Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
26. ledna 2001 v 9.01 hodin

Přítomno: 181 poslanců

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 32. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a sdělili mi, kdo má náhradní kartu, popřípadě kdo bude žádat o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Houzák Josef - léčení, Krátký Libor - nemoc, Langer Ivan - nemoc, Pilip Ivan - nepřítomen, pana poslance Sobotku tu vidím, už se vrátil ze zahraniční služební cesty, Bartoš Walter, myslím, že paní poslankyně Horníková také neodjela na služební cestu plenárního zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy, dále pan poslanec Matějů, Ouzký, Sehnalová, Skopal, Svoboda a Štěpová.

Z vlády jsou dnešním dnem omluveni pan ministr Grégr od 14 hodin pro účast na kontrolním dnu Jaderné elektrárny Temelín a pan místopředseda vlády Rychetský Pavel pro zasedání Legislativní rady vlády.

Dnes budeme projednávat pevně zařazené body, což jsou body 28, 27 a 23. Po jejich projednání budeme pokračovat v projednávání návrhů zákonů ve třetím čtení ve schváleném pořadí tak, jak naběhly lhůty při rozdání pozměňovacích návrhů, to znamená, že budeme nejprve projednávat bod 24, poté bod 30, 32 a 33, od 10.00 hodin budeme projednávat bod 39, od 12 hodin bod č. 40 a od 13 hodin bod č. 34.

Tím máme projednánu proceduru dnešního dne a přikročíme tedy k projednávání prvního schváleného bodu, jímž je bod

 

28.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb.,
o státním podniku, ve znění zákona č. 30/2000 Sb.
/sněmovní tisk 652/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr a zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Miroslav Kapoun.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 652/2.

Oba dva aktéři jsou přítomni, zaujali svá místa, takže otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Jako první se hlásí pan zpravodaj Miroslav Kapoun.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Dobré ráno. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, chtěl bych, jak je ve třetím čtení možné, přečíst legislativní změny, které vyplynuly z novely zákona o státním podniku.

Jsou to tři změny.

K pozměňovacímu návrhu A14 - nové znění § 16 odst. 3, kde je zapotřebí opravit odst. 3 na odst. 4, neboť tento odstavec byl mezitím přečíslován.

V pozměňovacím návrhu A15 jde o nové znění § 16 odst. 6, kde je zapotřebí opravit odst. 6 na odst. 8, neboť i zde došlo k přečíslování poslední novelizací.

Další legislativní změna je k pozměňovacímu návrhu A11, která jednoznačně vyplývá ze znění odst. e), nového odstavce e) v § 15, a to tak, že ve druhém řádku se za slovo "nebo" doplní "k okamžiku", a tím se vymezí jednoznačně časem stav a znemožní se možný dvojí výklad pozměňovacího návrhu A11.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy.

Technická poznámka - pan poslanec Doktor má náhradní kartu č. 3.

Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se, zda pan ministr hodlá vystoupit. Ano. Slovo tedy má pan ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi několik slov k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, který nyní projednáváme ve třetím čtení. O hlavních cílech a obsahu předloženého návrhu jsem podrobně hovořil v rámci prvního a druhého čtení. Dnes bych se rád vyjádřil především k uplatněným pozměňovacím návrhům.

Návrh byl projednán v hospodářském výboru. S uplatněnými pozměňovacími návrhy, které jsou obsaženy v jeho usnesení, souhlasím, neboť dle mého názoru přispívají ke zkvalitnění navrhované právní úpravy.

V rámci druhého čtení zákona uplatnil pozměňovací návrh pan poslanec Pavel Hrnčíř. Jeho cílem je -

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážení kolegové, já bych poprosil všechny, i pana poslance Vojíře, paní kolegyni Horníkovou, pana kolegu Janečka a ostatní, pokud si chcete něco říci, řekněte si to mimo jednací síň. I stenografové mají problémy se záznamem pronášeného projevu.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Děkuji.

V rámci druhého čtení tohoto návrhu zákona tedy uplatnil - jak jsem řekl - pozměňovací návrh pan poslanec Pavel Hrnčíř. Jeho cílem mělo být urychlení vlastního procesu likvidace státních podniků založených podle zákona č. 111/1990 Sb. Tady bohužel s navrženým řešením nemohu souhlasit, a to zejména z následujících důvodů.

Dobu trvání likvidace a termíny jejího ukončení nelze zákonem stanovit. Ukončení likvidace závisí na dořešení všech soudních sporů, jejichž délka není závislá na aktivitě zakladatele. Přitom se nejedná pouze o restituční spory, které jsou zmiňovány nejčastěji, ale také o občanskoprávní spory, privatizační spory, vyplývající ze zvláštních právních předpisů, apod. Přijetím pozměňovacího návrhu by došlo pouze k přenesení správy likvidovaného majetku na jiný subjekt - ministerstvo nebo okresní úřad -, aniž by byla ovlivněna doba trvání procesu likvidace. Navrhovaný převod pohledávek a závazků likvidovaných podniků na zakladatele, tedy stát, je v rozporu s jedním z výchozích principů zákona o státním podniku zakotveným v § 3 odst. 3, podle něhož - cituji - "podnik neručí za závazky státu a stát neručí za závazky podniku". Náklady na likvidaci státních podniků nejdou k tíži státního rozpočtu a jsou hrazeny z výnosu likvidace. Přechod pohledávek a závazků, popřípadě jiného majetku na stát, navrhovaný v odst. 3 pozměňovacího návrhu, by vyžadoval navýšení počtu pracovníků zakladatele, a tím by vyvolal i finanční požadavky na státní rozpočet.

Navrhované doplnění zákona o státním podniku by znamenalo zásahy do dalších právních norem. Například se jedná o občanský zákoník, který stanoví, že -

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane ministře.

Paní poslankyně, páni poslanci, i na levém křídle, myslím, že bychom mohli skutečně mít trochu úcty k tomu, kdo hovoří, a poslouchat ho.

Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Navrhované doplnění zákona o státním podniku by znamenalo zásahy do dalších právních norem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP