(15.40 hodin)

(pokračuje Klaus)

Přecházíme k bodu číslo

 

3.
Vládní návrh zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 705/ - druhé čtení

 

Prosím pana ministra Kužvarta, aby se ujal slova, ale současně prosím ty, kteří nehlasovali pro žádný z návrhů, aby se odebrali do kuloárů tento problém nějak vyřešit, nikoli řešit ho v této podobě zde v sále. Znovu tedy opakuji, že prosím pana poslance Skopala, Nečase a další, aby s panem poslancem Škromachem diskutovali jinde, i pan poslanec Sobotka aby svou skupinku převedl do kuloáru z jednacího sálu.

Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji. Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, přistupujeme ke druhému čtení vládního návrhu zákona o odpadech. Velmi stručně bych se v úvodu zmínil o tom, jaké jsou nejdůležitější změny, které v právní úpravě nakládání s odpady přináší tento nový vládní návrh.

Především jde o oblast definic a pojmů. I když v přípravě zákona, který platí doposud, zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ale i předchozího zákona č. 238/1991 Sb., se při definování základních pojmů vycházelo z příslušných směrnic Evropského společenství, v dalších fázích legislativního procesu došlo ke zkreslení některých definic. Návrh nového zákona o odpadech tedy respektuje pojmy a definice ze směrnic Evropského společenství, přičemž využívá i platné právní úpravy vyspělých států EU, zejména našich sousedů - Spolkové republiky Německo a Rakouska.

Oproti současné právní úpravě se mění zejména definice odpadu. Ta základní definice je plně převzata z Evropské unie a je uvedena v § 3 odst. 1 návrhu zákona o odpadech.

Další změny proti stávající právní úpravě se týkají stanovení pravidel pro bezpečné nakládání s odpady, evidence a ohlašování odpadů a zařízení, plánování nakládání s odpady a nakládání s vybranými odpady.

V této věci bych chtěl konstatovat, že řada směrnic, které byly v Evropské unii vydávány postupně podle naléhavosti problémů s danou komoditou, není v současně platném zákoně o odpadech samostatně zohledněna, ale je řešena obecně v rámci nakládání s odpady a v prováděcích předpisech. Jedná se o tyto výrobky, odpady a zařízení: polychlorované bifenyly a terfenyly a zařízení je obsahující, odpadní oleje, baterie a akumulátory, kaly z čistíren odpadních vod, odpady z výroby oxidu titaničitého, odpady z azbestu a autovraky.

Zároveň je tímto vládním návrhem právní úpravy zákona o odpadech novelizován zákon o místních poplatcích. Zavádí se totiž nový druh místního poplatku, poplatek za komunální odpad. Chtěl bych v této souvislosti zmínit, že současná úprava je novelou zákona č. 125/1997 Sb. ve smyslu zákona č. 37/2000 Sb., a tam právě se jednalo především o problematiku komunálního odpadu, tak jak je to ve vládní předloze řešeno. Záměrem je zavést poplatek, a zavedením tohoto poplatku - a to bych chtěl zdůraznit - nedojde k navýšení daňového břemene, neboť již podle v současné době platné právní úpravy obce mohou zavádět tzv. poplatek za komunální odpad. Převedením poplatku za komunální odpad ze zákona o odpadech do zákona o místních poplatcích se pouze právně konkretizuje podoba tohoto poplatku.

Na závěr bych chtěl konstatovat, že návrh zákona byl projednán ve výboru pro evropskou integraci a ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Z tohoto místa bych, vážená sněmovno, chtěl poděkovat řadě poslanců, kteří se podíleli na formulaci námětů a připomínek.

S pozměňovacími návrhy přijatými ve výboru pro evropskou integraci a ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Ministerstvo životního prostředí až na drobné výjimky souhlasí.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji.

Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, návrh iniciativně projednal také výbor pro evropskou integraci. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 705/1 a 705/2.

Prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí poslanec Jan Bláha.

 

Poslanec Jan Bláha: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, tisk, který dnes projednáváme, jak už bylo řečeno také v úvodní zprávě pana ministra, tj. nový zákon o odpadech, byl projednán jak ve výboru samém, tak samozřejmě v jeho podvýboru, máte k dispozici tisk 705/2, a v podstatě lze říci, že tento zákon vnímáme včetně pozměňovacích návrhů, které byly přijaty k tomuto tisku, jako zákon vyvážený, jako zákon daleko přesnější, než byla dosavadní úprava zákona č. 125.

Jen bych chtěl říci, že v první části na první straně se většinou jedná v souvislosti s evropskou směrnicí o legislativně technické úpravy.

Dále se v tomto zákoně řešily věci, které se týkaly úpravy odpadů, myslím tím např. kaly, využití kalů a jejich úpravu tak, aby se daly dále používat např. v oblasti zemědělství.

Došlo také k úpravám způsobu řešení, anebo jak nakládat s odpadem, když už řešen byl.

Dále jsou tam úpravy, které zpřesňují souvislost tohoto zákona se zákonem o nechemických látkách, proto jsou tam úpravy také o provedení značení obalů.

Dále jsou tam úpravy směrem k odpadovému hospodářství, vedení evidence, k povinnostem obcí ze strany zajištění míst pro odkládání odpadů, jeho pravidelných svozů, jakož i pro jiná řešení.

Dále jsou tam samozřejmě vztahy k právnickým osobám, jak se musí chovat, přistupují-li k úpravě systému odskládkování, recyklace a dalších postupů, pokud je vyhláška vydána obcí.

Zároveň se tam řeší otázky, které vypadly z PCB látek, a toto se dále doplňovalo.

Je tam také přechodné ustanovení, které se týká nastavení tohoto zákona z hlediska data, což pravděpodobně bude i nadále otevřenou otázkou.

A samozřejmě to, co nejvíce se týkalo obcí a na co bylo nejvíc dotazů a k čemu bylo nejvíce připomínek, to je otázka zpoplatnění systému odvozu, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci. Tam jsme také přijali konkrétní úpravy, které jsou součástí tohoto usnesení.

Současně bych chtěl v této obecné rozpravě avizovat, že přednesu ještě několik pozměňovacích návrhů, které doplní toto usnesení výboru, které se budou týkat jednání a dalších poznatků ze Svazu měst a obcí, projednaných oběma zainteresovanými resorty. Zároveň bych vás chtěl upozornit ještě na jednu úpravu, která v souvislosti s projednávaným zákonem se předloží, a to je doplnění další části zákona, která by řešila jednu věc, kterou jsme při projednávání zákona o vodním hospodářství opomenuli, totiž to, že bychom si dovolili ve shodě s resortem předložit úpravu, která tak jako u všech jiných zákonů bude řešit jednu animozitu, která by mohla vzniknout, totiž vrácení toho, aby odvolacím orgánem - jako u jiných zákonů - bylo také krajské uspořádání, tedy kraje, a nikoli jenom přímo ministerstvo. To tedy avizuji jako další část svého pozměňovacího návrhu k projednávané novele.

Věřím, že tuto novelu zákona uznáte jako novelu potřebnou, a děkuji vám za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP