(17.20 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dalším bodem je

 

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením,
ve znění zákona č. 120/2000 Sb., a zákon č. 359/1992 Sb.,
o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 699/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr zemědělství Jan Fencl. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedající, ctěná sněmovno, vynechám dlouhý název, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., a děkuji místopředsedovi sněmovny za jeho ocitování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane ministře. Kolegyně a kolegové, prosím, zda byste mohli buď zasednout, usednout, přisednout, nebo opustit jednací sál.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Hlavním důvodem předložení návrhu novely zákona o zeměměřictví je, aby tento zákon byl kompatibilní s právem Evropského společenství a aby nebyli tímto zákonem omezováni cizí státní příslušníci, kteří se rozhodnou vykonávat zeměměřické činnosti v České republice.

Druhým významným zásahem do zákona je zavedení zkoušky odborné způsobilosti pro udělení úředního oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností. Po více než pětileté účinnosti zákona o zeměměřictví se ukazuje, že nebylo vhodné upustit od prověřování znalostí žadatelů o udělení úředního oprávnění zkouškou.

Třetí a poslední důležitá změna zákona spočívá v tom, že do zákona o zeměměřictví se navrhuje zahrnout právní úpravu porušení pořádku na úseku zeměměřictví, která dosud byla obsažena v jiném zákoně, v zákoně č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech. Systémově patří tato úprava do zákona o zeměměřictví. V této souvislosti byly provedeny v právní úpravě porušení pořádku na úseku zeměměřictví takové změny, aby právní úprava odpovídala současným podmínkám.

Kromě uvedených změn jsou navrhována některá zpřesnění stávajícího zákona, která by měla vést k jednoznačnému právnímu výkladu a k bezproblémové aplikaci zákona o zeměměřictví.

První čtení návrhu zákona o zeměměřictví proběhlo 25. 10. 2000 a návrh zákona byl přikázán Poslaneckou sněmovnou k projednání zemědělskému výboru. Zemědělský výbor dokončil projednávání návrhu dne 1. 2. 2001 a vydal usnesení, které máte předloženo jako tisk č. 691/1.

Dovolte, abych konstatoval, že s pozměňovacími návrhy zemědělského výboru souhlasím a mám za to, že přispějí ke zkvalitnění předkládaného návrhu zákona. Kromě legislativně technických pozměňovacích návrhů se další pozměňovací návrhy týkají vstupu na pozemky a do staveb při výkonu zeměměřických činností a dále upřesňují datum účinnosti novely. Účinnost ustanovení souvisejících s přístupem České republiky k Evropské unii je vázána na vstup smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Na základě usnesení zemědělského výboru navrhuji, aby Poslanecká sněmovna propustila tento návrh novely zákona o zeměměřictví do třetího čtení.

Těm, kteří mě poslouchali, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 699/1. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka zemědělského výboru poslankyně Veronika Nedvědová.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, tisk č. 699/1 projednal zemědělský výbor na své 42. schůzi dne 1. února 2001 a doporučuje Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., a zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Jak již řekl pan ministr, pozměňovací návrhy se týkají především upřesnění vstupu na pozemky pro zeměměřiče a dále se jedná o legislativně technické úpravy a o účinnost tohoto zákona. Tisk vám byl rozdán pod č. 699/1.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP