(12.20 hodin)

(pokračuje Buzková)

Dalším bodem je

 

37.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 698/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali ministr vnitra Stanislav Gross a zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost pan poslanec Tomáš Kladívko. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 698/4.

Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, rozpravu končím.

Ptám se pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Ano, hovoří ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, co se týče pozměňovacích návrhů, které byly přijímány v jednotlivých výborech, protože tento návrh projednávalo několik výborů, chtěl bych k nim říci následující.

Pokud jde o výbor pro obranu a bezpečnost, prakticky všechny návrhy lze akceptovat a za předkladatele se k nim vyjádřím pozitivně s výjimkou tří návrhů.

Co se týče pozměňovacího návrhu č. 2 výboru pro obranu a bezpečnost, tedy pod písm. A, domníváme se, že se jedná o legislativně nepropracovaný podklad. Je zde jednoznačně absence toho, že cestovní doklad jako důvod pro neudělení pobytu je již založen v úvodní části textu v § 19 odst. 1 písm. c).

Pokud se týká absence dokladu o zdravotním pojištění, lze minimalizovat současnou navrhovanou úpravu, její negativní dopady i pomocí současných právních instrumentů, tak jak jsou zakotveny v dnes platném zákoně. Jedná se především o to, že lze cizinci odmítnout vstup na území České republiky v případě nepředložení dokladu o zdravotním pojištění, případně zákon umožňuje postihnout cizince uložením pokuty, pokud při pobytové kontrole nemá příslušný doklad u sebe.

Co se týče pozměňovacího návrhu č. 3, i v tomto případě zde vidíme určitý problém, neboť zde absentuje řešení, co bude následovat v případě, že se nepředloží doklad o zdravotním pojištění. V tomto pozměňovacím návrhu nejsou právní důsledky tohoto nepředložení a návrh, tak jak je předložen, neumožňuje dosáhnout sledovaného cíle, to znamená neudělení víza.

Poslední z pozměňovacích návrhů výboru pro obranu a bezpečnost, který nedoporučuji, je pozměňovací návrh pod č. 7. Týká se to vyhoštění cizince z důvodů, že nemá doklad o zdravotním pojištění. My se domníváme, že je to poměrně nepřiměřený zásah do jeho práv, a především se obáváme, že by to mělo nepřiměřené zahraničněpolitické důsledky. Zákon dovoluje realizovat represivní postup vůči cizincům, kteří představují problém pro Českou republiku. Jedná se o přísnější vstupní a pobytovou kontrolu. To je to, co stát vůči těmto cizincům může řekněme selektivně uplatňovat, ale takovýto plošný postih podle našeho názoru je nedoporučitelný ze strany předkladatele.

Co se týče výboru pro evropskou integraci, se všemi pozměňovacími návrhy tohoto výboru vyslovuji souhlas s výjimkou pozměňovacího návrhu č. 3. Ten souvisí s pozměňovacím návrhem pana poslance Kladívka. A jelikož sledují stejný cíl a jelikož se domníváme, že pozměňovací návrh pana poslance Kladívka je přesnější, tak nedoporučuji pozměňovací návrh výboru pro evropskou integraci - ten je pod písm. B3 - a doporučuji přijmout pozměňovací návrh pana poslance Kladívka.

Pak zde je řada pozměňovacích návrhů pana poslance Franka. Z těchto pozměňovacích návrhů nedoporučuji k akceptování žádný. Důvody vesměs vyplynou z toho, že se jedná o poměrně nepropracované návrhy. Například pozměňovací návrh č. 1 se týká hraničních průvodek. V důsledku jeho přijetí by hraniční průvodky vyplňovali na požádání pouze cizinci podléhající vízové politice, ale tento návrh jaksi zapomíná na to, že těmto cizincům je hraniční průvodka vydávána již v souvislosti s udělením víza, to znamená, že tento návrh by posouval předlohu úplně někam jinam. A takovéto technické problémy jsou u všech návrhů pana kolegy Franka, tudíž je nemohu doporučit.

Co se týče návrhu pana poslance Cabrnocha, tento návrh po dohodě s panem ministrem zdravotnictví doporučuji a domnívám se, že Poslanecká sněmovna pomůže několika konkrétním lidem, kteří v České republice pobývají, vyřešit složitou situaci.

Návrh pana poslance Havlíčka nedoporučuji k přijetí. Také tam jsou ony technické problémy v provázanosti na některé jiné části tohoto návrhu.

A o pozměňovacím návrhu pana poslance Severy zde byla poměrně velká diskuse i v průběhu druhého čtení. Je to komplexní návrh, aspoň tak, jak si pamatuji, který pan poslanec Severa podával. Tyto návrhy neprošly ani výbory, s tím, že zde existuje dohoda o tom, že věcně se bude řešit tento problém v budoucnu. Čili nedoporučuji tento komplex pozměňovacích návrhů.

A poslední pozměňovací návrh pana poslance Kladívka, již jsem řekl, že jej doporučuji.

Děkuji Poslanecké sněmovně za to, jaký čas věnovala tomuto vládnímu návrhu jak na svém plenárním zasedání, tak i při jednání výborů, a myslím si, že můžeme přistoupit k hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, děkuji. Udílím slovo panu poslanci Tomáši Kladívkovi, který je zpravodajem, k případnému závěrečnému slovu a k oznámení procedury, jak budeme hlasovat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych upozornit na legislativní úpravu návrhu pana poslance Milana Cabrnocha, která je uvedena pod bodem D, kde by text označený paragrafem 184 a) zněl takto: Česká republika na základě závazků, které převzala ratifikací Úmluvy o právech dítěte… Dále by text pokračoval až na poslední řádku, kde by slova "přebírá závazek" se nahradila slovy: "se zavazuje" a na straně 6 v další větě po slovech "do dne účinnosti této novely" bych doporučoval nahradit: "do dne účinnosti tohoto zákona".

To by byly veškeré legislativní úpravy v rámci třetího čtení ke všem pozměňovacím návrhům.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, ale upozorňuji vás, že jsem uzavřela rozpravu ke třetímu čtení. Vy nyní hovoříte jako zpravodaj v závěrečném slově.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Omlouvám se, že jsem nepostřehl vaše slova, že jste uzavřela rozpravu, paní předsedající.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ale opravdu se tak stalo.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Poprosil bych pana ministra, jestli by ji neotevřel.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Dobrý den, paní místopředsedkyně. (Oživení v sále. Smích.)

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji panu ministrovi.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Mluvte, pane poslanče, já nebudu na vtipnou narážku pana ministra vnitra odpovídat.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji, rozprava je otevřena. Teď nevím, jestli mám znovu opakovat to, co jsem říkal.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Bohužel musíte.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP