(15.30 hodin)

(pokračuje Brožík)

Posledním pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh pod písm. D paní poslankyně Svobodové. Zpravodaj doporučuje, stanovisko pana ministra je neutrální, ale návrh mu nevadí.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 204 z přítomných 164 poslanců pro 99, proti 35. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a můžeme přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o sportu podle sněmovního tisku 707, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 205 z přítomných 159 poslanců pro 101, proti 45. Návrh zákona byl přijat. (Potlesk.) Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Přistoupíme k poslednímu bodu našeho programu jednání, kterým je

 

40.
Návrh poslanců Pavla Němce, Pavla Svobody, Cyrila Svobody, Zdeňka Koudelky,
Evy Dundáčkové a dalších na vydání zákona o soudních exekutorech
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně a doplnění dalších zákonů
/sněmovní tisk 725/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Pavel Němec a zpravodaj ústavně právního výboru pan poslanec Stanislav Křeček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 725/3.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Jako první se přihlásil pan zpravodaj Stanislav Křeček, připraví se pan poslanec Macháček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl legislativně technickou úpravu, která dosud nezazněla. Jde spíše o vyjasnění textu. Pokud byste to chtěli sledovat, tak na straně 3 pozměňovacích návrhů tisku 725/3, bodu 15, je u změny § 44 dlouhá věta, která za slovy Středisko cenných papírů by měla být upravena tak, že tato věta bude znít: Osobě, která je podle zvláštního právního předpisu pověřena vedením ústřední evidence hospodářských zvířat a zvěře ve farmovém chovu.

Věta, která je dosud v usnesení ústavně právního výboru, je nesrozumitelná. Čili považuji to za legislativně technickou změnu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovoří pan poslanec Macháček.

 

Poslanec Antonín Macháček: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl sněmovně stažení druhé části mého pozměňovacího návrhu na straně 5, a to z důvodu, že v rámci projednávání zákona o veřejných sbírkách, sněmovní tisk 708, již tato pasáž byla sněmovnou schválena. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Dále se hlásí navrhovatel pan poslanec Pavel Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové. Dovolil bych se vyjádřit k pozměňovacímu návrhu pana poslance Václavka, se kterým zjevně ve sněmovně nebude věcný problém. Po konzultaci se zpravodajem jsme nenalezli oporu v současném znění zákona. Pravda, vycházeli jsme z automatizovaného systému právních informací ASPI, ze kterého vyplývá ve znění k 31. 12. 2000, že v § 183b, odst. 3 písm. a), které pan poslanec Václavek navrhuje novelizovat, toto písmeno bylo zrušeno. Znamená to, že tento pozměňovací návrh by nedával smysl. Rovněž tak jsem procházel, přiznávám zběžně, části Sbírky zákonů vyšlé v lednu roku 2001 a ani tam jsem nenašel novelu obchodního zákoníku, o kterou by bylo možné pozměňovací návrh pana poslance Václavka opřít.

Proto prosím pro preventivní vyjasnění případných nedorozumění pana poslance Václavka, zda by tento problém mohl osvětlit, případně, vzhledem k tomu, že tento návrh jistě pramení z Ministerstva financí, pokud je zde pan ministr Mertlík, zda by se k tomu mohl vyjádřit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Slova se ujme pan ministr financí Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jde každopádně o platné znění obchodního zákoníku v podobě, jak je platné od 1. ledna t. r.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan poslanec Václavek.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mně nezbývá než požádat o pomoc legislativu, aby se vyjádřila k tomu, který zákon je platný a jestli tento odstavec tam je nebo není. Pokud tam není, tak samozřejmě tento návrh stáhnu, ale myslím si, že tam je.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji pane poslanče. Doufám, že legislativa zaznamenala a podá vysvětlení případně navrhovateli nebo zpravodaji.

Dále se o slovo přihlásil pan ministr Miroslav Grégr.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Dovolte mi, abych řekl několik slov na podporu pozměňovacího návrhu pana poslance Langa.

Předkládaná změna odborných způsobilostí pro koncesovanou živnost provozování cestovní kanceláře a vázanou živnost v provozování cestovní agentury odstraní neodůvodněný rozdíl požadavků na vzdělání středoškoláků, kteří hodlají provozovat tyto dvě živnosti. Tento požadavek byl poněkud nešťastně stanoven zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu. Navrhovaná úprava umožní všem, kteří zakončili středoškolské vzdělání maturitní zkouškou, bez ohledu na to, zda na gymnáziu, nebo na střední odborné škole, za předpokladu doložení požadované praxe získat živnostenské oprávnění pro obě tyto živnosti.

S návrhem pana poslance Langa, který je veden pod písmenem H1, 2 souhlasím a doporučuji jeho přijetí, které podnikatelská veřejnost jistě právem uvítá. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Kdo se dále hlásí do rozpravy?

Navrhovatelé a zpravodaj potřebují pětiminutovou přestávku, aby si ujasnili návrh pana poslance Václavka. Vyhlašuji přestávku do 15.40 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 15.35 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP