(11.50 hodin)

(pokračuje Buzková)

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 635/5. Otevírám rozpravu ve třetím čtení a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Hlásí se pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Vážená paní předsedající, vážená vládo, paní a pánové, ve třetím čtení si dovolím upřesnit svůj návrh, protože v přepisu a v mém přednesu byla chyba, protože jsem nesprávně označil číslo paragrafu. Nejde o § 257, ale o § 257b. Text je § 257b odstavec 1. Prosím, abychom si to doplnili.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se někdo do rozpravy ve třetím čtení? Není tomu tak, rozpravu končím. Ptám se pana navrhovatele, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Je tomu tak. Slovo má pan poslanec Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych se velice stručně vyjádřil k pozměňujícímu návrhu výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Tento pozměňovací návrh doporučuji. Proč? Zřejmě vás nijak nepřekvapí, že věková hranice sprejerů je 16 až 26 let. Co však možná nevíte, je ta skutečnost, že vrchol činnosti sprejera je udělat tzv. wooltram ve stříbře nebo v barvě. To znamená pomalovat celý vlak ve stříbře nebo v barvě. To samozřejmě začátečník, kterému se říká toy, nedokáže. Ten se musí nejdříve učit. Učí se tím, že maluje tzv. tegy neboli znaky.

Nyní si, vážené dámy a pánové, představme, že bychom se vší vážností zakázali toto učení na cizím majetku. Domnívám se, že potom bychom mohli s Policií České republiky omezit počet nových sprejerů. Pokud na druhé věkové hranici po 26 letech počet sprejerů automaticky klesá, mohli bychom tím velice účinně omezit tento vandalismus, toto ničení cizího majetku a kulturních památek.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní prosím zpravodaje ústavně právního výboru pana Václava Exnera, aby řekl případné závěrečné slovo a poté nás seznámil s procedurou hlasování.

 

Poslanec Václav Exner: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, návrhem zákona se zabývaly tři výbory. Z nich výbor ústavně právní a petiční výbor doporučily zákon nepřijmout. Pozměňovací návrh výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu je obsažen v tisku 635/5 spolu s pozměňovacími návrhy, které byly předneseny ve druhém čtení 23. ledna. Dnes byl přednesen ještě legislativní návrh poslance Vojtěcha Filipa, který v písm. C tisku 635/5 navrhuje v obou bodech, aby § 257 byl správně nahrazen § 257b. Z toho potom také vyplývá, že pozměňovací návrh C2 poslance Filipa je pozměňovacím návrhem k návrhu A1 usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Na základě toho navrhuji, abychom hlasovali v následujícím pořadí. Nejdříve o legislativně technických úpravách přednesených poslancem Filipem, které se týkají C bodu 1 i 2, potom o pozměňovacím návrhu C2, potom o návrhu A, v případném znění podle přijetí návrhu C2. Potom už v pořadí o dalších pozměňovacích návrzích.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pochopila jsem správně, pane zpravodaji, že nejprve budeme hlasovat o bodu C2 a bod C1 bude zcela na konci?

 

Poslanec Václav Exner: Ano, bylo by to tak.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Jsou nějaké námitky vůči této jednoduché a vcelku logické proceduře? Není tomu tak, můžeme přistoupit k hlasování.

 

Nejprve rozhodneme o legislativně technických úpravách, jak je navrhl pan poslanec Filip.

Zahajuji hlasování číslo 140 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 140 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 173 vyslovilo 149 a 2 byli proti.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod bodem C2. Prosím stanoviska.

 

Poslanec Václav Exner: Moje stanovisko je doporučující, navrhovatele neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 141. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 141 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 173 vyslovilo 54 a 53 bylo proti.

 

Poslanec Václav Exner: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A. Stanovisko předkladatele je doporučující, stanovisko zpravodaje neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 142 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 142 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 173 vyslovilo 124 a 13 bylo proti.

 

Poslanec Václav Exner: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B. Stanovisko předkladatele je kladné, stanovisko zpravodaje rovněž doporučující.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 142 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 143 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 173 vyslovilo 136 a 15 bylo proti.

 

Poslanec Václav Exner: Posledním pozměňovacím návrhem je návrh poslance Filipa pod písmenem C1. Stanovisko předkladatele je negativní, stanovisko zpravodaje neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 144 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 144 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 173 vyslovilo 52 a 83 bylo proti.

 

Vzhledem k tomu, že o všech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno, přednesu návrh usnesení.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Radima Chytky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 635, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 145 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 145 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 172 vyslovilo 100 a 53 bylo proti. Tím jsme projednali tento bod.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP