(16.30 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Další je poslanec Ondruš.

 

Poslanec František Ondruš: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi pozměňovací návrh k § 23 projednávaného zákona, jehož účelem je precizování využití odpadů při spalování, a sice zpřesnění pojmů odstraňování odpadů a energetické využití odpadů. Navrhuji nové znění § 23.

Odstavec 1: "Za energetické využití odpadů se spalování odpadů považuje pouze tehdy, jestliže

a) použitý odpad nepotřebuje po vlastním zapálení ke spalování podpůrné palivo a vznikající teplo se použije pro potřebu vlastní nebo dalších osob nebo

b) odpad se použije jako palivo nebo jako přídavné palivo v zařízeních na výrobu energie nebo materiálů za podmínek stanovených právními předpisy o ochraně ovzduší."

Odstavec 2: "Spalovny odpadů, u nichž nejsou splněny podmínky spalování uvedené v odstavci 1, jsou zařízeními k odstraňování odpadů."

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Jako další je pan poslanec Radko Martínek. Je zde pan poslanec Radko Martínek? Přijde o svou šanci uplatnit své pozměňovací návrhy. Dalším přihlášeným je poslanec Vlastimil Aubrecht.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych předložil pozměňovací návrh k zákonu o odpadech, tisk 705.

Můj pozměňovací návrh se týká čtyř paragrafů, 45 - 48. Žádám proto, aby byl hlasován jako celek. Nazval jsem to "Vznik motivačního poplatku".

V § 45 odstavec 4 v poslední větě vypustit slova "slevu v poplatku ve výši" a nahradit slovy "vrácení motivačního poplatku".

V § 46 odstavec 1 za poslední větou se tečka nahradí čárkou a pokračuje text: "za uložení komunálního odpadu se dále platí motivační složka."

V 47 odstavec 5. Doplnit za "obec" - "nebo kraj". Dále pokračuje původní text.

Do § 48 vložit nové dva odstavce 5 a 6.

Nový odstavec 5: "Motivační poplatek je příjmem kraje a musí být vrácen obci do 30 dnů po splnění podmínek dle § 45 odst. 4."

Nový odstavec 6: "Výše sazby motivačního poplatku je stanovena v příloze č. 6."

Krátké zdůvodnění: V současném návrhu zákona je stanovena sleva z poplatku za ukládání na skládku při splnění podmínek tohoto zákona. V praxi to znamená, že obec, která slevu uplatní, získá finance na úkor obce, na jejímž území se skládka nachází. Dochází proto ke sporům a nikdo nechce peníze vracet.

Můj pozměňovací návrh tento problém odstraňuje, neboť přesně určuje, čím příjmem je motivační poplatek a kdo a dokdy ho vrací. Argument Ministerstva životního prostředí, že tento poplatek zdraží skládkování a tím i ceny odpadů, není plně oprávněný, neboť při naplnění podmínek zákona zůstává cena za ukládání stejná. Proto také nazývám tento poplatek motivačním. Pochopitelně obec, která podmínky nesplní, bude platit víc a musí si to obhájit před svými občany. Mimo jiné povinnost spalovat by likvidaci odpadů zdražila podstatněji. Určením kraje jako rozhodujícího pro vrácení poplatků také umožní krajům provádět kontrolu, jak obce plní koncepci kraje nakládání s odpady, kterou je kraj povinen ze zákona zpracovat. Výši motivačního poplatku nechávám na rozhodnutí Ministerstva životního prostředí. Podle mého názoru by se postupně měla tato motivační složka zvyšovat.

Ve svém návrhu dále rozšiřuji povinnost provádět kontrolu placení poplatku na skládce také na kraj. Myslím si, že má-li někdo povinnost zpracovávat koncepci a rozhodovat o vrácení části poplatku, musí mít právo kontroly.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Martínek to stihl.

 

Poslanec Radko Martínek: Pane předsedo, já se omlouvám.

Chtěl bych navrhnout změnu v § 83 odst. 14. Je to stejný odstavec, jako je komplexní pozměňovací návrh výboru pro regionální rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Mohu tím pádem svůj projev zkrátit a sdělím jenom, že ve druhé větě se rok 2002 nahrazuje rokem 2001, to znamená 31. prosince 2001, a potom v předposlední větě totéž, zase do 31. 12. 2002 se navrhuje rokem 2001. Jedná se v podstatě o zkrácení termínu, kdy obce budou moci individuální poplatky stanovit. Jinak celý text předám zpravodaji k zapracování do návrhu zákona.

Děkuji mnohokrát.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se ještě někdo další do podrobné rozpravy? Pan poslanec Bláha.

 

Poslanec Jan Bláha: Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, jak jsem v obecné rozpravě avizoval některé pozměňovací návrhy, tak teď bych je uvedl. Pro jistotu v podrobné rozpravě uvedu to, že tisk 705/2 byl přijat výborem včetně pozměňovacích návrhů k vlastnímu tisku 705. To tímto sděluji. Všichni ho máte rozdaný. Je to o těchto pozměňovacích návrzích.

Potom bych poprosil o pozornost. V tomto tisku v bodě 19 navrhuji jednu úpravu. Je to pro § 15, nový odstavec 3, kde by trošku nebyla logika na téma, komu a v jaké souřadnosti odpovídá odpadový hospodář, čili tam samozřejmě slovíčko "průvodci" - co jste rozdali - je chybka, ale co je podstatné, je tam "původci a oprávněné osobě". Navrhuji v tomto případě všude, kde je tato spojka "a" nahradit spojkou "nebo", protože buď odpadový hospodář odpovídá původci, nebo oprávněné osobě. Protože to nemůže být jenom legislativně technická úprava, ale úprava, která se týká změny, tak ji zde sděluji. To znamená je tam "nebo". Znovu se objevuje v druhé větě, také místo této spojky souřadné "nebo" a v odstavci 4 pod stejným bodem taktéž. To je jedna z úprav k tisku 705/2.

Dále si dovolím dát pozměňovací návrhy, které se týkají § 43 odst. 19. Je to svým způsobem legislativně technická, ale přesto ji tu pro jistotu oznámím, kdy se v tomto odstavci slova "svým nařízením" nahrazují slovy "obecně závaznou vyhláškou". Tato připomínka samozřejmě - jenom upozorňuji - byla schválena výborem, ale pro jistotu zazněla i tady v rámci projednávání připomínek.

Dále je to úprava § 66 odst. 1, kde by se na konci tohoto odstavce doplnila slova "nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu s tímto zákonem". V této úpravě jde v podstatě o možnost obce, aby mohla i z druhé strany sankcionovat ty, kteří jsou v systému nebo jsou mimo systém a nekonají tak, jak se přihlásili, aby obec měla za toto porušování také umožnit sankci. Tato úprava zároveň souvisí s úpravou v § 80 odst. 2, kde by se doplnilo nové písm. d), které by znělo:

***
Přihlásit/registrovat se do ISP