(16.20 hodin)

(pokračuje Klaus)

Ukončil jsem obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou, do které se jako první přihlásil pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych předložil jeden pozměňovací návrh, a to k příloze č. 6 tohoto zákona, týkající se sazby základního poplatku za ukládání odpadů, který vyplývá z § 48 odst. 24. Navrhuji změnit sazby poplatků za uložení odpadů na skládce takto. V příslušné tabulce v řádce "komunální a ostatní odpad" nahradit číslovku 120 číslovkou 200, číslovku 150 číslovkou 300, číslovku 190 číslovkou 400, číslovku 250 číslovkou 500. Krátké zdůvodnění: Jedná se o snahu snížit množství odpadu ukládaného na skládku, a domnívám se, že předkladatelem navržená výše poplatků je nedostatečná.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Doležalovi. Jako druhý se přihlásil pan poslanec Tomíček.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji, pane předsedající. Jak jsem upozornil v obecné rozpravě, dovolím si předložit některé návrhy, které souvisejí se zpětným odběrem výrobků, jak jsem avizoval.

Za prvé - doplnit v § 4 základní pojmy, doplnit tento paragraf o písmeno s) s textem: "Uvedení výrobku do oběhu - úplatné nebo bezúplatné předání výrobku jiné osobě za účelem distribuce nebo použití. Za uvedení do oběhu se považuje též dovoz výrobku."

Další změna je sice drobná, netýká se zcela věci, kterou jsem avizoval, nicméně je to drobnost, která by měla být zohledněna v zákoně. V § 10 odst. 1 navrhuji vypustit slovo "zvířata" a text upravit takto: (1) lidské zdraví a životní prostředí, a který je v souladu… - a pokračovat dále.

Totéž v § 16 odst. 1 písm. j) - zde je opět použito slova "zvířata". Navrhuji vypustit, neboť pokud začneme hovořit o zvířatech, můžeme začít vyjmenovávat i další organismy, hmyz, rostlinstvo atd., a navíc v některých paragrafech tohoto zákona i při stejných formulacích se to prostě nepoužívá. Dovolil bych si takto sjednotit vyjádření v jednotlivých paragrafech.

V § 38 navrhuji vypustit v odst. 3 slovo "vyrábí nebo dováží" a nahradit je takto. Pokud hovořím o textu, tak v odstavci 3 by pak bylo: "uvedené v odst. 1 uvede do oběhu (dále jen povinná osoba)."

V tomtéž § 38 v odst. 7 následovně 7, zpětný odběr, věta končí "odběr vztahuje". Navrhuji doplnit "povinná osoba je povinna zajistit zpětný odběr způsobem odpovídajícím obvyklým možnostem spotřebitele bez jeho nadměrného zatížení. Tuto povinnost splní: a) samostatně, tedy tak, že na vlastní náklady organizačně a technicky zajistí zpětný odběr použitých výrobků jím uváděných do oběhu, nebo b) přenesením na jinou právnickou osobu nebo fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, která přebírá výrobek za účelem jeho dalšího uvedení do oběhu, jestliže smlouva o převedení vlastnických nebo obdobných práv k tomuto výrobku obsahuje doložku o přenesení odpovědnosti za zajištění zpětného odběru na tuto osobu, nebo c) smluvním přenesením na autorizovanou společnost."

Na tuto změnu navazuje pak i úprava § 38 odst. 10, který je nutno doplnit takto: "(10) ministerstvo… (pokračuje text) kalendářní rok" a doplnit "a dále stanoví vyhláškou obsah žádosti o udělení autorizace pro společnost uvedenou v odstavci 7 písm. c)".

To je z mé strany všechno.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Jako další se přihlásil pan poslanec Ambrozek.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Děkuji. Dovolím si přednést tři pozměňovací návrhy, které jsem víceméně odůvodnil ve všeobecné rozpravě.

1. Navrhuji v § 45 vypustit odstavce 4 a 5. Týká se to možnosti slevy pro obce, které vytřídí z komunálního odpadu nebezpečnou složku. Tento institut není v zákoně bohužel uplatňován. Ministerstvo nepředložilo ani návrh vyhlášky, jak by uplatňován být měl, a navíc je to problematické i z hlediska ekonomického, protože náklady na vytřídění jsou tak značné, že potenciální sleva, která se stejně nikomu neplatí, je těžko motivující.

2. Navrhuji v § 69 vypustit odstavec 1. To se týká zmocnění pro Českou inspekci ochrany životního prostředí řešit přestupkovou agendu. Toto zmocnění považuji za značně nesystémové, protože přestupkové komise tady fungují, navíc k výkonu státní správy na úseku přestupků je třeba příslušné odborné způsobilosti podle vyhlášky 345/2000, která není od zaměstnanců inspekce požadována. Bez ohledu na to, že jim chybí zvláštní odborná způsobilost, je to kompetenční zásah do současného výkonu přestupkové agendy. Tento návrh by měl být doprovázen změnou přestupkového zákona, což také není, a navíc je inspekce zatížena výkonem státní správy vyplývajícím z řady nových předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, a obávám se, že by toto ustanovení nebylo příliš účinné, protože by obce přestaly vykonávat přestupkovou agendu, odkazovaly by se na inspekci, která na to není připravena a nemá na to lidi ani odbornou způsobilost.

3. V návrhu výboru pod číslem 56, který se týká poplatků za komunální odpad, navrhuji, aby v bodě 2 tohoto návrhu odstavec 1 písm. a) zněl nově: "Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost je poplatek odváděn společným zástupcem, který je povinen obci oznámit rodná čísla osob, za které poplatek odvádí." Doplnil by se nový odstavec 4, který zní: "Obec může v obecně závazné vyhlášce stanovit, že poplatek od fyzických osob uvedených v odstavci 1 písm. a) pro obec vybírá vlastník nebo správce nemovitosti, který je obci povinen oznámit rodná čísla osob, od kterých poplatek vybral." Dosavadní odstavec 4 se označí jako odstavec 5.

Důvodem je diskuse, kterou jsme vedli, aby zvláště ve větších městech, kde je dnes zaveden systém, že poplatky za komunální odpad odvádějí vlastníci nebo správci, ta možnost tam zůstala, nicméně aby tento vlastník nebo správce nebyl odpovědný za ty, kteří nezaplatí, ale aby odvedl poplatky jen za ty, kteří zaplatí, s tím, že zbylým to obec může doměřit platebním výměrem. Je to snaha o zmenšení administrativy, aby zvláště velká města nemusela uzavírat smlouvy se všemi občany a aby jak za domácnost to platil jeden zástupce, tak aby byla možnost platit za celé nemovitosti.

Tolik moje tři pozměňovací návrhy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP