o celém usnesení.

Tedy v první části, o které budeme hlasovat, by bylo toto znění: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR považuje zadržování dvou českých občanů, Jana Bubeníka a poslance Ivana Pilipa, na Kubě za neoprávněné, a požaduje proto jejich okamžité propuštění a umožnění návratu do České republiky."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 68 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 68 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 135 vyslovilo 112 a 4 byli proti.

 

Poslanec Karel Kühnl: Druhá část usnesení, o které budeme hlasovat, zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR se obrací na parlamenty demokratických zemí s žádostí o pomoc, která by mohla vést k co nejrychlejšímu propuštění Jana Bubeníka a Ivana Pilipa a k jejich návratu do České republiky."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 69 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 69 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 142 vyslovilo 133 a nikdo nebyl proti.

 

V hlasování pořadové číslo 70 dám hlasovat o návrhu jako o celku.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 70 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 70 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 140 vyslovilo 118 a 2 byli proti.

 

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu. Děkuji místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí Janu Kavanovi za dostavení se do sněmovny a sdělené informace. Slovo ještě udílím předsedovi poslaneckého klubu Unie svobody Karlu Kühnlovi.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, já bych vám chtěl jenom poděkovat za předchozí hlasování a popřát Janu Bubeníkovi a Ivanu Pilipovi, aby se přání Poslanecké sněmovny co nejrychleji splnilo.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přejeme jim to všichni, pane předsedo.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k tomu, že v tuto chvíli není možné projednat žádný z bodů, které jsou na programu Poslanecké sněmovny, vyhlašuji přestávku do 16 hodin, kdy proběhne bod Interpelace na předsedu vlády.

 

(Jednání přerušeno ve 14.25 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP