(12.00 hodin)

(pokračuje Buzková)

Dalším bodem je

 

33.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 663/ - třetí čtení

 

(Hluk v sále.) Prosím o klid! Paní poslankyně, páni poslanci, já nebudu pokračovat, dokud nebude ve sněmovním sále klid. Upozorňuji, že dnes budeme jednat do doby, dokud neprojednáme všechny body.

Prosím, aby místo u stolků zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla a zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví paní poslankyně Ludmila Müllerová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 663.

Otevírám rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Štrait.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi ještě ve třetím čtení v obecné části poznámky k navrhované novele. Samozřejmě už jsem to vyjádřil několikrát, že návrh na předčasný odchod do důchodu je špatný. Návrhy, které zazněly v rozpravě z úst kolegů Voláka a Krásy, jsou zcela nepřijatelné. Neberou naprosto v úvahu, že jakýkoli zásah do systému ohrožuje miliony lidí. Jistým způsobem se tento rozpor řešil ve výboru. Samozřejmě se opakovat nebudu, dvakrát řečený vtip není vtipem. Pro jejich návrhy je také typické, že fandí bohatým. Více než půl roku pracuje u tohoto sboru komise pro přípravu důchodové reformy. Od počátku jsem přesvědčen, že je potřeba vytvářet širokou shodu na hlavní limity důchodové reformy nebo budoucích úprav.

Již v roce 1995 jsem byl u toho, když se důchodový zákon č. 155 Sb. lámal přes koleno, a také to nedopadlo nejlépe. V našem klubu KSČM se velmi vážně sociálními zákony zabýváme. Mezi naše základní principy, od kterých nemůžeme upustit, je princip mezigenerační solidarity, solidarity mezi bohatými a chudými, přesněji řečeno mezi vyššími a nižšími příjmovými kategoriemi, a také průběžnost důchodového systému. Z toho, jak jsem říkal, slevit nemůžeme a neslevíme nikdy. Nebráníme se ale modernizaci systému a tato novela, kterou oplodnili pánové Volák a Krása, má však k solidaritě hodně daleko. Proto ji podporovat nebudeme.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Štraitovi. Hlásí se dále někdo do rozpravy ve třetím čtení? Není tomu tak. Končím rozpravu ve třetím čtení. Ptám se pana ministra Špidly, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Hovoří ministr práce a sociálních věcí.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych před hlasováním jen krátce komentovat jednotlivé pozměňovací návrhy tak, aby potom bylo zřejmé, jaké důvody mě vedou ke stanovisku k jednotlivým z nich.

Obecně chci říci, že návrhy, které byly projednávány výborem pro sociální politiku a zdravotnictví a uvedeny ve sněmovním tisku pod písmenem A, jsou akceptovatelné a podporuji je. Ostatní návrhy nepodporuji, a to z následujících důvodů. Pod písmenem B jsou uvedeny pozměňovací návrhy, které přednesl pan poslanec Štrait. Bod B1 uvažuje o tom, že zavede důchod jako jediný zdroj příjmu. Je to nesystémové opatření a problém je řešen v jiných systémech sociální péče. Problémem je i to, že návrh je velmi povrchní a nedůsledně legislativně zpracován a prakticky není schopen fungovat.

Pod bodem č. 2 je uveden problém tzv. slovenských důchodů. Tento problém je řešen v souladu s mezinárodními dohodami mezi ČR a SR a nelze zákonem zasahovat do platných mezinárodních dohod. Opět platí z legislativně technického hlediska to, co jsem uvedl o bodu B1. Je technicky nedokonalý a nemůže fungovat. Vhodným opatřením, které zmírňuje případné tvrdosti, kterých velmi ubývá, protože tak, jak čas jde, napětí se velmi snižuje, je využití institutu zmírnění tvrdosti.

Poslanec Stanislav Volák předložil návrh pod písmenem C, ke kterému chci prohlásit následující. Ty návrhy, které se týkají předčasného důchodu, jsou nepřijatelné, protože zavádějí na rozdíl od vládního návrhu trest za předčasný důchod. Musím konstatovat, že zatímco snížení důchodu, které je vyjádřeno ve vládním návrhu, dosahuje 350 Kč, návrh pana poslance Voláka znamená ve stejném případě ztrátu 1150 Kč a prakticky znemožňuje využití institutu předčasného důchodu, ačkoli jej formálně ponechává.

Návrhy, které předkládá pan poslanec Krása pod písmenem D, v prvé řadě znamenají zdražení systému, a to ve prospěch skupin, které jsou na vrcholu příjmové pyramidy. Dále jsou to návrhy, které jsou legislativně a technicky velmi obtížně aplikovatelné.

Prodloužení potřebné doby pojištění by vedlo k tomu, že by přibližně 9 % žen ztratilo nárok na důchodové pojištění. To je nepřijatelné.

Zvýšení důchodového věku, opět bez jakékoliv diskuse, je nepřijatelné z obecného hlediska. Chtěl bych uvést, že tak jak je návrh napsán, je nerealizovatelný, neboť je zcela nejasné, jak má být v praxi postupováno. Podle tohoto návrhu nelze důchodový věk v konkrétních případech buď vůbec určit, nebo vycházejí zcela nesmyslné varianty. Uvedu příklad. Například u muže, který dosáhl věku 60 let v roce 2002, dojde ke snížení důchodového věku. Čili pan poslanec Krása předložil pozměňovací návrh, který je do té míry vnitřně rozporný a do té míry nejasný, že se vzpírá i úmyslu, který pan poslanec Krása do tohoto návrhu vložil. Jakkoli je to úmysl, se kterým naprosto nesouhlasím, přesto si myslím, že rozhodující musí být, že text zákona má umožnit aspoň jakousi aplikaci. Návrh pana poslance Krásy žádnou aplikaci neumožňuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Špidlovi. Slovo má paní zpravodajka poslankyně Müllerová.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, ve svém závěrečném slovu bych si chtěla dovolit navrhnout proceduru k hlasování o již zmíněných pozměňovacích návrzích, které jsou uvedeny v tisku 663/2, to znamená v tisku, který se týká vládního návrhu novely zákona o důchodovém pojištění.

V tomto hlasování navrhuji nejprve hlasovat o bodech pod písmenem a číslem A1, A2, A4, A5 a A7 společně. To jsou pozměňovací návrhy výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Odděleně o bodu A3, rovněž výborovém, dále potom odděleně o bodu B1 a B2 pana poslance Štraita.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP