(15.00 hodin)

(pokračuje Klaus)

Poslanec Škromach navrhuje body 24, 25 - zákon o Sociální pojišťovně - přeřadit na čtvrtek 22. 2. po polední pauze.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 21 z přítomných 188 pro hlasovalo 156, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Stejně tak pan poslanec Škromach navrhuje body 26, 27, 28 - zákon o státní službě - přeřadit na čtvrtek 1. 3. po obědě.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 22 z přítomných 188 poslanců pro hlasovalo 146, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Filip navrhuje za bod 98 zařadit nový bod "Zpráva vlády o zadlužení obcí".

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 23 z přítomných 188 poslanců pro hlasovalo 58, proti 45. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Filip navrhuje u bodu číslo 34 přejmenování Jihočeského nebo Budějovického kraje… Chcete doplnit, ano?

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedo, omlouvám se, protože předkladatel, vicehejtman Budějovického kraje, je nepřítomen, je na zasedání Krajského zastupitelstva v Táboře, kde se schvaluje územní plán, tak bych prosil nikoliv, jak jsem řekl jako bod 3 dnešního dne, ale napevno zařadit za zítřek v 9 hodin jako první bod.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Středa, 9.00 hodin, první bod č. 34.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 24 z přítomných 186 poslanců hlasovalo pro 106 poslanců, 15 proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o celém návrhu. Pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, dovolte mi procedurální poznámku, resp. dotaz. Ve třech hlasováních, a sice hlasování o návrhu poslance Sobotky na stažení tisku 802, v hlasování o návrhu poslance Havlíčka na vzetí zpět tisku 629 a v hlasování o vzetí zpět tisku 789 vyplývalo z vyjádření poslanců podle mého názoru, že berou zpět tisk. My jsme ale hlasovali o tomto vzetí zpět, ačkoliv nešlo o situaci, kdy by to bylo ve třetím čtení, do konce druhého čtení je možné vzít zpět tisk bez hlasování. Byl bych rád, než budeme hlasovat o celkovém programu, aby se vyjasnilo, jestli tyto tisky jsou předkladateli staženy, tj. vzaty zpět, anebo jestli byly vyřazeny jenom z programu této schůze. Potom v prvním případě se nemělo o takových věcech hlasovat a myslím si, že by bylo potřeba to vyjasnit pro příští podobné případy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Sobotka navrhl stažení bodu 42, tisk 802. Já jsem se stejnými slovy dal hlasovat. Chce pan poslanec Sobotka?

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, já jsem řekl, že jménem předkladatelů stahuji tento tisk, to znamená, že ho beru zpět, a požádal jsem v důsledku tohoto zpětvzetí o vyřazení z programu schůze. Upozornil jsem na to, že byl zařazen pod bodem 42. Toto mé prohlášení jsem mínil jako zpětvzetí tisku jako takového, to znamená zpětvzetí návrhu zákona.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Tak je to snad v pořádku tak, jak jsme to odhlasovali, ne?

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Z hlediska programu nenastává žádný problém, jenom jsem cítil potřebu to tady ještě znovu vysvětlit.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Vymětal. On bude předvádět své legislativistické sklony. Prosím.

 

Poslanec Karel Vymětal: Ó nikoliv, pane předsedo, ale chtěl bych říci, že z hlediska programu je to skutečně v pořádku, ale z hlediska hlasování - o takovém návrhu se nehlasuje. Je to právo předkladatele, zpět vzít svůj návrh. To je všechno.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Tak tomu rozumíme. Prosím, aby všichni v budoucnu dali pozor na přesnou formulaci jemné hry mezi stažením, vzetí zpět atd. atd.

Nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 34. schůze sněmovny, jak byl písemně předložen a jak byl upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro návrh programu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 25 z přítomných 184 poslanců 158 hlasovalo pro, 5 proti. Návrh byl přijat. Pořad schůze byl schválen.

 

Než přistoupíme k projednávání schváleného pořadu, na žádost předsedy Senátu navrhuji, abychom umožnili vystoupení paní senátorky Jitky Seitlové v Poslanecké sněmovně.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s vystoupením jmenované paní senátorky, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 26 z přítomných 185 poslanců 133 hlasovalo pro, 6 proti. Návrh byl přijat.

 

Dostáváme se k prvnímu bodu našeho programu, kterým je

 

1.
Návrh zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
/sněmovní tisk 495/7/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 495/8. Vítám mezi námi senátorku Seitlovou.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr životního prostředí Miloš Kužvart. Prosím o klid. Pane ministře, prosím o vyjádření.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, návrh zákona o posuzování vlivů na životní prostředí předložila vláda České republiky Poslanecké sněmovně již více než před rokem, v lednu roku 2000. V Senátu se této předloze věnovaly výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a výbor pro evropskou integraci. Chtěl bych zdůraznit, že usnesení těchto výborů byla přijímána vesměs konsensuálně. Schválených pozměňovacích návrhů je sice zdánlivě dost, přesně je jich dvacet, ale vesměs nejsou nijak obšírné. Snad se dá říci, že v Senátu vlastně pokračovalo velmi složité projednávání tohoto zákona, resp. harmonizace několika přístupů, které formovaly původní podobu zákona ze sněmovny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP