(17.50 hodin)

Poslanec Břetislav Petr: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, je předkládán ve druhém čtení tzv. lázeňský zákon, který byl posuzován třemi výbory a řadou poslanců, a je možno konstatovat, že z lázeňského zákona zůstalo číslo 700 a převážná část paragrafů byla pozměňovacími návrhy upravena. Domnívám se, že pozměňovací návrhy, jak byly předloženy zejména výborem zdravotním a výborem pro veřejnou správu, stavějí tento zákon výrazně výše, než byla původní verze, protože původní verze byla, když to tak řeknu, nemastná neslaná. Došlo v rámci pozměňovacích návrhů k celé řadě změn, zejména se změnil zásadní terminus technicus, a to je minerální voda ryzí. Využíváním tohoto termínu by byli výrazně handicapováni naši výrobci proti jiným výrobcům z Evropského společenství, poněvadž původní požadavky na minerální vodu z tohoto zákona byly neskonale tvrdší, než je tomu v jiných evropských státech.

Nastala i změna v hodnocení minerálních vod. Bylo totiž paradoxem, že lepší minerální voda by neměla být zpoplatněna, kdežto podzemní voda z hlediska vodního zákona zpoplatněna byla. Kvituji tuto změnu jako výrazný zásah ke zlepšení tohoto zákona, a je možné, aby municipality, na jejichž teritoriu tyto minerální vody budou, dostaly z toho jistý podíl. Domnívám se, že je nespravedlivé, aby tak, jak je tomu doposud, z toho měly prospěch pouze firmy, které jímají minerální vodu.

Další závažnou oblastí, kde podle mého soudu došlo k opomenutí práva obcí, bylo to, že obce nebyly účastníkem řízení o povolení jímání vod. V rámci pozměňovacích návrhů jsou provedeny ty změny, že pokud se jedná o nové struktury nebo o zdroje, které dosud jímány nebyly, obec bude účastníkem řízení.

Pokud bude přijat pozměňovací návrh výboru pro zdravotnictví, že zdroje budou zpoplatněny, navrhuji, aby 50 % z výtěžku šlo do státního rozpočtu a 50 % aby bylo příjmem obcí, které v mnoha případech nemají žádný jiný prospěch z toho, že na jejich teritoriu jsou minerální vody jímány.

Je podán rovněž pozměňovací návrh při vydávání povolení k jímání zdroje. Domnívám se, že to, co bylo obsaženo v zákoně, bylo natolik vágní, že záleželo jen a jen na ministerském úředníkovi, jakým způsobem rozhodne. V rámci pozměňovacích návrhů je vytvořen sloupec, podle kterého by měly být jednotlivé žádosti na ten který zdroj posuzovány.

V závěru bych chtěl říci, že v důsledku pozměňovacích návrhů všech tří výborů i jednotlivých poslanců se stal původní návrh zákona o lázeňské službě naprosto kompatibilní s evropským právem, a proto doporučuji jeho postoupení do třetího čtení s tím, že v podrobné rozpravě bych předložil některé pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo má pan poslanec Tomíček jako poslední přihlášený do obecné rozpravy.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolím si mít v podstatě tři základní otázky či doplnění v rámci obecné rozpravy.

Za prvé bych chtěl navázat na mého předřečníka kolegu Petra, když hovořil o minerálních vodách. Jen pro vaši informaci bych uvedl několik čísel, abychom si uvědomili, o čem také budeme rozhodovat a v jakém prostoru se pohybujeme. Na základě evidence mohu říci, že třeba v roce 1990 odebíraly minerální vodu celkem tři státní podniky. V roce 1995 již to bylo 11 soukromých firem a v roce 2000 již těchto firem bylo 15. To je jedna věc.

Druhá věc je, že zatímco v roce 1990 bylo využíváno 75 zdrojů, v roce 1995 již 88 a v roce 2000 bylo využíváno již 119 zdrojů. Pokud je mi známo, tak jen u nás ve Slavkovském lese a přilehlém okolí je v současné době v prověřování dalších 15 zdrojů. Zajímavá jsou také čísla v tom, že v roce 1990 tvořila výroba 1,61 mil. hl, v roce 1995 již tato výroba tvořila 3,29 mil. hl a v roce 2000 již to bylo 6,78 mil. hl, čili v podstatě nárůst o 320 % proti roku 1990. Lze právem očekávat i s ohledem na v mnoha místech nevalnou kvalitu pitné vody a samozřejmě i na účinky vod minerálních, pozitivní účinky, že bude růst jak množství využívaných zdrojů, tak i jejich množství.

Chtěl bych zde jen upozornit ministerstvo, že v rámci celé diskuse zde myslím není ani v zákoně, ani se neuvažuje o nějakém posílení Českého inspektorátu lázní. Já bych se za to přimlouval, protože právě s ohledem na to, co jsem řekl, i na celou složitost zákona je možno zvýšit jeho důraz, a možná by stálo za úvahu třeba vyčlenit jej i mimo ministerstvo, jak je to v ostatních věcech. Ale to je věcí kompetenčního zákona, to tady nechci řešit. Jen chci upozornit na to, že by stálo za úvahu jeho důležitost podepřít. To je jedna věc.

Druhá věc. Chtěl bych tady reagovat na slova pana ministra ohledně jeho názoru na tzv. podzemní léčivé prostory. (Velký hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane kolego. Kolegyně a kolegové, nenuťte mě prosím, abych vás jmenovitě žádal o zachování klidu a pořádku v jednacím sále, a nenuťte mě prosím, abych vás skutečně napomínal, neřkuli přímo sahal ke kázeňským opatřením ve smyslu násilného opuštění tohoto jednacího sálu.

Prosím, pane kolego, pokračujte.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji. Návrh tohoto zákona, resp. tisku 700, říká, že se jedná o léčebné zdroje a samozřejmě i lázeňská místa. Když jsem si to prostudoval, zjistil jsem, že mi tam toto místo chybí. Nemohu se ztotožnit s tím, že na jedné straně je tam jako místo uváděno poměrně nedeterminované omezení tzv. klimatických lázní, což jsou jednak na povrchu, jednak i vlivem počasí místa, kde všechny věci jsou velmi proměnlivé, a na druhé straně odporuje smyslu tohoto zákona - jak tady bylo řečeno - prostor, který je přesně determinován a přesně popsatelný. Nějak tomu nerozumím, nicméně si nemyslím, že by to byla alfa a omega celého tohoto zákona, ale domnívám se, že dříve nebo později se stejně s novelou přesně v tomto bodě setkáme. Je jen otázkou času, kdy to bude.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Chci se zeptat, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím a otevírám rozpravu podrobnou. Do té mám v tuto chvíli čtyři písemné přihlášky kolegy Rostislava Čevely, Břetislava Petra, paní kolegyně Taťány Jirousové a pana poslance Jiřího Maštálky. Slovo má pan kolega Čevela.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP