(Jednání opět zahájeno v 17.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, zahajuji blok odpovědí členů vlády České republiky na interpelace poslanců a poslankyň. Úvodem vás chci informovat, že paní poslankyně Kateřina Dostálová stáhla své dvě interpelace, a to na ministra vnitra Stanislava Grosse a ministra kultury Pavla Dostála.

První interpelaci přednese pan poslanec Václav Exner na ministra vnitra Stanislava Grosse ve věci závěrů k násilí policie při zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky.

 

Poslanec Václav Exner: Pane ministře, hned úvodem chci říci, že pokládám práci policie, zvláště v krizových momentech, za obtížnou, fyzicky i psychicky náročnou, a je-li prováděna dobře, že si jí vážím.

Celá moje interpelace se týká událostí kolem demonstrací v době konání zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Připustil jste v té souvislosti dílčí problémy v chování policie a policejní ředitel Jiří Kolář možnost dílčích excesů. O co šlo a jak byly řešeny? Dostali jejich pachatelé čestný odznak a odměnu? Používala Policie České republiky provokatérů, o kterých jsou mnohá svědectví? Jak vysvětlujete procházení některých "demonstrantů" policejními řadami oběma směry, o kterých jsou rovněž svědectví? Jaké máte závěry k vašemu oznámení, že spolu se šéfy zpravodajských služeb prověřujete informace o účasti dezinformační organizace, rozšiřující zprávy o nesprávném postupu policie? Jaká opatření přijmete nebo jste přijal k opakujícím se zásahům policie proti demonstrantům bez upozornění nebo výzvy a k nenošení nebo zakrývání identifikačních čísel policistů? Jak se stavíte ke konstatování takových organizací, jako je Český helsinský výbor - říká, že k protiprávnímu jednání policie docházelo, a uvádí konkrétní případy a druhy prohřešků - nebo Mezinárodní federace pro lidská práva, která má ověřené informace o porušování lidských práv policií, nebo občansko-právní hlídky, které k věci vydaly celou brožuru, a proti tomu např. k tvrzení ředitele vaší inspekce Mikoláše Tomina, že například v případu Sylvie Jolandy Machové policisté nijak nepochybili, agresivní byla naopak Machová, nebo že obavy aktivistů jsou zbytečné, jsme zcela nestranní? Jak v té souvislosti reagujete na výzvu 15 poslanců Evropského parlamentu k vyšetření informační politiky Ministerstva vnitra v kampani k zasedání MMF a Světové banky? Jaký je výsledek stíhání demonstrantů, kteří byli předvedeni nebo následně řešeni pro trestné činy nebo přestupky, alespoň z pohledu vašeho resortu? Podařilo se zadržet a usvědčit alespoň jednoho účastníka demonstrací, který se dopustil ničení majetku nebo házení dlažebních kostek, a jak se jeho případ řešil? Jak hodnotíte, že policie předváděla osoby - podle mínění řady svědků předvedené náhodně - s odstupem od protizákonných akcí v místech, kde se už nic nedělo, neměla pak ani důkazy vůči nim?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Prosím pracovníky Kanceláře, aby nezapomínali spouštět stopky. Máme interpelace a je dvouminutový limit. Stejně tak prosím poslance, aby se pokusili dodržovat zákonem stanovený dvouminutový limit na položení ústní interpelace.

Slovo má ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, pane poslanče, z vašich otázek jsem pochopil, že jste zcela nestranný v tomto sporu, ale já se pokusím věnovat konkrétně otázkám, které jste říkal. Bohužel některé vaše otázky spíše byly konstatující a já vás musím ubezpečit, že se zcela prokazatelně mýlíte v některých konstatováních, která jste říkal, nechci-li prostřednictvím pana předsedajícího použít tvrdšího slova, že lžete. To vztahuji především k provokatérům. Mohu vás ujistit, že neexistoval jeden jediný provokatér v tom pojetí, jak jste to zde předvedl ve vašem vyjádření, že byli policisté provokatéři, kteří procházeli policejními kordony a že je to zdokumentováno. Musím vás tedy prostřednictvím pana předsedajícího opravit - nebyl tady ani jediný policista provokatér, ale byli policisté, ať již dokumentaristé, nebo policisté, kteří pracují v operativních složkách, kteří zcela pochopitelně byli i v těch místech, kde se shromažďovaly osoby, které posléze porušovaly zákon, a byli i v těch místech, kde se shromažďovaly osoby, které páchaly trestnou činnost. Je zcela logické, že policie při takovýchto situacích nemůže být bez informací, nechceme-li být policií, která se chová neprofesionálně. Rozhodně odmítám, že to byli provokatéři, protože není jediný případ, kdy by takovíto příslušníci policie jakkoli podněcovali nějaké porušování zákona, potažmo dokonce násilí.

Odmítám tuto vaši otázku, protože v ní bylo obsaženo konstatování, které pravdivé není, je prokazatelně nepravdivé, a mne jenom udivuje, že poslanec i před televizními kamerami - a možná, že právě proto, že jsou zde televizní kamery - takto úmyslně šíří nepravdu.

Co se týče dalších otázek, dezinformace a jejich organizování. Moje vyjádření a vyjádření pana policejního prezidenta bylo dáno. Na vyjádřeních, která tehdy zazněla, nemám ani v tuto chvíli co měnit. Je dnes zcela prokazatelné, že prostřednictvím internetu byly na nejrůznějších webových stránkách vyzýváni ne účastníci demonstrací, ale ti, kteří podporují takováto extremistická hnutí na celém světě, aby podávali podání prezidentu republiky, aby zaplavili takovými podáními Ministerstvo vnitra, aby taková podání směřovala na česká velvyslanectví, aby směřovala takováto podání na Radu Evropy, na Evropský parlament. To jsou věci, které jsou lehce dokazatelné, protože takovéto výzvy, dokonce i výzvy s tím, jaký text má být zasílán, byly na internetu šířeny a shodou okolností podání, která pak chodila z nejrůznějších částí světa, byla prakticky totožného textu, jako byly tyto výzvy šířené přes internet.

Co se týče opatření ve vztahu k tomu, že byly dělány zásahy policie bez výzvy, opět odmítám. Neexistuje jediný případ, kdy by policie zasáhla proti demonstrantům při MMF, aniž by předem nebyly splněny zákonné podmínky, to znamená nebyla učiněna výzva k rozpuštění neohlášeného shromáždění. Neexistuje jeden jediný takový případ, a pokud tady opět vědomě před televizními kamerami uvádíte tuto nepravdu, tak je mi nesmírně líto, že se mohou ústavní činitelé tohoto státu snižovat k takovému vědomému šíření nepravd.

Krycí čísla. Ano, zde je jeden případ, který je vyhodnocen jako oprávněný, kdy jeden příslušník Policie České republiky svým chováním znemožňoval svoji identifikaci prostřednictvím přečtení identifikačního čísla. Toto je oprávněná stížnost, která také řádně jako oprávněná stížnost byla vyhodnocena, ale bylo to v jednom jediném případě z těch zhruba deseti tisíc policistů, kteří v pražských ulicích byli, takže v tomto případě se tak skutečně stalo. Je postupováno v souladu s příslušnými předpisy a tato věc je kázeňsky řešena. Připomínám a upozorňuji - jedná se o jeden jediný případ.

Další poznámka - porušování lidských práv. Vy jste tady řekl, že byla porušována lidská práva. Ano, byla porušována práva, ale byla porušována především ze strany těch osob, které do Prahy přijely páchat násilí. Bylo porušováno české právo, ale orgány činné v trestním řízení a Policie České republiky se chovaly tak, jak to kážou zákony České republiky. O porušování lidských práv, jak jste to uváděl vy, se hodně napsalo, hodně se toho namluvilo, ale zatím není zdokumentován jediný případ, kdy by k porušování lidských práv ze strany policie docházelo. Jestliže vy říkáte, že jsou nezvratné důkazy, tak bych vás žádal, aby někdo ty nezvratné důkazy předložil. Zatím tak nikdo neučinil, takže i zde musím konstatovat, že vaše tvrzení se nezakládá na pravdě. Že to říkají občansko-právní hlídky? Ano, já se přiznám, že jsem byl na začátku velkým příznivcem toho, aby tady byl nějaký nezávislý orgán, který bude kontrolovat policii. Policejní prezídium podepsalo s občansko-právními hlídkami dohodu o tom, aby jim zlepšilo možnost vykonávat takovouto nezávislou kontrolu.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP