(10.00 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Na straně 10 pod písm. b) I, II jsou pozměňovací návrhy pana poslance Libora Ježka, které jsou totožné s návrhy, které má pan poslanec Libor Ježek ještě jednou pod písm. o) na straně 20, takže pod písm. b) nebudou hlasovatelné.

Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pokud nikdo, rozpravu končím. Táži se, zda hodlá vystoupit pan ministr se závěrečným slovem. Ano.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, protože v rozpravě v rámci druhého čtení padla celá řada pozměňovacích návrhů, které jsou dosti závažné a jsou odlišné od původních záměrů předkladatele a částečně i odlišné od usnesení rozpočtového výboru, tak mi dovolte, abych se k některým z nich vyjádřil.

První věc, kterou bych chtěl zmínit, je nicméně komentář již k samotnému návrhu rozpočtového výboru. Jde zde skupina bodů, které ve svém výsledku znamenají odstranění jednoho z míst vládního návrhu, kterým je zavedení kolkování alkoholu a alkoholických nápojů. Před dvěma dny přinesla ČTK a posléze další sdělovací prostředky informaci o tom, že daňové nedoplatky ke konci roku 2000 klesly na 99,7 miliardy korun. Toto poměrně výrazné zvýšení poklesu daňových nedoplatků je pokračováním trendu, který trvá už tři měsíce, a myslím si, že je velmi pozitivním vývojem. K tomu, aby tento trend pokračoval, je nicméně potřebné dělat i další systémové kroky. A právě v poslední době se zvyšují problémy jak s pašováním alkoholu, tak s ilegální výrobou alkoholu, která poté nepodléhá zdanění. V boji proti daňovým únikům a daňovým nedoplatkům v této oblasti právě kolkování alkoholu by podle našeho přesvědčení bylo stejně účinným nástrojem, jako bylo v minulosti zavedení kolkování cigaret.

Domnívám, že se návrh, který směřuje k tomu, aby se tento bod z vládního návrhu vypustil, není návrh, který by šel dobrým směrem. Jeho výsledkem bude snížení možností státní správy při účinném získávání daní od daňových poplatníků a omezování činnosti kriminálních živlů, které zneužívají problémy, které jsou spjaty s fungováním celní a finanční správy. Čili myslím si, že je to velmi negativní návrh.

Další bod, o kterém bych se rád vyjádřil, jsou dvě skupiny návrhů pana poslance Kocourka. Jedním ze základních bodů vládního návrhu, tak jak jsem o tom hovořil, byla snaha o harmonizaci způsobu výpočtu zdanění tabákových výrobků. Alternativní návrh, který byl předložen panem poslancem Kocourkem, jde proti tomuto záměru v tom směru, že oddaluje nezbytné harmonizační kroky. Sám o sobě je jistě v principu přijatelný, nicméně znamená pouze skutečnost, že podobný harmonizační krok, který byl navržen Ministerstvem financí a vládou, bude muset být schválen později v nějaké upravené podobě. Nicméně dál - a to je také třeba říci - tento návrh pana poslance Kocourka trpí i legislativně technickými problémy, které budou problematické posléze při správě daně, pokud bude přijat.

Třetí věc, o které bych se zmínil, to je další návrh pana poslance Kocourka, jímž je snaha přesunout ukončení činnosti tzv. duty free shopů z konce roku 2001 na konec roku 2003. Tento návrh na rozdíl od předchozího, který je spíše -

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane ministře, já bych poprosil všechny kolegy a kolegyně, aby se ztišili a poslouchali, o čem budeme zanedlouho hlasovat. Jak na levé straně, tak na pravé straně, i uprostřed, poprosil bych také pana hejtmana Bedla, pana poslance Nečase. Děkuji.

Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tento návrh posunout konec existence tzv. duty free shopů až na konec roku 2003 je v rozporu se strategií České republiky, založené na přípravě na vstup do EU k 1. lednu 2003. Znamená časovou koincidenci s tímto obdobím, kdy bychom měli být již plně připraveni na vstup, a to v oblasti, kde nelze žádat o žádné přechodné období.

Domnívám se, že tento návrh jde proti základním zájmům České republiky a v žádném případě by neměl být Poslaneckou sněmovnou schválen. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Dovolte mi, abych pozval zpravodaje, který by nás seznámil s procedurou, jak budeme jednotlivé návrhy schvalovat, a tuto proceduru bychom si odhlasovali, protože je poněkud náročnější než ty předtím. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji následující proceduru. Nejprve bychom hlasovali o bodu O3, který je pozměňovacím návrhem k bodu A7, poté společně o bodech A1 až A9 a A11 rozpočtového výboru, poté samostatně o bodu A10, potom o pozměňovacích návrzích pana poslance Vlčka L5, L6, které jsou pozměňovacími návrhy k bodům A12, A16 rozpočtového výboru, poté o bodech A12, A16 společně, a to ve znění přijatých či nepřijatých pozměňovacích návrhů, poté společně o bodech A13, A15, 17, 18, 19 rozpočtového výboru, poté společně o bodech 20, 21 rozpočtového výboru, samostatně o bodu A23 rozpočtového výboru a společně o bodech 22, 25, 26, 27, 28 rozpočtového výboru. Poté samostatně o bodech L4, O4, A24, A29, A30, A31, A32, poté společně o bodech C1, 2, 3 pana kolegy Šafaříka, poté společně o bodech C4, 5 pana kolegy Šafaříka, samostatně o bodu A14, poté v závislosti na předchozích přijatých či nepřijatých návrzích o bodu D1 až D4 pana kolegy Krásy, samostatně o bodech E a G2 pana poslance Gongola, který je pozměňovacím návrhem k návrhu F3 pana poslance Kocourka, poté společně o bodech F1, F3, F4, 5, 6, 7, 8, 9 pana kolegy Kocourka, samostatně o bodu F2, poté v závislosti na jeho přijetí či nepřijetí o bodu O1, poté o bodech samostatně F1, F11, F12, společné hlasování o bodech F13, 14, 15 pana kolegy Kocourka, společně o bodech F16, 17 pana kolegy Kocourka, samostatně o bodu G1 pana poslance Gongola, samostatně o bodech H, I1, I2, J, K, L1, společně o bodech L2, L3, poté nejprve o protinávrhu paní kolegyně Horníkové pod písm. N k návrhu pana poslance Sobotky pod písm. M1 a poté samostatně o bodech M2, M3, M4, M5 a O2.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Nevím, zda všichni mají před sebou proceduru hlasování sněmovního tisku 650/2. Já samozřejmě ji mám a vidím, že někdo na lavicích ji také má. Je to vlastně 43 hlasování, která proběhnou podle této procedury.

Táži se, kdo má k tomuto návrhu připomínky nebo nesouhlasí s postupem, který je předložen panem zpravodajem. Pan poslanec Gongol.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP