(15.20 hodin)

Senátorka Jitka Seitlová: Pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, dovolte, abych odpověděla na položené otázky, které se týkají návrhu Senátu k § 2 a k § 3, který vám byl předložen k rozhodnutí.

Evropská směrnice a mezinárodní dohody, které Česká republika plní anebo je rozhodnuta k nim přistoupit, nejsou v žádném rozporu s navrženou změnou předloženou vám Senátem. Směrnice Evropské unie uvádí jako možnost řešení udělení výjimky pro případy obrany a bezpečnosti státu. Česká republika má zcela specifické podmínky, které jsou dnes aplikovány v oblastech vojenských újezdů. V těchto prostorech jsou vojenské objekty, tak jak dále vyplývá ze znění zákona, v nezvykle - jak v Evropě, tak v celém NATO - rozsáhlých prostorech. Proto byla přijata verze, která je podle přehledu zpracovaného ze zemí Evropské unie běžně aplikována i v jiných zemích Evropské unie, dokonce v některých ještě daleko daleko mírněji. Některé země Evropské unie nemají vůbec stanovené tyto výjimky. Pro nás, pro Českou republiku, je tato výjimka z hlediska rozsáhlosti území, kterých by se týkala, na místě. Nehledě na to, že jsme do paragrafu, který máte před sebou v pozměňovacím návrhu, vládě možnost právě v těchto případech, naléhavých případech obrany státu, bezpečnosti státu, právě navrhli.

Co se týká § 23, tam jsme umožnili, aby v případě havárií, které vzniknou, aby v případě živelních pohrom a jiných mohl urychleně rozhodnout o některých těchto záměrech orgán, který je místně příslušný.

Myslím, že v této formě by byl návrh předložený Senátem skutečně realizovatelný, a věřím, že by mohl být i přínosem. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Nyní tedy přistoupíme k hlasování. Musím se pokusit přilákat větší počet poslanců. Pro pořádek vás všechny odhlásím a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Prosím pana poslance Němce a pana ministra zemědělství, aby diskutovali jinak a jinde.

 

K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Návrh usnesení je:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů podle sněmovního tisku 495/7, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 495/8."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 27 z přítomných 177 hlasovalo 122 pro, 51 proti. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Děkuji panu ministrovi i paní senátorce Seitlové.

 

Dostáváme se k bodu číslo dvě, kterým je

 

2.
Návrh na zřízení volebního výboru Poslanecké sněmovny a stanovení počtu jeho členů

 

Na základě novely našeho jednacího řádu je nutno zřídit volební výbor, jehož úkolem bude posuzovat návrhy na kandidáty Rady České televize. Prosím místopředsedkyni Petru Buzkovou, aby tento bod uvedla.

Prosím kuloárové diskuse vést opravdu mimo tento sál. To se týká i členů vlády.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že byl přijat nový zákon o České televizi, který jiným způsobem upravuje volbu členů Rady České televize, došlo tímto zákonem také k novele jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Jedná se o to, že Rada České televize podle nového zákona bude volena na návrhy jednotlivých zainteresovaných organizací a tyto návrhy budou předkládány do Poslanecké sněmovny prostřednictvím volebního výboru. Na základě novelizace jednacího řádu Poslanecké sněmovny tento volební výbor bude složen v poměrném zastoupení poslaneckých klubu zastoupených v Poslanecké sněmovně.

Právě proto, aby mohl být odstartován celý proces nominací a následné volby nové Rady České televize, je nezbytně nutné, aby v první fázi byl určen počet členů tohoto volebního výboru a tento volební výbor zvolen. Právě z tohoto důvodu byl zařazen tento bod, který nyní uvádím.

Vzhledem k tomu, že v případě složení výboru na základě poměrného zastoupení existují samozřejmě různé počty, které mohou být stanoveny pro to, aby poměrné zastoupení v takovémto výboru bylo naplněno, poprosím předsedu volební komise pana poslance Vidíma, aby v rámci tohoto bodu předložil jednotlivé možnosti, jak by mělo být určeno početní složení tohoto výboru.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nevím, jestli se přihlašuje, nebo vyzýváme pana poslance Vidíma, aby v ní vystoupil jako první.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, volební výbor, který je určen pro přípravu voleb členů Rady České televize, má být sestaven na základě poměrného zastoupení jednotlivých poslaneckých klubů. Je zde jakýsi vnitřní úzus, že počet členů takovýchto výborů se pohybuje mezi devíti až devatenácti, a pochopitelně, že při každém jednotlivém počtu členů se i liší počet zástupců jednotlivých poslaneckých klubů.

Chtěl bych Poslaneckou sněmovnu seznámit se všemi jedenácti variantami a posléze bych si dovolil v rámci podrobné rozpravy sám předložit návrh, který se mi jeví jako optimální.

Při počtu členů výboru jednotlivé poslanecké kluby by byly zastoupeny takto:

Počet členů výboru devět - poslanecký klub ČSSD tři, poslanecký klub ODS tři, poslanecký klub KSČM jeden, poslanecký klub KDU-ČSL jeden a poslanecký klub US jeden.

Dále budu už číst pouze jména klubů.

Počet členů výboru 10 - ČSSD 4, ODS 3, KSČM 1, KDU-ČSL 1, US 1.

Počet členů výboru 11 - ČSSD 4, ODS 4, KSČM 1, KDU-ČSL 1, US 1.

Počet členů výboru 12 - ČSSD 5, ODS 4, KSČM 1, KDU-ČSL 1, US 1.

Počet členů výboru 13 - ČSSD 5, ODS 4, KSČM 2, KDU-ČSL 1 a US 1.

Počet členů výboru 14 - ČSSD 5, ODS 5, KSČM 2, KDU-ČSL 1 a US 1.

Počet členů výboru 15 - ČSSD 6, ODS 5, KSČM 2, KDU-ČSL 1 a US 1.

Počet členů výboru 16 - ČSSD 6, ODS 5, KSČM 2, KDU-ČSL 2 a US 1.

Počet členů výboru 17 - ČSSD 6, ODS 6, KSČM 2, KDU-ČSL 2 a US 1.

Počet členů výboru 18 - ČSSD 7, ODS 6, KSČM 2, KDU-ČSL 2 a US 1.

Nejvyšší počet členů výboru 19 - ČSSD 7, ODS 6, KSČM 2, KDU-ČSL 2 a US 2.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP