(17.20 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Reagovat bude ještě ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, přiznám se, že závěr vystoupení pana poslance Exnera mě docela šokoval, protože říci, že jsme bránili něco, co bránit nelze, a přitom jediné, co bylo bráněno, bylo právo, tak pokud ze strany poslance Poslanecké sněmovny se v podstatě dá dedukovat, že právo nelze bránit, tak to je podle mne podivné konstatování, ne-li hodně zarážející, protože jediné, co Policie ČR hájila, bylo právo, které bylo zcela evidentně a flagrantně v České republice a v Praze porušováno. Jsem zcela přesvědčený o tom, jestli policii veřejnost něco vyčítá, tak je to to, že nebyla ještě razantnější. Já na druhé straně jasně říkám, že policie konala tak, jak jí naše zákony umožňují, a konala v jejich rámci.

Pak zde byly v dodatečném vystoupení informace o případu se zubem. To je tuším Ocelářská ulice, služebna je uzavřena. Musím vás ujistit, pane poslanče, že je to tak, že věc není uzavřena, že tento týden má proběhnout, myslím, že dokonce zítra podání vysvětlení občana Polské republiky. Musím vás také ujistit, že Kriminalistický ústav umí rozeznat, jaký je zub lidský a jaký je zub zvířecí, a musím vás také ujistit, že se nejednalo o zub zvířecí.

Pak bylo řečeno, že jsem označil jako dezinformační organizaci internet. To také není pravda. Já jsem neoznačil dezinformační organizací internet, já jsem pouze řekl, že na internetu byly uveřejňovány výzvy, které iniciovaly velké množství podání, a ze značné míry od lidí, kteří v Praze vůbec nebyli, a bylo docela zajímavé a nechtěl jsem to uvádět, ale když jsem k tomu veden, tak to řeknu, že když policie prověřovala jednotlivá podání, tak v řadě případů osoby, které byly pod těmito podání podepsány, tvrdily, že nic nepodaly, a v několika případech dokonce neexistovala osoba, která byla u těchto podání, na adrese, která v ní byla uváděna. Tak se nedivte konstatování, které jsem řekl, to je, že ta kampaň, která probíhala, byla organizována, protože po analýzách internetových stránek je to zcela jednoduše a zcela prokazatelně dokázané.

Tolik asi ode mne na doplnění, nemám víc, co bych dodal. Chtěl bych ještě jednou touto formou všech policistům, kteří v Praze odvedli ten kus práce, který odvedli, poděkovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Jiří Havlíček, interpelovaným ministrem je ministr Pavel Mertlík ve věci vratků spotřební daně PHM zemědělcům.

 

Poslanec Jiří Havlíček: Vážený pane ministře, k dnešnímu dni mají zemědělští podnikatelé a finanční úřady více než půlroční praxi s administrativním vyřizováním vratky spotřební daně z tzv. zelené nafty. Po uplynutí této doby lze říci následující. Daňové přiznání se musí podávat měsíčně s následujícími přílohami: fotokopie dokladů o nákupu motorové nafty s vyznačením spotřební daně, tabulku přehledu o nákupu a spotřebě pohonných hmot, spotřebu a čerpání normativů od počátku roku, výpočet ročního limitu spotřeby pohonných hmot podle normativů, tabulku užívání zemědělské půdy po katastrech.

Ze zkušenosti zemědělské praxe známe to, že většina malých a středních subjektů si vypracování tohoto daňového přiznání a příloh zadává u daňových a poradenských subjektů a z větší části mnohdy veškerý profit končí mimo zemědělskou prvovýrobu. S ohledem na zákon o účetnictví - je povinností archivovat tyto doklady minimálně po dobu pěti let - považuji povinnost předkládání výše citovaných dokladů za zbytečnou administrativní zátěž ze strany Ministerstva financí.

Pane ministře, proč nelze umožnit nárokování vratky spotřební daně v režimu jedenkrát měsíčně nebo jedenkrát za čtvrt roku s jedním daňovým přiznáním bez veškerých příloh, proč nelze umožnit zemědělcům čerpat jakoukoliv část ročního normativu v kterémkoliv čtvrtletí daného roku tak, jak to zemědělským subjektům vyhovuje? Vždyť velká část zemědělských subjektů např. v druhé části roku od sklizňových prací přes podzimní setí si sjednává práci službou, takže nejsou schopni doložit prokazatelně nákup a spotřebu nafty. Nebo mají pravdu ti zemědělci, kteří tvrdí, že požadovaná složitost žádostí je z důvodu, aby drobní zemědělci si vrácení peněz nežádali, protože se jim to nevyplatí?

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má ministr financí.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane poslanče, vážený pane předsedající, dámy a pánové, někteří zemědělci, zejména tzv. Asociace soukromého zemědělství ČR, si opakovaně stěžují na požadavky správců daně na vedení podrobné evidence spotřeby PHM zhruba v tom duchu, jak jste tady vystoupil vy. Je třeba říci, že podle § 12f) odst. 4 příslušného zákona lze vracení daně uskutečnit osobám, které doloží, že provozují zemědělskou prvovýrobu, lesní školky a obnovu lesa na pozemcích na základě vlastnického práva, nájemního vztahu smluvního a nájemního vztahu vzniklého podle zákona o půdě dle § 22 odst. 3 nebo jiného právního důvodu, a proto k vyjasnění právních důvodů užívaných zemědělských pozemků vydalo Ministerstvo zemědělství po dohodě s Ministerstvem financí metodický pokyn ze dne 4. 10. 2000. Podle tohoto pokynu se tedy postupuje.

Je třeba říci, že zákon neukládá podrobnou evidenci spotřeby PHM, neukládá to ani vyhláška, ani Ministerstvo financí, přesnou metodiku tohoto druhu správcům neuložilo. Protože se však jedná o vracení peněz, mohou správci daně na základě místních znalostí poplatníkům uložit ve smyslu zákona o správě daní a poplatků záznamní povinnost potřebnou pro stanovení správného základu daně a případné nedostatky nebo námitky ze strany subjektů jsou řešeny individuálně podle obecných i zvláštních právních předpisů. Jinými slovy, je to v kompetenci jednotlivých finančních úřadů. Tato kompetence je jim svěřena zákonem o správě daní a poplatků a já jsem hluboce přesvědčen, že to je kompetence správná, protože zkušenosti s některými daňovými poplatníky ukazují, že je velmi potřebná z hlediska ochrany zájmů státu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan kolega Havlíček bude reagovat. Máte minutový limit na doplňující otázku.

 

Poslanec Jiří Havlíček: Pan ministře, vy jste mi tady vyjmenoval vyhlášku, ohledně Ministerstva financí a zemědělství, ale na otázky, které jsem vás položil, jste mi neodpověděl. Ptal jsem se, proč nelze umožnit zemědělcům čerpat jakoukoliv část ročního normativu v kterémkoliv čtvrtletí daného roku tak, jak to zemědělským subjektům vyhovuje. A předtím byla otázka, proč nelze umožnit nárokování vratky spotřební daně v režimu jedenkrát za čtvrt roku s jedním daňovým přiznáním, jako se to dělá s DPH či s dalšími daněmi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nevím, zda pan ministr bude reagovat? Bude reagovat.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Pane poslanče, vy jste především položil otázku, zda to dělají finanční úřady zemědělcům schválně, aby jim ztížily přístup k těmto prostředkům. Především jsem se snažil vysvětlit, že tomu tak není, že to dělají proto, aby ochránily zájmy veřejnosti jako celku, tzn. zájmy státního rozpočtu, jehož naplňování mají finanční úřady v popisu práce, a myslím si, že v zásadě jejich postup není nepřiměřený. Některé konkrétní případy podání se zkoumají a zpravidla se ukazuje, že pravda bývá spíše na straně finančních úřadů v těchto konkrétních případech.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP