(17.40 hodin)

Poslanec Miroslav Ouzký: Takže mnou zmiňované tři okruhy pozměňovacích návrhů. První okruh pozměňovacích návrhů likviduje v předloze užívaný termín "minerální vody ryzí". To byl termín, který, řekněme, dle zvykového práva i dle předchozí legislativy existoval v popisu minerálních vod a zabýval se minerálními vodami, které měly více než jeden gram rozpuštěných pevných látek či více než jeden gram na litr rozpuštěného kysličníku uhličitého či jistou míru radioaktivity přepočtenou na litr. Jelikož je to pojem, který Evropská unie nezná, tento pojem minerální vody ryzí byl pozměňovacím návrhem zrušen a největší část těchto pozměňovacích návrhů se vyrovnává právě s tímto faktem.

Další okruh pozměňovacích návrhů se zabývá zavedením pravomocí Vodoprávního úřadu do tohoto zákona. Vyplývá to v podstatě z toho též, jelikož minerální vody řekněme prosté již spadají do pravomoci Vodoprávního úřadu, a proto bylo potřeba jej do tohoto zákona zakomponovat.

Další okruh pozměňovacích návrhů, který byl projednán a schválen naším výborem, se týká volného přístupu občanů k historicky přístupným zdrojům minerálních vod. To jen na vysvětlenou k pozměňovacím návrhům.

Myslím si, že jako vysvětlení to stačí, a dovolte mi přednést na závěr usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví č. 156 ze 7. února 2001, které vám bylo písemně rozdáno jako tisk 700/2. Je to usnesení k vládnímu návrhu zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod ryzích, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), sněmovní tisk 700.

Po odůvodnění hlavního hygienika České republiky Michaela Víta, zpravodajské zprávě poslance Miroslava Ouzkého a po rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod ryzích, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), sněmovní tisk 700, a aby přijala k tomuto návrhu tyto změny a doplňky.

Tyto změny a doplňky vzhledem k jejich rozsahu a vzhledem k tomu, že vám byly rozdány písemně, nebudu číst.

Přistupujeme k bodu II: Výbor zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny a aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Nyní prosím, aby nás o jednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí informoval pověřený člen výboru nebo předseda tohoto výboru. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji. Byl jsem pověřen výborem pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, abych provedl tento zákon naším výborem. My jsme ho na výboru začali projednávat, skončili jsme v obecné rozpravě, kdy, tak jak tady bylo řečeno, byly probrány veškeré připomínky jak přítomných, tak i názoru ministerstva. Jednalo se i nadále, jednání bylo přerušeno s tím, že naše připomínky, které jsme dostali, byly předány k dalšímu jednání, a ve své podstatě prakticky všechny byly zapracovány do rozhodnutí výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, čili byly zapracovány v pozměňovacím návrhu. Nás tam zajímala hlavně vložená hlava IV, která se týkala obcí atd., čili toto vše bylo splněno. Náš výbor tedy žádné vlastní usnesení neusnesl a souhlasíme ve své podstatě s tím, co bylo usneseno, resp. s pozměňovacím návrhem, tak jak byl usnesen ve výboru pro zdravotnictví. To je vše, co mohu za výbor pro veřejnou správu říci.

Potom bych rád ještě vystoupil v rámci obecné rozpravy, ale to už jen jako poslanec Tomíček. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro evropskou integraci pan poslanec Jiří Maštálka.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, výbor pro evropskou integraci se zabýval předkládanou novelou zákona na svém zasedání dne 1. února a přijal následující usnesení k vládnímu návrhu zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod ryzích, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), sněmovní tisk 700.

Výbor pro evropskou integraci po úvodním slově náměstka ministra zdravotnictví České republiky dr. Michaela Víta, po vyslechnutí zpravodajské zprávy poslance Jiřího Maštálky a po rozpravě:

1. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila.

2. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny.

3. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby o výsledcích jednání ve výboru informoval schůzi Poslanecké sněmovny - což tímto učinil.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám v tuto chvíli dvě přihlášky.

Jako prvnímu uděluji slovo panu poslanci Rostislavu Čevelovi, připraví se pan kolega Břetislav Petr.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Vážený pane předsedající, milé kolegyně a vážení kolegové, projednávaný sněmovní tisk o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod ryzích, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) vytváří právní předpoklady pro účinnou ochranu a racionální využití přírodních léčivých zdrojů.

Málo zdůrazňujeme fakt, že přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodních minerálních vod představují jedinečný fenomén přírodního bohatství naší země. Česká republika má věru díky své pestré geologické stavbě neobyčejný, široký výběr těchto zdrojů prakticky všech typů. Ze 37 lázeňských míst využívá minerálních, termálních nebo radioaktivních vod 24 lázeňských míst, 10 lázeňských míst a tři lázeňská místa využívají klimatických podmínek. Je zřejmé, že významu přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod musí odpovídat jejich právní ochrana v současných ekonomických a společenských podmínkách. Je to jeden z předpokladů pro jejich zachování pro budoucí generace našich dětí.

Ochrana léčivých přírodních zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod stolních a přírodních léčebných lázní má v českých zemích letitou tradici. Rád bych ji připomněl. Z právních úprav mohu uvést český zemský zákon upravující léčebné lázeňství ve čtyřech českých městech, dále slezský zemský zákon a moravský zemský zákon.

Přírodní léčivé zdroje byly znárodněny zákonem č. 125/1948 Sb., o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku. Dále byla stanovena zvláštní ochrana přírodních léčivých zdrojů zákonem č. 43/1955 Sb., o československých lázních a zřídlech. Pojetí této právní normy bylo pak převzato do stávající právní úpravy obsažené v zákoně č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

Považuji za správné, že vládní návrh opouští stávající právní stav, kdy přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodních minerálních vod stolních jsou ve vlastnictví státu, a zakotvuje princip, kdy přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodních minerálních vod ryzích nejsou předmětem vlastnictví.

Ve srovnání se zahraničními právními úpravami je to přístup k řešení vlastnictví přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod rozdílný. Zahraniční právní úpravy totiž zpravidla považují tyto zdroje za veřejný statek, vůči němuž stát plní některé regulační funkce, např. pokud jde o jejich využívání a ochranu.

Rád bych využil projednávaného zákona a v podrobné rozpravě předložil dva pozměňovací návrhy: a) návrh týkající se zdravotnických prostředků, resp. jejich prodejců, b) návrh týkající se imunologických diagnostických přípravků.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Nyní má slovo pan poslanec Petr, připraví se pan poslanec Tomíček.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP