(16.10 hodin)

(pokračuje Klaus)

Paní poslankyně, omlouvám se. Vy jste mě sem dala přihlášku, ale k bodu číslo 16. Přiznám se, že mě to opravdu nenapadlo že by to bylo k bodu 16. Dobře.

Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Ne-li, dám slovo panu ministrovi.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, velmi stručně bych zareagoval na některé předřečníky. Především bych chtěl k návrhu pana poslance Fischera na přerušení obecné rozpravy, s nímž jsem byl seznámen až na začátku dnešního zasedání sněmovny, konstatovat, že obava o provázanost obou předloh, tzn. zákona o odpadech a zákona o obalech, je logická, ale hned vysvětlím, proč nepovažuji toto přerušení za nutné.

Uvědomme si, že ve vládní předloze jsou v rámci přechodných ustanovení § 83 znovu definovány možnosti vycházející ze stávající právní úpravy § 18 a 19, jakým způsobem překlenout provázanost s obalovými odpady. To za prvé.

Za druhé, obě právní předlohy jsou zpracovávány jedním subjektem, Ministerstvem životního prostředí, a jak tady zaznělo již ve vystoupení pana zpravodaje pana poslance Bláhy, tak právě poslanci napříč politickým spektrem byli u jednání Legislativní rady vlády nad předlohou, kterou nyní diskutujeme, tj. zákona o odpadech. Čili jakási provázanost s těmito velmi důležitými našimi partnery, tzn. s příslušnými podvýbory sněmovny, zde je. Takže riziko, že bychom došli nějakým nespojením obou předloh do stejného projednávání k rozporným, sobě odporujícím dvěma předlohám, já nesdílím.

Čili mám za to, že není nutné přerušovat tuto obecnou rozpravu, abychom počkali na zákon o obalech, který skutečně v nejbližších týdnech bude vláda projednávat.

Ještě v rámci obecné rozpravy bych velmi stručně zmínil několik čísel, která se týkají povinnosti zpracovávat plány odpadového hospodářství, to, co bylo velmi podrobně diskutováno v obou výborech sněmovny. Ten určitý odpor, který jsem zachytil vůbec vůči myšlence zpracovávat plány odpadového hospodářství, mám pocit, že je založen na nepochopení za prvé podstaty problému a za druhé na velmi nepřesném seznámení se s požadavky směrnic Evropského společenství.

Tady již někteří předřečníci naznačili, že celostátní a regionální plány odpadového hospodářství jsou požadavkem příslušné směrnice Evropské unie, a já bych zde chtěl zmínit několik čísel, která se týkají plánů odpadového hospodářství původců. Totiž při projednávání ve výborech zazněly návrhy, z mé strany je vítám, a byly právě od jednoho z předřečníků, na snížení limitů, kdy bude nutno ze zákona zpracovávat plány odpadového hospodářství. Pro zarámování našich úvah, co je vhodné, co je rozumné, co zbytečně nezatíží administrativu, bych zmínil několik čísel, i když se vztahují k roku 1999.

Celkový počet původců, kteří splnili limit o ohlášení evidence o produkci a nakládání s odpady - limit 50 kg pro nebezpečné odpady, 50 t pro ostatní odpady; ty nebezpečné odpady, které podléhají zpřísněnému režimu, jsou bez limitu ve stávající úpravě - tak celkový počet původců je 31 513. Podle návrhu nového zákona, který nyní projednáváme, by muselo zpracovat plán odpadového hospodářství celkem 4 681 původců. Přitom s plněním limitu pro nebezpečné odpady, který je 10 t, by to byly necelé 3 000 původců a s plněním limitu pro ostatní odpady, tzn. 1000 t, by to bylo 1 734 původců.

A nyní přicházím k jádru sdělení, k závěrům diskuse v příslušných výborech. Pokud by byl limit v zákoně snížen na jednu tunu nebezpečných odpadů, tak by původců, kteří zpracovávají plán odpadového hospodářství původce, bylo 8 182. Pokud by u ostatních odpadů byl limit v zákoně snížen z 1 000 t na 100 t ostatního odpadu, tak by se týkala povinnost zpracovat plán odpadového hospodářství 5 625 původců. Čili to jsou jakýsi makročísla, na koho by se v případě přijetí některých těch úvah, které právě zazněly ve výboru pro evropskou integraci, povinnost nejnižší úrovně zpracování plánů odpadového hospodářství podniků týkala.

Na závěr, vážená sněmovno, bych chtěl konstatovat, že považuji snížení limitů za rozumné z jednoduchého důvodu. Řada subjektů, které produkují ať už ostatní odpad, nebo nebezpečný odpad, skutečně by tím měla přesnější, kvalifikovanější data o své produkci, a tím by mohly být přesnější a kvalifikovanější plány odpadového hospodářství regionů, potažmo z celého státu, z celé republiky. Přispělo by to k tomu, abychom nakládali s odpady tak, jak je vhodné, jak je rozumné.

Úplně na závěr bych chtěl konstatovat, že zpráva Evropské komise v oblasti pokroku přibližování se Evropské unii zmiňuje opakovaně odpadové hospodářství jako jeden z problémů. Příliš mnoho odpadů jde na skládku, příliš malé procento je znovu využito. Takže mám za to, že právě určitá přísnější právní úprava a lepší data na úrovni původců, na úrovni regionů i státu jsou vhodnou cestou.

Vážená sněmovno, děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Takže pana poslance Fischera to nezviklalo. Takže budeme muset dát hlasovat o jeho návrhu. Pokud jsem ho dobře poslouchal, on navrhl, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do okamžiku, než bude projednáván zákon o obalech. Je to tak?

Žádají mě všichni o odhlášení. Učinil jsem tak a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, a oznamuji těm, kteří teprve přicházejí, že budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Fischera, který doporučil, abychom projednávání sněmovního tisku 705, druhé čtení, přerušili do okamžiku projednávání zákona o obalech.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 36 z přítomných 137 poslanců 24 pro, 104 proti. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP