(15.20 hodin)

(pokračuje Brožík)

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je bod

 

39.
Vládní návrh zákona o sportu /sněmovní tisk 707/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Eduard Zeman a zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Augustin Bubník. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 707/2.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Doležal, prosím.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo vlády, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych požádal o stažení tří z mých pozměňovacích návrhů, a to C2, 3, 4. Pokusím se říci proč.

Od doby podání těchto pozměňovacích návrhů do této chvíle jsem si od sportovní veřejnosti vyslechl své, ale nechť, každý může mít nějaký názor. Spíš se ale jedná o dvě věci. Je to otázka zachování sportovních center v rámci Ministerstva vnitra a ministerstva národní obrany. Já zásadně nesouhlasím, aby pod těmito dvěma ozbrojenými složkami tato centra byla. Problém je v tom, že pokud by prošel můj pozměňovací návrh, mohlo by dojít k tomu, že by tato centra byla úplně zrušena, což též není mé přání. Proto po dohodě se sportovní veřejností, která údajně připravuje jakousi restrukturalizaci, to znamená vyřešení otázky těchto sportovních center a jejich převedení jinam, navrhuji stažení těchto svých pozměňovacích návrhů, ale to neznamená, že pokud toto se nebude dít, že se nebudu snažit novelizovat zákon a upravit to podle vlastního návrhu.

Další věcí je otázka lékařské péče. Po dlouhých diskusích je pravda, že tam není snaha o speciální lékařskou péči pro sportovce, ale pro organizování lékařské péče, to znamená za úhradu. Je to z jednoho prostého důvodu. Sportovní veřejnost a stát investují do některých sportovců opravdu velké peníze, a pak díky tomu, že oni se svěří do rukou našich státních lékařů, dopadnou tak, jak někteří naší sportovci na olympijských hrách v loňském roce. Proto je snaha prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví vytypovat ty organizace, které by byly schopny patřičným způsobem poskytnout lékařskou péči, a to popřípadě i za úhradu, těmto vrcholovým sportovcům.

Toto jsou důvody, které mě vedou ke stažení mých pozměňovacích návrhů k § 4.

Na druhou stranu bych ale velmi prosil, aby Všesportovní kolegium a popřípadě další organizace vysvětlily panu Pošíkovi, který je sekretářem této mohutné instituce a který píše do Zpravodaje ČSTV pod názvem TP, aby on též vzal zpátky svá vyjádření, která na naši hlavu a převážně na hlavy poslanců ODS do tohoto materiálu napsal, protože to není pravda. Domnívám se, že ani on není ten, který by to měl hodnotit a vyslovovat se k tomu, protože šlo úplně o něco jiného, než on psal. Byl bych rád, aby to také zvážili lidé, kteří s ním spolupracují.

Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, já vás ještě jednou požádám, abyste sdělil, o které body jde.

 

Poslanec Vladimír Doležal: C2, C3 a C4.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Jde tedy o body C2, C3 a C4. Tento návrh můžeme podrobit okamžitému hlasování ještě dříve, než uzavřeme rozpravu.

Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Doležala na stažení jeho pozměňovacích návrhů C2, C3 a C4.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 199 z přítomných 162 poslanců pro bylo 137, proti 5. Pozměňovací návrhy pana poslance Doležala byly staženy.

 

Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pokud se nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím a táži se pana ministra, zda chce mít závěrečné slovo. (Ministr Zeman: Ano.). Chce mít závěrečné slovo, prosím pane ministře.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budu velmi stručný. Z podaných pozměňovacích návrhů nemohu výslovně doporučit ani jeden, ale k tomu, co navrhla paní poslankyně Svobodová, mohu říci, že má neutralita může být pozitivní - tento návrh ničemu nevadí. (Veselost ve sněmovně.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře.

Teď poprosím pana zpravodaje Gustava Bubníka, aby se ujal slova. Prosím pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Augustin Bubník: Vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych jen upřesnit postup při proceduře hlasování.

Samozřejmě tím, že pan poslanec Doležal stáhl některé ze svých pozměňovacích návrhů, nedoporučuji pozměňovací návrhy pana poslance Plevy B1 a B2. Doporučuji u paní poslankyně Aleny Svobodové její pozměňovací návrh. Dále bychom měli hlasovat o nestaženém pozměňovacím návrhu pana Vladimíra Doležala, a to o C1, který také nedoporučuji, a jeho pozměňovacím návrhu C5, který rovněž nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já jsem si představoval pane zpravodaji, že nám řeknete, jak budeme postupovat. Vaše doporučení bychom pak dostali až při jednotlivých hlasováních.

Nejprve tedy budeme hlasovat o všech návrzích, které jsou pod písmenem A, což je pozměňovací návrh, který byl obsažen v usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, a to jako o celku, dále budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pana poslance Plevy B1 a B2 - mají být v celku, nebo zvlášť (k poslanci Plevovi)? (Poslanec Pleva: Celkově.) - Ano, celkově, oba dohromady, a poté bude hlasováno o C1 a C5 a nakonec o pozměňovacím návrhu D1 paní poslankyně Svobodové.

Pokud není námitek, přistoupíme okamžitě k hlasování. Nyní budeme hlasovat o písmenu A. (Stanoviska předkladatele i zpravodaje byla kladná.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s těmito návrhy, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 200 z přítomných 164 poslanců pro bylo 126, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Nyní to budou návrhy pod písmenem B. Pan zpravodaj nedoporučuje, pan ministr rovněž ne.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 201 z přítomných 164 poslanců pro 59, proti 94. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu C1 pana poslance Doležala. (Stanoviska předkladatele i zpravodaje byla záporná.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 202 z přítomných 164 pro 59, proti 112, návrh nebyl přijat.

 

Další návrh je pod bodem C5. (Stanoviska předkladatele i zpravodaje byla záporná.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 203 z přítomných 164 poslanců pro 52, proti 98. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP