(9.20 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Já si myslím, že v pozměňovacích návrzích, které máme ve sněmovním tisku 702/3 je několikrát paragraf 18 zmíněn. Já bych vás požádal tedy, abyste řekl, které části… Pozměňovací návrh B2 výboru pro evropskou integraci, účinnost paragrafu 18. Děkuji.

Dále se přihlásil pan ministr Fencl.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedající, ctěná sněmovno. Jsem si vědom, že je poněkud nestandardní postup využít k novele veterinárního zákona zákon o obecné bezpečnosti výrobků, proto považuji za svoji povinnost sdělit následující.

Myslím si, že je zcela zbytečné, abych se široce rozhovořil o problému, o kterém bylo v našich médiích mnoho a mnoho řečeno a ještě více napsáno, o problému, který nabývá kontinentální rozměr, problému, který se jmenuje bovidní spongioformní encefalopatie skotu, krátce nazývaná BSE, lidově nazývaná nemoc šílených krav.

Je skutečností, že doposud nebyl zaznamenán nikdy v minulosti ani v současnosti žádný případ výskytu BSE u nás. Ministerstvo zemědělství již v minulém období přijalo celou řadu opatření k zamezení výskytu tohoto onemocnění v České republice. V podstatě již od roku 1962 (?) a postupně ve zdokonalené formě platí přísné požadavky na ošetření živočišné suroviny v asanačních podnicích, to znamená, že je použita žádoucí teplota, tlak a čas zpracování, tedy parametry podstatně přísnější, než do roku 1995 byly v Evropské unii, a také zákaz zkrmování masokostních mouček přežvýkavců. Tento zákaz platí od roku 1991. Předtím byl plněn nepřímo tím, že masokostní moučky byly drahou dovozovou surovinou, a proto pro skot nikdy používány nebyly. Existuje přísnější krmivářská legislativa a v roce 1996 operativní zásahy Státní veterinární správy na ochranu našeho území před zavlečením tohoto onemocnění, představované celou řadou zákazů dovozu přežvýkavců a produktů z nich do České republiky z rizikových zemí. Mohu vás ubezpečit, že ani v současné době Ministerstvo zemědělství není pasivní v přístupu k této hrozbě, která, jak jsme svědky, postupně ohrožuje jedno z nejvýznamnějších zemědělských odvětví, a to odvětví chovu skotu nejen ve vyspělých evropských zemích, ale je to problém celého kontinentu.

Chci vás informovat, že jsem zřídil při Ministerstvu zemědělství krizový štáb, krizový štáb pro řešení nemoci šílených krav, který pravidel týdně na svých jednáních projednává, přijímá další opatření ke snížení rizika výskytu této nemoci u nás. Chceme být připraveni přijmout v souladu se zákonem 166/1999 Sb. radikální opatření spočívající ve vyhlášení tzv. mimořádných veterinárních opatření, které s sebou ponesou i povinnost chovatelů utratit riziková zvířata, podrobit je laboratornímu vyšetření a likvidovat neškodným způsobem v asanačních ústavech.

Na to má stát ze zákona právo. Myslím však, že stát má k tomuto právu také povinnost poskytnout postiženému chovateli odpovídající náhradu a odškodnění a dát mu šanci pokračovat ve své práci. Navrhovaná úprava tak umožní chovatelům poskytnout náhradu ve výši nákladů vynaložených na nutnou porážku hospodářského zvířete nebo jeho utracení, na neškodné odstranění kadáveru, na mechanickou očistu a dezinfekci a na asanaci vody a krmiv, pokud tyto náklady vznikly v důsledku provádění ochranných a zdolávacích opatření. Dále náhradu za ztráty způsobené výpadkem produkce hospodářského zvířete v době provádění ochranných zdolávacích opatření nařízených při výskytu nebezpečné nákazy. Rovněž umožní poskytnout odškodnění za utracený nebo nutně poražený kus ve výši obvyklé ceny téhož druhu a kategorie v místě a době vzniku škody. Stávající úprava, touto novelou měněná, hovoří o 50 procentech nákladů i odškodnění. Navrhovaná úprava je v souladu s praxí v zemích Evropské unie, kde 50 procent platí členská země a 50 procent EU ze společného rozpočtu.

Důležitou úpravou je i vypuštění odst. 3 v § 67, tj. podmínky pro uplatnění žádosti na odškodnění za utracený nebo nutně poražený kus, a to prokázání skutečnosti, že zvíře nemohlo být pojištěno pro případ výskytu nebezpečné nákazy. Toto ustanovení totiž prakticky vylučuje náhrady a odškodnění chovatelům, do jisté míry je je možné považovat za diskriminační a v každém případě za kontraproduktivní, pokud chceme naplnit smysl zákona, tj. poskytnout v případě státem nařízených mimořádných veterinárních opatření chovateli odpovídající náhradu.

Jsem si vědom, že je poněkud nestandardní postup navrhovat toto řešení v tomto zákoně. Přesto, chci vás informovat o tom, že naším zájmem je, aby existovala odpovídající legislativa, aby legislativa byla připravena a exekutiva byla připravena pro rychlé řešení, řekněme, případných možných rizik spojených s výskytem této nemoci na území České republiky. Děkuji za vaši trpělivost vyslechnout moji informaci.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, rozpravu uzavírám. Táži se pana ministra, zda hodlá vystoupit. Hodlá vystoupit se závěrečným slovem. Prosím, pane ministře, máte prostor, poté se připraví pan zpravodaj.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, projednáváme ve třetím čtení návrh zákona o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, který implementuje příslušné předpisy EU a zároveň je jedním ze zásadních právních předpisů zajišťujících potřebnou míru ochrany spotřebitele.

Návrh zákona byl projednán v garančním hospodářském výboru a ve výboru pro evropskou integraci. Oba výbory jej doporučili schválit ve znění předložených pozměňovacích návrhů. Tyto pozměňovací návrhy směřují ke zlepšení návrhu zákona, a to jak v oblasti bezpečnosti výrobků, tak i zajištění dozoru nad dodržováním tohoto zákona v praxi.

V rámci druhého čtení byly předneseny během podrobné rozpravy další dva pozměňovací návrhy, které jsou přímými novelami energetického zákona a zákona o veterinární péči. Vyjádřím se k nim při hlasování a nechávám na vašem rozhodnutí, jaké stanovisko k těmto pozměňovacím návrhům zaujmete, i když pokud se týká návrhu ve smyslu návrhu Ministerstva zemědělství, samozřejmě tam si myslím, že ta naléhavost asi je potřebná.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Děkuji vám všem za pozornost, kterou jste věnovali projednávání tohoto důležitého zákona, za práci ve výborech a dovoluji si vás požádat, abyste i tuto novelu podpořili svým hlasováním. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Slova se ujme zpravodaj pan poslanec Pavel Hojda jak se závěrečným slovem, tak i s tím, aby nám oznámil postup hlasování o pozměňovacích návrzích, a aby se před nimi on i pan ministr k nim vyjádřili. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP