(9.50 hodin)

(pokračuje Kohlíček)

Na druhé straně se pan ministr nedotkl toho, jak tento dluh skutečně vznikl. Jistě je nám všem známo, že v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci jednotlivé státy měly mezi sebou dlouhodobé mezistátní smlouvy, které byly každoročně naplňovány konkrétními smlouvami mezi jednotlivými podniky. Celkové saldo, a to ve výši 4 miliony 966 tisíc 172,70 převoditelných rublů, nevzniklo samo od sebe. Vzniklo tím, že jednostranně jedna ze stran, a to byl nástupnický stát NDR a jeho hospodářské subjekty, přestaly plnit smlouvy, přestaly odebírat výrobky. Nebyla to jen záležitost České republiky jako součásti tehdejšího Československa, byla to i záležitost všech ostatních států. Bylo tedy zcela logické, jestliže při vyjednávání o takto vzniklém saldu naši vyjednávači na to poukázali, a otázka pouze je, do jaké míry lze považovat v porovnání s ostatními státy za úspěšný výsledek, tzn. kurs 1 : 2,34 původně požadovaný a výsledný kurs 1 : 0,58, nebo jestli je to výrazný neúspěch ostatních států a řekněme do určité míry určitá neomalenost většího partnera, který svou hospodářskou sílu uplatnil.

Domnívám se, že je zde ještě další úhel pohledu. Je to úhel pohledu, který se soustředí na česko-německé vztahy v tomto století ve vší komplexnosti, který vezme v úvahu nezaplacené pohledávky Československa, které plynou z reparačních nároků a které vezmou v úvahu i některé další pohledávky našich občanů, které postupně jsou řešeny v jiných smlouvách.

Z tohoto hlediska se nemohu zdržet výtky, která ovšem nepadá na hlavu našich vyjednávačů z Ministerstva průmyslu a obchodu, ta padá na hlavu naší diplomacie, protože tyto věci jsou doposud otevřené, jsou dlouhodobě otevřené a souvisí s výsledky druhé světové války. Tam potom musím říci, že se o úspěch jednoznačně nejedná a že mé stanovisko k takovéto smlouvě je velmi zdrženlivé.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Táži se, zda pan ministr hodlá vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak, pan zpravodaj také ne.

Budeme tedy hlasovat o usnesení navrženém zahraničním výborem.

Ještě jednou bych poprosil pana zpravodaje, aby nám předmět hlasování ještě jednou uvedl.

Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci. Ještě několikrát zazvoníme. (Poznámka z pléna: Ještě fanfáry.) Fanfáry nemáme, pane poslanče, jedině že bych vám zazpíval.

Pane zpravodaji, přečtěte návrh na usnesení.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji, pane předsedající. Pokud tedy nebude zpěv ani fanfáry, dovolil bych si přečíst návrh na usnesení, tak jak jej doporučuje zahraniční výbor.

Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se smlouvou mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo, podepsanou 29. června 2000 v Berlíně."

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, děkuji. Všichni víme, o čem hlasujeme.

 

Zahájil jsem hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 86 z přítomných 168 poslanců pro 140, proti 3, návrh byl přijat.

Konstatuji, že usnesení bylo schváleno, a tím i končím bod 23.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

Pan ministr ještě závěrečné slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Dovolte mi, abych do třetice všeho dobrého i v tomto případě poděkoval za odsouhlasení této významné mezinárodní smlouvy a za vyřešení problému, který se táhl téměř deset let. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře.

Takže jsme se vyrovnali s body, které jsme měli pevně zařazeny na dnešní dopolední jednání. Nyní budeme pokračovat zákony ve třetím čtení. Jako první to bude bod 24 - spotřební daň, poté bod 30 - ústavní zákon o změně ústavy, bod 32 - trestní zákon a bod 33 - důchodové pojištění. Po obědě je pevně zařazen jako první bod 35 - poskytování peněžních náhrad účastníkům boje za osvobození.

 

Dovolte mi, abych přistoupil k projednávání dalšího bodu, a to je bod

 

24.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 650/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík a zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Libor Ježek. Již se tak stalo.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 650/2.

Otevírám rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych v souladu s jednacím řádem podal návrh na legislativně technickou opravu návrhu v bodu 29 - usnesení rozpočtového výboru týkající se změny zákona o zrušení tabákového monopolu. V rámci tohoto návrhu na legislativně technickou úpravu navrhuji následující změny:

V bodě 7 se spojka "a" nahrazuje spojkou "nebo".

Bod 8 má správně znít: v § 8 odst. 3 se slovo cigaret nahrazuje slovy "neznačených cigaret, doutníků nebo cigarillos.

Bod 9 má správně znít: v § 8 odst. 4 se slova "cigaret" nahrazují slovy "neznačených cigaret, doutníků nebo cigarillos.

V bodě 10 se spojka "a" nahrazuje spojkou "nebo".

Bod 13 má správně znít: v § 8 odst. 8 se za slova "neznačených cigaret" vloží slova "doutníků nebo cigarillos" a ve druhé větě se slovo "cigaret" nahrazuje slovy "neznačených cigaret, doutníků nebo cigarillos".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Ještě pan zpravodaj pan poslanec Ježek.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ve sněmovním tisku 650/2 si prosím vyškrtněte pozměňovací návrhy pod bodem B, které jsou v tomto tisku obsaženy dvakrát. Ještě jednou jsou potom na straně 20 pod písm. o).

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP