(9.40 hodin)

Poslanec Pavel Hojda: Bod D5 - doporučuji, pan ministr rovněž doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 84 ze 181 přítomných 162 pro, 6 proti.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní bychom hlasovali o návrhu celého zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Doporučuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o obecné bezpečnosti výrobků a změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků). podle sněmovního tisku 702, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 85 ze 180 přítomných 179 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Pan ministr má slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Dovoluji si sněmovně poděkovat za příznivé posouzení tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Končím projednávání bodu č. 27.

 

Přistupujeme k bodu

 

23.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky
a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku
v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly
jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo
/sněmovní tisk 676/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, z pověření vlády před vás předstupuji s odůvodněním Smlouvy mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo. Tato smlouva byla podepsána dne 29. června 2000 v Berlíně a důvodem jejího sjednání bylo především vypořádání se s problematikou pasivního salda platební bilance bývalé České a Slovenské Federativní Republiky vůči bývalé Německé demokratické republice.

Smlouva byla projednána dne 10. ledna 2001 zahraničním výborem Poslanecké sněmovny, který se ve svém usnesení rozhodl doporučit vám vyslovit souhlas s ratifikací předkládané smlouvy.

Návrh textu smlouvy upravuje především komplexní vypořádání dluhu se Spolkovou republikou Německo, fixaci celkové částky v převoditelných rublech, jakož i přepočet na volně směnitelnou měnu a následný způsob splácení.

Dovolte mi na tomto místě zdůraznit, že vstup této smlouvy v platnost a z toho vyplývající dořešení deset let trvajících jednání o problematice dlužného salda budou pro Českou republiku důležité nejen ve vztahu ke Spolkové republice Německo, nýbrž i ve vztahu k Evropské unii.

Česká republika je jednou z posledních zemí, které dosud problém pasivního salda platební bilance se Spolkovou republikou Německo neuzavřely, na rozdíl od Polska, Maďarska, Bulharska či Rumunska. Vzhledem k tomu, že se české a slovenské delegaci podařilo v průběhu expertních jednání výrazně snížit německou stranou původně požadovanou částku v německých markách, jakož i prosadit, což považuji rovněž za velice důležité, neúročení salda do 30. června 2001, kdy by měla proběhnout první splátka, dosáhla Česká republika podle dostupných informací lepšího výsledku než výše jmenované země při obdobných jednáních.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doporučuji vám vyslovit souhlas s předloženou smlouvou mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo.

Dovoluji si vás požádat o podporu této smlouvy a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Vládní návrh projednával zahraniční výbor, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 676/1. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Jaromíra Kohlíčka, aby návrh výboru odůvodnil.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych vás seznámil se zněním usnesení zahraničního výboru. Zahraniční výbor na své 41. schůzi dne 10. ledna 2001 přijal následující usnesení.

Po odůvodnění náměstka ministra průmyslu a obchodu Jiřího Macešky, zpravodajské zprávě poslance Jaromíra Kohlíčka a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně toto usnesení:

1. Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se Smlouvou mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo, podepsanou 29. června 2000 v Berlíně.

2. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

3. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Pane předsedající, pokud se týče průběhu debaty a některých dalších poznámek, rád bych vystoupil mimo tuto zprávu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Jako první se hlásí zpravodaj Jaromír Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Vážený pane předsedající, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, sněmovní tisk 676, smlouva, která je předkládána ve druhém čtení Parlamentu České republiky, je velmi zajímavou ukázkou dobré práce těch, kteří dojednali, jak to tady velmi dobře vylíčil pan ministr, výrazně výhodnější podmínky likvidace dluhu, který vznikl po absorpci Německé demokratické republiky Spolkovou republikou Německo. Byla to absorpce, podle mezinárodního práva to nebylo sloučení států, jak si jistě všimli páni kolegové, kteří mají právní vzdělání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP