(Jednání pokračovalo v 15.45 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, problém je vyřešen. Hlásí se pan poslanec Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, já bych si pouze dovolil potvrdit vaše slova. Problém se skutečně vyřešil. Domnívám se, že je možné hlasovat o všech pozměňovacích návrzích, tedy i pozměňovacím návrhu pana poslance Václavka.

 

Místopředseda PSP František Brožík: V každém případě budeme hlasovat nejprve o stažení části pozměňovacího návrhu pana poslance Macháčka. Pane poslanče, mohl byste ještě upřesnit, o kterou část jde? Jde o bod 2 vašeho návrhu, který je na straně 5.

 

Nyní budeme hlasovat o stažení pozměňovacího návrhu pana poslance Macháčka.

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 206 z přítomných 161 poslanců bylo pro 132, nikdo proti. Návrh byl přijat. Tento bod jsme stáhli.

 

Nyní poprosím pana zpravodaje, aby se ujal své role a provedl nás procedurou. Já mezitím ještě uzavřu rozpravu ve třetím čtení. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji vám tuto proceduru. Navrhuji, abychom hlasovali nejprve o pozměňovacích návrzích obsažených v usnesení ústavně právního výboru, kromě bodu 2, který je dotčen pozměňovacím návrhem pana poslance Matulky, bod F. Čili nejprve budeme hlasovat o celém A kromě 2, potom budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Matulky F, potom budeme hlasovat už postupně, to znamená o pozměňovacím návrhu pod B v celku, o pozměňovacím návrhu pod C - to jenom o prvním bodu, druhý bod byl vzat zpátky, potom budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pod D dvakrát, a to o bodu 1 a 2 zvlášť, protože řeší různou problematiku, potom bude pozměňovací návrh poslance Václavka E a pozměňovací návrhy poslance Plachého pod G dvakrát, tzn. napřed první dva body a potom čtvrtý bod zvlášť. Potom bude pozměňovací návrh poslance Langa H v celku a pozměňovací návrhy I paní poslankyně Dundáčkové rovněž v celku a pozměňovací návrhy J Jany Volfové ve dvou variantách - nejprve o variantě 1 a potom o variantě 2.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano. Děkuji, pane poslanče. Jenom ještě při pozměňovacích návrzích pod písmenem A bychom měli odhlasovat vaši legislativně technickou úpravu v bodě 15, kterou jste přednesl také v rozpravě.

Hlásí se pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, pod bodem A se nejedná o komplexní návrh ústavně právního výboru, ale o souhrn různých pozměňovacích návrhů, tudíž o A jako celku lze hlasovat jen tehdy, když námitka není. Já námitku proti tomu nemám, ale podávám žádost, aby se samostatně kromě bodu 2 hlasovalo i o bodu 6 z usnesení ústavně právního výboru. Jde o vypuštění slov "podle lékařského posudku". Tam si náš klub přeje hlasovat odlišně.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Jsou další připomínky k navržené proceduře? Pokud tomu tak není, zahajuji hlasování.

 

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 207 z přítomných 162 poslanců bylo pro 152, proti jeden. Návrh procedury byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Nejprve budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích obsažených v usnesení ústavně právního výboru pod A., tzn. o 1 - 26 s výjimkou 2 a 6.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Prosím o stanoviska. (Zpravodaj doporučuje, navrhovatel také doporučuje.)

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 208 z přítomných 162 poslanců bylo pro 155, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod A. uvedeném pod číslem 6, podle přání pana kolegy Matulky.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Stanoviska? (Zpravodaj doporučuje, navrhovatel také doporučuje.)

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 209 z přítomných 162 poslanců bylo pro 131, proti 20. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Dále bychom hlasovali rovněž o pozměňovacích návrzích pod A pod bodem 2. Jak jsem řekl, tento text je dotčen pozměňovacím návrhem pana poslance Matulky. V případě, že bude v tomto znění schválen, budeme ještě znovu hlasovat o jeho doplnění. Nyní hlasujeme o bodu 2 pozměňovacího návrhu A.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano. Stanoviska? (Zpravodaj doporučuje, navrhovatel také doporučuje.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 210 z přítomných 162 poslanců bylo pro 154, nikdo proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP