(15.10 hodin)

(pokračuje Kužvart)

Já bych velmi stručně zmínil několik pozměňovacích návrhů. Jsou očíslovány ve vašem sněmovním tisku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: (Reakce na hluk v sále:) Promiňte, pane ministře, já s vámi soucítím a prosím, aby byl opravdu klid ve sněmovně, zejména tam, kde je hlouček diskutujících. Vím, že někteří nesedí tam, kde sedí. Prosím, vraťte se na svá místa.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji. Vážená sněmovno, pozměňovací návrh, který má číslo 4, řeší vzácnou, ale teoreticky možnou situaci, kdy posuzovaný záměr má ležet na území více krajů. Návrhy, které mají čísla 1, 3, 13 a 14, upřesňují ochranu utajovaných skutečností podle zvláštního zákona. Pozměňovací návrh, který má číslo 10, posiluje význam schválené územně plánovací dokumentace a tím podstatně vymezuje prostor pro návrhy na posuzování dalších variant záměru. Návrhy, které mají čísla 16 a 17, zaručují přehlednost rozhodování příslušných úřadů při volbě posudkáře a působí tedy jako protikorupční prevence. Návrh č. 19 přiznává právo účastenství v následných řízeních obcím dotčeným záměrem. Toto považuji za velice vhodné, neboť v průběhu posuzování se může ukázat, že životní prostředí sousední obce bude záměrem dokonce více ovlivněno než ta obec, na jejímž území se má záměr realizovat.

Obecně řečeno, tyto pozměňovací návrhy, které mají spíš charakter legislativně technický, přispívají k větší transparentnosti tohoto zákona, jsou velice vhodné a výhodné především pro úroveň obcí a znamenají výrazný posun kupředu. Právě proto bych si dovolil váženou sněmovnu požádat o to, aby schválení zákona ve znění pozměňovacích návrhů Senátu podpořila. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se, zda si zpravodajové výborů Jiří Drda a Břetislav Petr přejí vystoupit. Nikoli.

Otevírám rozpravu. Úvodem chci připomenout, že při novém projednávání návrhu zákona nejsou přípustné pozměňovací návrhy. Jako první dám slovo paní senátorce Seitlové.

 

Senátorka Jitka Seitlová: Pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, Senát projednal návrh zákona na své druhé schůzi třetího funkčního období a na základě doporučení výboru přijal usnesení o pozměňovacích návrzích, které jsou předloženy vaší Poslanecké sněmovně ke konečnému rozhodnutí. Pozměňovací návrhy Senátu zejména upřesňují právní definice procesních a formálních náležitostí posouzení tak, aby nemohlo dojít k různým výkladům ustanovení a zneužití procesu.

Senát konstatoval vysoký podíl odborné a legislativní práce při formulování návrhu zákona, které proběhlo při sestavování přijatého komplexního pozměňovacího návrhu z původní verze zde v Poslanecké sněmovně. Vzhledem k rozsáhlosti vašeho pozměňovacího návrhu, který znamenal fakticky téměř nové znění zákona, se však nutně objevily určité právní nejasnosti. Jejich ponechání v původním znění by způsobovalo komplikace v uplatnění procesu posouzení daného záměru. Při ponechání nezměněného znění nelze vyloučit, že hlavní cíl zákona, zásada informování a veřejného projednání záměru s možnými vlivy na zdraví, majetek občanů a kvalitu prostředí, by mohl být v praxi velice snadno obcházen.

Senátem byla dále jednoznačně definována místní příslušnost k řízení orgánů krajů a obcí a také vztah ke schválené územně plánovací dokumentaci. Aplikaci zásad stanovených směrnicemi Evropské unie Senát v návrhu několika bodech věcně upřesnil ve vztahu ke specifickým podmínkám v České republice.

Za prospěšnou považujeme i racionální formu rozšíření možností posouzení a vyjádření pro obce, které se mohou stát účastníky řízení i v následujících řízeních.

Dámy a pánové, pozměňovací návrhy přijaté Senátem nemění sněmovnou konsensuálně přijatý obsah zákona. Upřesňují a doplňují předloženou právní normu věcně a procesně a zejména v termínových pojmech za účelem naplnění cíle zákona. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní senátorce. Táži se, kdo další se hlásí do rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Jiří Drda: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, jak už řekl pan ministr, stojíme po dvanácti měsících opětovně ve sněmovně před tím, jak zákon o posuzování vlivu na životní prostředí schválíme, zdali sněmovní znění, nebo znění Senátu. Já se domnívám, že v senátním návrhu je několik dobrých věcí, a velmi oceňuji záležitosti, kdy obec je účastníkem řízení o posuzování vlivu na životní prostředí. Chtěl bych ale paní senátorce položit dvě otázky.

Když jsme schvalovali a měnili tento zákon, tak jsme byli vedeni čtyřmi postuláty. Jedním z nich bylo to, že se nebudeme lišit od normy EC 9711 a že tuto normu vezmeme jako základ. V paragrafech 2 a 3 uvedené normy je doslova řečeno, že vojenské objekty, které jsou předmětem utajování, nejsou předmětem posuzování podle tohoto zákona. Druhá záležitost je, že vláda ve výjimečných případech může rozhodnout, že některé objekty mimořádné důležitosti a závažnosti budou vyňaty z posuzování tohoto zákona, přičemž je tam dovětek, že se nesmí jednat o projekty, které se týkají přeshraničního posuzování.

Mám dojem, že úpravy v těchto dvou paragrafech byly poněkud scestné a tristní, že jsme se nedrželi toho, abychom byli plně v souladu s evropskou normou. Je otázka proč. Upravený návrh paragrafu č. 3 je téměř identický s § 23 odst. 7. Myslím si, že tak, jak je formulován § 3, by muselo - aby bylo možno použít tento paragraf - dojít ke shodě a v Česku by muselo vzniknout zemětřesení, výbuch jaderné elektrárny a povodně ještě větší než v roce 1997. Přesto si myslím, že se jedná o tak závažnou normu, že stávající zákon 244 je dávno překonán, a přestože vnitřně s paragrafy 2 a 3 nesouhlasím, doporučuji, aby byla přijata senátní verze. Ale pokud by to šlo, žádal bych o odpověď na mnou položené otázky.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Závěrečná slova chce přednést paní senátorka. Prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP