(17.30 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které zatím nemám žádnou přihlášku. Obecnou rozpravu tedy končím.

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které rovněž nemám žádnou přihlášku. Z téhož důvodu jako v předchozím případě tedy i podrobnou rozpravu končím a končím tím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce.

 

Dalším bodem je

 

5.
Vládní návrh zákona o přírodních léčivých zdrojích,
zdrojích přírodních minerálních vod ryzích, přírodních léčebných lázních
a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)
/sněmovní tisk 700/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr zdravotnictví Bohumil Fišer. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych stručně uvedl nyní projednávaný vládní návrh zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod ryzích, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon). Cílem navrhované právní úpravy je nahradit samostatnou zákonnou úpravou jednu část již zastaralé právní úpravy v oblasti náležející do působnosti resortu zdravotnictví, obsažené v zákoně č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a ve vyhlášce č. 26/1972 Sb., o ochraně a využívání přírodních léčebných lázní a přírodních léčebných zdrojů.

Vzhledem k tomu, že přírodní léčebné zdroje a zdroje přírodních minerálních vod představují jedinečný a nezastupitelný fenomén přírodního bohatství ČR, využívaný též v rámci lázeňské péče, je třeba, aby jejich významu odpovídala i faktická právní ochrana, aby jejich využívání a ochrana odpovídaly současné společenské situaci.

Využívání zdrojů bude podřízeno povolovacímu režimu, a to při stanovení práv a povinností žadatelů o využívání zdroje, uživatelů zdroje i státu, tj. příslušného správního úřadu, kterým je v tomto případě Ministerstvo zdravotnictví. Navrhovaná právní úprava stanovuje právní podmínky ochrany těchto zdrojů a vzniku a ochrany přírodních léčebných lázní a lázeňských míst, resp. oprávněné zájmy fyzických a právnických osob, a to v souvislosti s vyhledáváním, využíváním a ochranou zdrojů a lázeňských míst. Navrhovaná právní úprava nově vymezuje přestupky a tzv. jiné správní delikty na úseku využívání zdrojů, včetně jejich ochrany a ochrany lázeňských míst.

Měl jsem možnost seznámit se s pozměňovacími návrhy přednesenými panem zpravodajem ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, které byly tímto výborem schváleny. Cílem těchto pozměňovacích návrhů je rozšířit působnost zákona na přírodní minerální vody v plném rozsahu definice příslušné směrnice Evropského společenství, tedy bez dosud stanovovaných hranic mineralizace či obsahu oxidu uhličitého v podzemní vodě. Tím se zároveň rozšiřuje i dosavadní kompetence Ministerstva zdravotnictví a upřesňují se působnosti vodoprávního úřadu. Tyto pozměňovací návrhy plně podporuji.

Během projednávání návrhu lázeňského zákona v parlamentě, předcházejícího tomuto čtení, se objevily některé dotazy poslanců týkající se možného doplnění zákona v souvislosti s tzv. speleoterapií, k níž jsou využívány jednak přírodní jeskyně, jednak uměle vzniklé podzemní prostory. Speleoterapii používají v rámci svých léčebných postupů některá léčebná zařízení, především dětské odborné léčebny, není však součástí lázeňské péče. Podzemní prostory svým charakterem neodpovídají přírodním léčebným zdrojům ani možnostem zřízení přírodních léčebných lázní, popř. lázeňského místa ve smyslu lázeňského zákona. Jejich ochrana včetně nakládání s nimi a zajištění bezpečnosti podzemních prostor je upravena jinými zákony a náleží do působnosti jiných resortů, jako je např. Ministerstvo životního prostředí a Český báňský úřad. Proto nepovažuji za účelné, ani právně, ani legislativně technicky možné tento nesourodý subjekt do návrhu lázeňského zákona včlenit.

Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, děkuji vám za pozornost a věřím, že vládní návrh lázeňského zákona podpoříte a vyslovíte s ním souhlas.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře.

Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Návrh iniciativně projednal také výbor pro evropskou integraci. Usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a výboru pro evropskou integraci byla rozdána jako sněmovní tisky 700/1, resp. 700/2.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan poslanec Miroslav Ouzký.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, vážená vládo, opět se zde dostáváme k zákonu, který byl v uplynulých dvou letech již projednáván touto sněmovnou. V první verzi byl zamítnut a nyní ve verzi druhé, která, když přišla do sněmovny, se nám nejevila o mnoho lepší a kvalitnější, a pokud si pamatujete, já jsem jako zpravodaj navrhoval v prvém čtení vrácení tohoto návrhu k přepracování. Tento můj návrh neprošel, a tak nám nezbývá nic jiného, než pomocí pozměňovacích návrhů se poprat s tímto zákonem tak, aby vyhovoval normám EU, což mu bylo v prvním čtení vytýkáno. Výtky EU, jak se zmínil již předkladatel, pan ministr zdravotnictví, byly mnou předneseny ve formě pozměňovacích návrhů při projednávání zákona ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a byly do návrhu zapracovány.

Dalším problémem, který tento zákon měl vyřešit, byl kompetenční spor nebo kompetenční vakuum, nejasnost, který segment vod bude obhospodařován, kterým zákonem a potažmo kterým ministerstvem. Z toho důvodu sněmovna požadovala souběžné předložení zákona o vodách, souběžně tedy s tímto lázeňským zákonem. K tomu došlo, my jsme ovšem bohužel v prvém čtení rozhodli o prodloužení doby projednávání u obou zákonů rozdílně, takže ve druhém čtení se nám ty dva zákony rozešly, ale obsah zákonů podle předlohy je již jasný, kompetence jsou jasně vymezeny a nejasnosti kolem prostých minerálních vod již padly, takže podle mého soudu nic nebrání tomu, aby zákon byl řádně projednán, nic nebrání tomu, aby zákon prošel do třetího čtení.

Dovolte mi pouze obecně popsat tři okruhy pozměňovacích návrhů, jelikož tak, jak jsou předloženy, jdou po jednotlivých paragrafech, a pro jednoduchost bych se pokusil vám je velmi stručně popsat.

Ještě vás prostřednictvím pana předsedajícího poprosím, zdali byste nemohli méně řvát, abych nemusel řvát já. (Veselost ve sněmovně.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane kolego, vaše výzva, jak vidíte, byla dokonce slyšena, takže to není zas tak špatné. Řekl bych, že jste dosáhl maxima minima hlučnosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP