(16.40 hodin)

(pokračuje Bláha)

"Kontroluje, zda právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo zneškodňování odpadu v souladu s tímto zákonem."

Odkazuji zpátky na předchozí úpravu. Domnívám se, že z této úpravy i z předchozí úpravy by obec ve svém plánu, který má navazovat na vyšší plány a realizaci v místě, měla mít možnost nahlédnout - když to řeknu velice jednoduše - do toho, co se děje s odpadem, jak se ten účastník chová a jestli nevzniká nekontrolovatelný odpad, objemově vyšší než ten, za který se vybírá.

Poslední úpravu, kterou jsem avizoval obecně v souvislosti se zákonem jako takovým, si vám dovolím celou ocitovat. Je to úprava, kde na základě toho, abychom sjednotili odvolací orgány kraje, jak už jsem uvedl, i pro případ již dříve schváleného vodního zákona, si dovolím v tomto zákoně doplnit za část 15 novou část 16, která by zněla takto:

Nadpis: Část 16 - Změna zákona č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů.

§ 87. Text: Zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 114/1995 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., a zákona č. 240/2000 Sb., se mění takto: V § 24 písm. i) se poslední věta vypouští.

To je celá úprava, která nám umožní to, co už jsem řekl, stejný systém, kdy i obec v rámci řízení a přezkumu je po zániku okresních úřadů orgán kraje, nikoli ministerstva.

K tomu přečtu ještě další věty, které souvisejí s naším vlastním zákonem:

Touto úpravou dosavadní část 16 a část 17 se označují jako část 17 a 18 a dosavadní paragrafy 87 a 88 se přečíslují na 88 a 89.

V § 88 - čili nově v § 89 - se za slova "1. ledna 2002" doplňují slova "s výjimkou části 16, která nabývá účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona".

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji pěkně. Táži se, zda se ještě někdo jiný hlásí do podrobné rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, byl jsem upozorněn, že je třeba, aby zde byla navržena výše mnou navrženého motivačního poplatku. Navrhuji proto, aby v příloze č. 6 bylo znění: "Motivační poplatek za ukládání komunálního odpadu na skládku činí 10 % z ceny za ukládání komunálního odpadu na skládku."

 

Předseda PSP Václav Klaus: Táži se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nehlásí-li se nikdo, podrobnou rozpravu končím. Žádné návrhy nebyly předneseny, a proto končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi. Děkuji panu zpravodajovi.

Dostáváme se - resp. nedostáváme se k bodu 4. Hlásí se pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl procedurální návrh na zařazení nového bodu "Návrh na zřízení volebního výboru a stanovení počtu jeho členů", a to ihned.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Musím dát zase hlasovat. Pro pořádek vás odhlásím, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Pan poslanec Vidím navrhuje, abychom zařadili, a to ihned, nový bod, který se jmenuje "zřízení volebního výboru a stanovení počtu jeho členů". Pane poslanče, ihned myslíte jako okamžitě? (Souhlas.) Dobře.

 

Vážení kolegové, zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 37 z přítomných 143 velká většina - 141 - pro, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Pane poslanče, vy jste navrhl tento bod. Nemáme žádné podklady, musíte navrhnout něco sám. Potom pan poslanec Škromach.

 

101.
Návrh na zřízení volebního výboru Poslanecké sněmovny a stanovení počtu jeho členů

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, byl jsem informován, že v tomto okamžiku požádá poslanecký klub ČSSD o přestávku na jednání svého klubu. Domnívám se, že v tomto okamžiku je spíše prostor pro pana poslance Škromacha, i když bych samozřejmě mohl v rámci podrobné rozpravy něco navrhnout.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Dávám slovo panu předsedovi klubu ČSSD - on málokdy slyší, když sám hovoří.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Chtěl bych požádat o 15minutovou přestávku na poslanecký klub. - Poslanecký klub do Státních aktů.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Kolik jste řekl? (Hlas: 15 minut.) Hlásí se ještě poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedo, ještě než vyhlásíte přestávku, chtěl bych požádat, jestli by nebylo možné po ukončení přestávky na poradu klubu svolat k vám poradu předsedů jednotlivých poslaneckých klubů s místopředsedy a s vámi, abychom ukončili tento bod tentokrát úspěšně.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Slyší ostatní předsedové klubů, nebo neslyší? (Nejsou námitky.) Vyhlašuji přestávku s tím, že v 17.05 se v místnosti č. 120 sejdou místopředsedové Poslanecké sněmovny a předsedové poslaneckých klubů. Předpokládám, že nebudou hovořit déle než 10 minut, čili v 17.15 bychom mohli zahájit další kolo našeho jednání.

 

(Jednání přerušeno v 16.48 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP