(18.20 hodin)

(pokračuje Kužvart)

Dlouhá doba projednávání návrhu zónace byla způsobena snahou odstranit nedostatky návrhu zónace na úrovni orgánů ochrany přírody a dále dosáhnout konsensu s obcemi, který já považuji za klíčový, a také s ústředními orgány dalšími. Od roku 1994 do dnešní doby, do vlastně až prosince minulého roku, se konala řada jednání, a to jak v terénu, tak na resortu Ministerstva zemědělství ČR. Všechna tato jednání jsou dokladována. Poslední upravený návrh zónace na základě požadavků Ministerstva zemědělství ČR, resp. Lesů ČR, s. p., a některých obcí byl projednán s obcemi v roce 1999 a doklady o projednání jsou v originále k dispozici na MŽP a rád je komukoli předložím.

Upozorňuji, že ostatních 23 chráněných krajinných oblastí má schválenou zónaci. U CHKO Šumava přispívá ke komplikovanému projednávání to, že je součástí Národního parku Šumava. Aktuální problémy území národního parku jsou některými obcemi často přenášeny na území CHKO, a to zejména těmi, které jsou na hranici národního parku a svým územím mohou do něho i zasahovat, a dochází tak i ke zbytečným komplikacím s negativními dopady.

Ještě na okraj bych chtěl zmínit, že onen plán péče o Národní park Šumava byl projednán nejenom s jedenácti obcemi, jak nám to ukládá zákon 114, ale i s dalšími jedenácti, které svými katastry, třeba jen pár hektary, zasahují do Národního parku Šumava, čili leží především v CHKO Šumava. A to jsou právě ty určité problémy, přenášení problémů z parku do CHKO Šumava.

Ten celý problém je jasně záležitostí, která se vleče od roku 1994, jak jsem již zmínil. Zákon 114/1992 Sb., novelizovaný ve věci schvalování zónace zákonem 161/1999 Sb., neukládá projednání návrhu zónace na úrovni krajů. To je též odpověď na podotázku č. 2. Přesto, vážená sněmovno, odbor legislativní Ministerstva životního prostředí návrh vyhlášky, a tím určitě interpelujícímu poslanci udělám radost, postoupil příslušným krajům tento návrh vyhlášky k připomínkám. Čili já mám za to, a byli pro mě vždy legitimními partnery starostové, logicky i samospráva na úrovni krajů je pro mne naprosto legitimně partnerem. Proto jim tento materiál byl zaslán k připomínkám.

Takže zde bych si dovolil tvrdit, že my jdeme nad povinnosti dané stávajícím zákonem č. 114 i jeho novelizací a pochopitelně s krajskou samosprávou jsme ho zaslali k připomínkám a budu logicky v těchto věcech jednat jak s obcemi, tak s kraji.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan kolega Beneš - ještě doplňující otázka, prosím.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Já bych si také dovolil některé věci uvést na pravou míru. Územní plán vyššího územního celku Šumava byl schválen v roce 1992. Jestli jednání o CHKO, o zónaci byla zahájena v roce 1994, tak chtě nechtě musí respektovat to, co bylo přijato vládou v roce 1992. Aby to nevypadalo, že hájím vládu Klause, byla to vláda Pitharta.

Nyní dovolte k doplňující otázce. Pan ministr krásně řekl, že klíčové pro něj je získat konsensus s obcemi. Jak krásná slova. Jaké jsou skutky, si dovolím ocitovat. Materiál Národního parku Šumava, internet. - Promiňte.

Příprava semináře na podzim 2000, obesláno 2000 potenciálních účastníků, v řádném termínu přihlášeno 10, přihlásili se pouze 2 z regionálních zástupců. Druhý je dopis té firmy, která měla činit onen seminář, která měla jej dát dohromady. Oznamují, že byli nuceni přeložit termín semináře z podzimu 2000 na jaro 2001. Čili nikoli konsensus, ale diktát.

Moje otázka zněla, zda budete spolupracovat, pane ministře. To znamená, má-li být plán péče národního parku ve spolupráci s kraji. A já vás upozorňuji, že ze zákona rozvoj kraje rovná se samozřejmě i plán péče, a je to ze zákona v kompetenci kraje. Tak je zapotřebí stávající plán péče buďto dát k ledu, anebo probrat s kraji a konstatovat, že není nic v pořádku. Čili zda budete jednat s kraji o tom a hledět také na jejich připomínky.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan poslanec Kužvart.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Takže ještě odpovím na záležitost toho schváleného územního plánu z roku 1992. Zónace je zpracovávána pouze na základě vyhodnocení přírodovědných hodnot území. Není pro ni tedy podkladem územně plánovací dokumentace. Znovu opakuji. Je to naopak, schválená zónace a zpracovaný a schválený plán péče, ať už u národního parku, nebo až to bude zóna u CHKO, se stávají logicky podkladem pro zpracování i územně plánovací dokumentace.

Zákon 114/1992 Sb. nabyl účinnosti dne 1. 6. 1992, tedy v době, kdy byl již územní plán velkého územního celku Šumava schválen. Teprve poté začal být zákon doplňován. Proto nemohla být, a to zdůrazňuji, a proto nemohla být zóna a plán péče podkladem pro její zpracování.

A nyní odpověď ještě na tu doplňující otázku interpelujícího poslance. Ano, na podzim, konkrétně v říjnu roku 2000, byl připraven seminář pro obce a další zúčastněné subjekty. A teď zdůrazňuji, abychom si rozuměli, mínil jsem se vyjadřovat před chvíli k té vyhlášce o zónaci CHKO Šumava. Nyní ten seminář, jak citoval interpelující poslanec, přesunovaný na jaro 2001, se týká semináře k plánu péče o Národní park Šumava. V tom si rozumíme.

Ale já bych tady chtěl zmínit jednu věc. Šumavský národní park, jeho správa obeslala 180 subjektů, které by o to měly projevit zájem, mezi nimi i 22 obcí. Já si myslím, vážená sněmovno, že když se na toto přihlásilo pouze deset, objevilo se pouze deset přihlášek, z toho pouze dva zástupci města Železná Ruda, je to trochu málo. Takže ono přesunutí, přeložení semináře na jaro 2001 je prostě logickým vyústěním toho, že prostě k příslušnému termínu příslušné obce o to neprojevily zájem. Je smutnou skutečností, že na nabízenou ruku, to, že zde na tomto třídenním semináři, zdůrazňuji třídenním semináři, měly dokončený plán péče možnost tyto obce diskutovat, reagovali pouze dva zástupci města Železná Ruda. Je to smutná skutečnost. Každopádně se s obcemi budu setkávat, konkrétně již v příštím měsíci nad tímto plánem péče. A ostatně ta často opakovaná výhrada, že jim není k dispozici: je již od minulého týdne v elektronické podobě na internetu. To je na vysvětlenou k doplňující otázce.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Tak to byla poslední interpelace, poslední odpověď. Vzhledem k obsáhlosti odpovědí pana ministra Kužvarta se na další členy vlády a interpelované ministry nedostalo. Takže bohužel musí se přihlásit na příští schůzi Poslanecké sněmovny.

Končím dnešní jednání sněmovny.

 

(Jednání skončilo v 18.28 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP