(9.10 hodin)

(pokračuje Grégr)

Jedná se například o občanský zákoník, který stanoví, že s převodem závazků musí souhlasit věřitel, dále o zákon o půdě, podle něhož je povinnou osobou ta, která ke dni účinnosti zákona majetek drží, o zákon o konkurzu a vyrovnání, o zákon o správě daní a poplatků atd. Za problematickou lze považovat i navrhovanou právní formu.

Pozměňovací návrh předpokládá vydání nařízení vlády. Dle Ústavy České republiky však mohou být práva a povinnosti stanoveny pouze zákonem. Nařízení vlády by mohlo tedy obsahovat pouze určitou detailizaci a konkretizaci zamýšlených opatření.

Předkladatel návrhu demonstroval současnou špatnou situaci při likvidaci státních podniků na podnicích, vůči nimž vykonávají funkci zakladatele okresní úřady. Pozměňovací návrh však neřeší stav po jejich zrušení. Zejména nejsou určeny nové orgány, které by tuto agendu převzaly a dořešily, neboť se nemusí jednat pouze o krajské úřady.

Po zvážení všech skutečností jsem proto dospěl k závěru, že přijetí předloženého pozměňovacího návrhu by ve svých důsledcích nepřispělo k naplnění záměrů, které předpokládá vládní návrh novely zákona o státním podniku, tj. k urychlení procesu ukončení činnosti zbytkových státních podniků.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ve shodě s usnesením hospodářského výboru vám doporučuji předložený návrh novely zákona o státním podniku schválit a věřím, že rozhodnete v intencích, jak vám je předkládá hospodářský výbor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Táži se pana zpravodaje, zda hodlá vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak, přesto vás prosím, pane zpravodaji, abyste oznámil postup při hlasování o pozměňovacích návrzích a před hlasováním bych si vyžádal stanovisko pana ministra a vaše.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážený pane předsedající, navrhl bych poměrně velmi jednoduchou proceduru. Chtěl bych se jenom zeptat, jestli legislativní změny, pokud se týkají pozměňovacích návrhů hospodářského výboru, pokud k nim nebyly námitky, musíme odhlasovat. Pokud bychom je museli odhlasovat, tak bych toto navrhl jako první hlasování, pokud ne, hlasovali bychom o návrhu hospodářského výboru, tzn. o pozměňovacích návrzích, které jsou pod písm. A, jako o jednom celku a o návrhu pana poslance Hrnčíře pod písm. B bychom hlasovali v druhém hlasování.

Tím bychom vlastně, pokud nejsou námitky, proceduru skončili a byl by návrh zákona odhlasován.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Myslím si, pane zpravodaji, že legislativní námitky, které jste přednesl ve třetím čtení, se týkají bodů A14 a A15, je třeba je schválit dříve, než budeme hlasovat o celém návrhu hospodářského výboru pod písm. A. Naprosto s vámi souhlasím. Nejprve tedy schválíme ony legislativní změny, které odpovídají třetímu čtení, poté budeme hlasovat o písm. A jako o celku a o písm. B také jako ocelku.

Není zde proti tomuto návrhu hlasování námitek? Není tomu tak. Přistoupíme tedy v prvním hlasování ke schválení legislativně technických změn.

Jedno technické sdělení. Paní poslankyně Miroslava Němcová má náhradní kartu č. 5.

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Pan ministr s legislativními změnami souhlasí, zpravodaj rovněž souhlasí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 71 z přítomných 170 poslanců pro 167, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: V druhém hlasování bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích hospodářského výboru pod písm. A s již odhlasovanými legislativně technickými úpravami jako o celku, tzn. A1 až A15.

Pan ministr souhlasí, zpravodaj také souhlasí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasováni a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 72 z přítomných 172 poslanců pro 171, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: V třetím hlasování bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Hrnčíře pod písm.B.

Pan ministr ve svém úvodním slovu řekl, že nesouhlasí, zpravodaj rovněž nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 73 z přítomných 173 poslanců pro 50, proti 108. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Pane předsedající, nyní bychom asi měli odhlasovat návrh jako celek.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., podle sněmovního tisku 652, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 74 z přítomných 174 poslanců pro 172, proti jeden. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi Miroslavu Grégrovi i zpravodaji Miroslavu Kapounovi a končím projednávání bodu 28.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Děkuji vám. Vidím, že jsme byli všichni řádně připraveni. Ještě jednou děkuji.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Dovolím si sněmovně rovněž poděkovat za přijetí této novely. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře.

Dalším bodem je

 

27.
Vládní návrh zákona o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů
(zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
/sněmovní tisk 702/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal opět ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr a zpravodaj hospodářského výboru Pavel Hojda. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 702/3.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Přihlásil se pan poslanec Václav Grüner a poté pan ministr Jan Fencl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Grüner: Děkuji, pane předsedající. Pane předsedající, vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl legislativně technickou úpravu v části 7 - změna zákonů o veterinární péči - v bodě D5. V tomto bodě se mění číslice 50 % na 20 %. Je to v odst. 3, který začíná textem: Odškodnění se snižuje o původně uvedených 50 %, což je chyba. Je tam nové znění: o 20 %.

Chtěl bych se ještě vyjádřit k účinnosti této navrhované změny. Původně, když jsem přednášel tento pozměňovací návrh, jsem vycházel z návrhu výboru pro evropskou integraci, který v § 18 - Účinnost - navrhuje, aby tento zákon nabyl účinnosti dnem vyhlášení.

Poprosil bych sněmovnu o odhlasování tohoto návrhu. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP